Шелелдік серіктес ЖОО

Миссисипи алқабының мемлекеттік университеті, АҚШ

Силез Университеті (Польша)

Силезский университет в Катовицах (Польша)
University of Silesia in Katowice (Poland)

Свице қаласының Шетел тілдерінің жоғары мектебі (Польша)

Высшая школа иностранных языков в Свеце (Польша)
Linguistics-Technical University in Świecie (Poland)

Лондон қаласының Батыс Халықаралық Колледжі

Западный Международный Колледж Лондона
Western International College – London

Нийде Омер Халисдемир Университеті(Түркия)

Университет Нийде Омер Халисдемир (Турция)
Nigde Omer Halisdemir University (Turkey)

Мугла Университеті (Түркия)

Университет Мугла (Турция)
Mugla Sitki Kocman University (Turkey)

Пусан шетел тілдер университеті (Корея)

Пусанский университет иностранных языков (Корея)
Busan University of Foreign Studies (Korea)

Перпиньян университеті (Франция)

Университет Перпиньян Via Domitia (Франция)
University of Perpignan Via Domitia (France)

Дебрецен университеті (Мажарстан)

Дебреценский университет (Венгрия)
University of Debrecen (Hungary)

Сунгшин Университеті (Корея)

Университет Сунгшин (Корея)
Sungshin University (Korea)

Фырат Университеті (Түркия)

Фырат университет (Турция)
Firat University (Turkey)

Кастомону Университеті (Түркия)

Университет Кастомону (Турция)
Kastamonu University (Turkey)

Оңтүстік-Орал мемлекеттік гуманитарлық-педагогикалық университеті

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
South Ural State Humanitarian-Pedagogical University

Сібір федералды университеті

Сибирский федеральный университет
Siberian Federal University

Янцзы университеті (Қытай)

Университет Янцзы (Китай)
Yangtze University (China)

Малайя Университеті (Малайзия)

Университет Малайя (Малайзия)
University of Malaya (Malaysia)

Тюмень өнеркәсіптік университеті

Тюменский индустриальный университет
Tyumen Industrial University

Ресей Білім Академиясының Стратегия және білім беру теориясы институты

Институт стратегии и теории образования Российской академии образования
Institute For Strategy Of Education Development Of The Russian Academy Of Education

Мемлекеттік басқару университеті, Мәскеу

Государственный университет управления, г. Москва
The State University, Moscow

М.Е. Евсевьев атындағы Мордовия мемлекеттік педагогикалық институты

Мордовский государственный педагогический иститут имени М. Е. Евсевьева
Mordovian State Pedagogical Institute named after M.E. Evsevyev

М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Lomonosov Moscow State University

Орал мемлекеттік педагогикалық университеті

Уральский государственный педагогический университет
Ural State Pedagogical University

Мәскеу мемлекеттік педагогикалық университеті

Московский педагогический государственный университет
Moscow State Pedagogical University

Санкт-Петербург мемлекеттік психология және әлеуметтік жұмыс институты

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы
St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work

Федералдық ғылыми-зерттеу орталығы «Ресей ғылым академиясының Сібір бөлімшесінің Красноярск қаласының ғылыми орталығы»

Федеральный исследовательский центр “Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук”
Federal Research Center «Krasnoyarsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences»

Мәскеу мемлекеттік аймақтық университеті

Московский Государственный Областной Университет
Moscow Region State University

Мемлекеттік басқару университеті, Мәскеу

Государственный университет управления, г. Москва
The State University, Moscow

Қырғыз мемлекеттік дене тәрбиесі және спорт академиясы

Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта
Kyrgyz State Academy of Physical Culture and Sports

А.Н.Бекетов атындағы Харьков ұлттық коммуналдық шаруашылық университеті

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н.Бекетова
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

М.Е. Евсевьев атындағы Мордовия мемлекеттік педагогикалық институты

Мордовский государственный педагогический иститут имени М. Е. Евсевьева
Mordovian State Pedagogical Institute named after M.E. Evsevyev

А.И. Герцен атындағы Ресей мемлекеттік педагогикалық университеті

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена
Russian State Pedagogical University named after A.I Herzen

Қазан Федералды университеті

Казанский (Приволжский) Федеральный университет
Kazan Federal University

Мирзо Улугбек атындағы Өзбекстан Ұлттық университеті

Национальный университет Узбекистана им.Мирзо Улугбека
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

И.Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университеті

Кыргызский государственный университет им. И.Арабаева
Kyrgyz State University named after I.Arabaev

Навои мемлекеттік педагогикалық университеті

Навоийский государственный педагогический университет
Navoi State Pedagogical University

Өзбекстан Республикасының Ғылым Академиясының Физика-техникалық Институты

Физико-технический Институт Академии наук Республики Узбекистан
Physical And Technical Institute, ASUz

Мемлекеттік Хов Университетінің Баян-Өлгей аймығының филиалы

Баян-Ульгийский филиал Ховского государственного университета
Bayan-Ölgii Branch of Khov State University

Орталық Бохемия университеті

Центральный Бохемский Университет
Central Bohemia Institute

Рамон Луллий университеті

Университет Рамон Луллий
Universidad Ramon Llull

Мектепке дейінгі білім беру орталығы

Центр дошкольного образования
Early Years Educational Services

Бургас университеті

Бургасский свободный университет
Burgas Free University

Аграрлық университет

Аграрен университет, г. Пловдив, Болгария
Agriculture University Plovdiv

Литва білім беру ғылымдары университеті

Литовский университет образовательных наук
Lithuanian university of educational sciences

Ұлттық спорт академиясы «Василь Левски»

Национальная Спортивная Академия «Васил Левски»
National Sport Academy “ Vassil Levski”

Егер сайттан қате тапсаңыз, қате мәтінді белгілеп Ctrl+Enter пернесін басыңыз.