Beket ZHAKASHBAEV

Candidate of Physical and Mathematical sciences

Associate professor

 

 

+7 707 648 90 97

beketzhakashbaev@gmail.com

 

full information

Turagalgy ALDIBAYEVA

Candidate of pedagogical science

Associate Professor

 

 

+7 707 110 68 89

aturagaldyabyakimovna@gmail.com

 

full information

Alma BEKBOLGANOVA

Candidate of pedagogical science

Senior Lecturer

 

 

+7 701 883 60 54

bekbolganova@gmail.com

 

full information

Amangul KOKAZHAYEVA

Candidate of Biological science

Associate Professor

 

 

+7 707 143 22 89

amangulkokajaeva@gmail.com

 

full information

Alma ESIMOVA

Candidate of Physical and Mathematical sciences

Senior Lecturer

 

 

 

+7 778 908 54 77

almaesimova62@gmail.com

 

full information

Rizvangul ILYASSOVA

Doctor of pedagogical science

Senior Lecturer

 

 

+7 777 247 77 43

 rizvangulilyassova@gmail.com

 

full information

Mahira IZBASAROVA

Senior Lecturer

 

 

 

+7 701 495 35 09

izbasarovamahira@gmail.com

 

full information

Zauresh TOLEUKHANOVA

Senior Lecturer

 

 

 

+7 705 330 87 30

 toleuhanovazauresh@gmail.com

 

full information

Meruyert SLYAMOVA

Master of Mathematics

Senior Lecturer

 

 

+7 747 2710751

meruertslyamova80@gmail.com

 

full information

Gulniyet BATYRBAEVA

Master of Mathematics

Senior Lecturer

 

 

+7 705 878 55 75

gulni787@gmail.com

 

full information

Elmira SAGYNBAEVA

Master of Mechanics

Senior Lecturer

 

 

+7 747 657 00 53

 сelon051281@gmail.com

 

full information

Kairden BAYETOV

Master of pedagogies

Senior Lecturer

 

 

+7 707 675 78 00

 baetob1983Kairden@gmail.com

 

full information

Atakhan NILUPAR

PhD

Lecturer

 

 

+7 701 106 30 50

atakhannilupar@gmail.com

 

full information

Maralbek DOLDYKHAN

Master of pedagogies

Senior Lecturer

 

 

+7 701 540 11 19

doldykanmaralbek@gmail.com

 

full information

Егер сайттан қате тапсаңыз, қате мәтінді белгілеп Ctrl+Enter пернесін басыңыз.