ҚР Конституциясы

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетіндегі білім беру үдерісін ұйымдастыру жөніндегі нормативтік құжаттардың әдістемелік жинағы

Заңдар:

 ҚР Білім туралы Заңы 

 

 ҚР жемқорлықпен күрес туралы Заңы

 

Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

 

 Жоғары білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары

 

Кодекстер:

 ҚР еңбек кодексі

 

Ережелер:

 Кредиттік оқыту технологиясы бойынша білім алушының оқу үдерісін ұйымдастыру ережесі

 

 Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде сырттай оқу бөлімі бойынша оқытуды ұйымдастыру ережесі

 Қашықтықтан білім беру технологияларын пайдалану арқылы оқытуды ұйымдастыру ережесі

 

Білім алушылардың үлгерімін ағымдық бақылау және аралық аттестаттауды ұйымдастыру және жүргізу ережесі

 

 Кредиттік оқыту жүйесі бойынша білім алушылардың қорытынды аттестаттауын ұйымдатыру және өткізу ережесі

 

 Магистратура және PhD доктарантурадағы мемлекеттік қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру ережесі

 

 Мемлекетік және мемлекеттік емес ұйымдардағы құжаттандыру және құжаттарды басқардың типтік ережесі

Нұсқаулар:

 «UNIVER» ақпараттық-бағдарламалық кешенмен жұмыс жасау бойынша нұсқау

 

 ҚР білім беру ұйымдарында оқу жетістіктерін сырттай бағалауды өткізу жөніндегі нұсқаулық

 

Ішкі нормативтік құжаттар тізімі:

 Академиялық саяса

 

Ережелер

Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасаудың   және құжаттаманы басқарудың үлгілік қағидалары

 

 Академиялық ұтқырлық бойынша концепция

 

 Тіркеуші-кеңсе бөлімінің ережесі

 

 Эдвайзер туралы ереже

 

Лауазымдық нұсқаулар

 Тіркеуші-кеңсе бөлім бастығының лауазымдық нұсқауы

 

Факультет тіркеуші-әдіскерінің лауазымдық нұсқауы

 

 Бөлім хатшы-референтінің лауазымдық нұсқауы