Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидалары

Жалпы ережелер

 1. Осы Қағидалар “Білім туралы” Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңына сәйкес әзірленді және азаматтарды жоғары оқу орындарының (бұдан әрі – ЖОО) магистратурасына, докторантурасына, ЖОО мен ғылыми ұйымдардың резидентурасына қабылдаудың тәртібін айқындайды.
 2. ЖОО магистранттарының, докторанттарының, ЖОО-лар мен ғылыми ұйымдардың резидентурасы тыңдаушыларының контингентін қалыптастыру ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру, сондай-ақ азаматтардың өз қаражаты және басқа да көздер есебінен оқу ақысын төлеуі арқылы жүзеге асырылады.

Егер азамат білім беру деңгейлерінің әрқайсысында бірінші рет білім алатын болса, Қазақстан Республикасы азаматтарына мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу құқығы беріледі.

Әскери оқу орындарын қоспағанда, Қазақстан Республикасында тұрғылықты тұратын азаматтығы жоқ тұлғалар егер осы деңгейдегі білімді бірінші рет алатын болса, олар жоғары оқу орнынан кейінгі білімді мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін ала алады.

Магистратурада докторантурада және резидентурада шетелдіктер ақылы негізде білім алады. Шетелдіктердің мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға құқығы Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен айқындалады.

2-1. Ақылы негіздегі докторантурада білім беру ағылшын тілінде жүргізіледі.

 1. ЖОО магистратурасына, докторантурасына, ЖОО-лар мен ғылыми ұйымдардың резидентурасына азаматтарды қабылдау түсу емтихандардың қорытындысы бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады.
 2. Магистратураға, резидентураға және докторантураға қабылдау даярлау мамандықтарын көрсете отырып, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы құжаттарды қабылдау күніне дейін он бес күнтізбелік күннен кешіктірілмей жарияланады.
 3. Мақсатты түрде даярлау шеңберінде мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға үміткер азаматтардың өтініштерін қабылдау магистранттар мен докторанттарды даярлауды жүзеге асыратын базалық ЖОО (бұдан әрі – базалық ЖОО) жүзеге асырылады.
 4. ЖОО магистратурасына, докторантурасына, ЖОО-лар мен ғылыми ұйымдардың резидентурасына түсушілердің өтінішін қабылдау 10 шілдеден 30 шілдеге дейін жүргізіледі.

Магистратураға, резидентураға және докторантураға түсу емтихандары 10 тамыздан 20 тамызға дейін, қабылдау 25 тамызға дейін жүргізіледі.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына қабылдау тәртібі

Магистратураға, резидентураға және докторантураға түсу үшін құжаттарды қабылдау тәртібі

 1. Магистратураға, резидентураға жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын игерген азаматтар қабылданады.
 2. ЖОО-да құжаттарды қабылдау және түсу емтихандарын өткізуді ұйымдастыру үшін қабылдау комиссиясы құрылады. Қабылдау комиссиясының төрағасы ЖОО немесе денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымның басшысы болып табылады. Қабылдау комиссиясының құрамы ЖОО басшысының бұйрығымен бекітіледі.
 3. Шетелдік ЖОО-да білім туралы құжаттарды алған адамдар Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарының магистратурасына, резидентурасына және докторантурасына түсу үшін алған білім деңгейлеріне және даярлау бейініне сәйкес білімдері туралы құжаттарды тану немесе нострификациялау рәсімінен өтулері қажет.
 4. Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық шарттар (келісімдер) шеңберінде танылады.

Магистратураға ЖОО, резидентураға – ЖОО мен ғылыми ұйымдарға түсуші адамдар мынадай құжаттарды тапсырады:

 1. ұйым басшысының атына өтініш;
 2. жоғары білім туралы құжаттың нотариалды көшірмесі және түпнұсқасы;
 3. осы Қағидалардың 14-тармағында көрсетілген бағдарламалар бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесі (бар болса);
 4. кадрлар есебі бойынша жеке іс парағы және еңбек қызметін растайтын құжат (еңбек өтілі бар тұлғалар үшін);
 5. 3×4 сантиметр мөлшеріндегі алты фотосурет;
 6. 086-У нысанындағы медициналық анықтама;
 7. жеке куәлігінің көшірмесі;
 8. ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болса);
 9. банкке шет тілінен тест тапсыру үшін төленген түбіртектің түпнұсқасы.

Докторантураға кемінде 3 жыл еңбек өтілі және «магистр» дәрежесі бар немесе медицина мамандығы бойынша резидентурада оқуын бітірген адамдар қабылданады.

Докторантураға түсуші тұлғалар ЖОО-ға мынадай құжаттарды тапсырады:

 1. ұйым басшысының атына өтініш;
 2. жеке куәлігінің көшірмесі;
 3. білімі туралы құжаттың нотариалды көшірмесі және түпнұсқасы;
 4. осы Қағидаларының 14-тармағында көрсетілген бағдарламалар бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесі (бар болса);
 5. ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болса);
 6. 3×4 сантиметр мөлшердегі алты фотосурет;
 7. 086-У нысанындағы медициналық анықтама;
 8. кадрлар есебі бойынша жеке іс парағы және еңбек қызметін растайтын құжат;
 9. банкке шет тілінен тест тапсыру үшін төленген түбіртектің түпнұсқасы.

Түсу емтихандарын өткізу тәртібі

Магистратураға, резидентураға және докторантураға түсуші адамдар түсу емтихандарын:

 1. таңдауы бойынша бір шет тілінен (ағылшын, француз, неміс; араб тілін білу талап етілетін мамандықтарға түсуші тұлғалар үшін араб тілі бойынша);
 2. мамандық бойынша тапсырады.»;

Мынадай емтихандар бойынша:

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP – кемінде 460 балл), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, шекті балл – кемінде 87), (TOEFL, шекті балл – кемінде 560 балл), International English Language Tests System (IELTS, шекті балл – кемінде 6.0);

неміс тілі: Deutsche Sprachprьfung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau C1/С1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/С1 деңгейі);

француз тілі: Test de Francais International™ (TFI – оқу және тындалым секциялары бойынша B1 деңгейден төмен емес), Diplome d’Etudes en Langue francaisе (DELF, В2 деңгейі), Diplome Approfondi de Langue francaisе (DALF, С1 деңгейі), Тest de connaissance du francais (TCF – кемінде 400 балл) бойынша Шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес Шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификаттары бар Қазақстан Республикасының азаматтары магистратураға, резидентураға және докторантураға шет тілі бойынша түсу емтиханынан босатылады.

Магистратураға және докторантураға түсу емтихандарын өткізу кезінде ЖОО-да, резидентураға түсу емтихандарын өткізу кезінде ЖОО-да және ғылыми ұйымда мамандықтар бойынша емтихан комиссиялары құрылады.

Шет тілдері бойынша түсу емтихандары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығы әзірлеген технология бойынша өткізіледі.

Араб тілі емтиханды ауызша немесе жазбаша нысандарда ЖОО басшысы белгілеген және білім беру саласындағы уәкілетті органмен келісілген тәртіпке сәйкес ЖОО-ның емтихан қабылдау комиссиясы өткізеді.

Шет тілдері бойынша түсу емтихандары білім беру саласындағы уәкілетті орган белгілейтін базалық ЖОО-ларда өткізіледі. Ағымдағы жылы түсу емтихандарын қайта тапсыруға рұқсат етілмейді. Бірыңғай талаптарды сақтауды және даулы мәселелерді шешуді қамтамасыз ету мақсатында Апелляцияны қарау жөніндегі республикалық комиссия және әрбір ЖОО-да апелляциялық комиссия құрылады.

Республикалық апелляциялық комиссияның төрағасы мен құрамы білім беру саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен бекітіледі. ЖОО-дағы апелляциялық комиссияның құрамы қабылдау комиссиясы төрағасының бұйрығымен бекітіледі. Апелляциялық комиссия түсу емтихандарының нәтижелерімен келіспеген тұлғалардың өтініштерін қарау үшін құрылады.

Апелляциялық комиссия магистратураға, резидентураға және докторантураға түсуші тұлғалардан емтихан материалдарының мазмұны мен техникалық себептер бойынша түскен өтініштерді қабылдайды және қарайды. Апелляциялық комиссия мамандық бойынша түсу емтихандарының нәтижелерін апелляцияға берген тұлғаға балдар қосу туралы шешім қабылдайды. Апелляциялық комиссия шет тілдері бойынша апелляцияларды қарау нәтижелерін республикалық апелляциялық комиссияға жібереді.

Республикалық апелляциялық комиссия апелляциялық комиссия ұсынысының негізділігін қарайды және апелляциялық комиссияның ұсынысы түскеннен кейін бір күн ішінде шет тілдері бойынша түсу емтихандарының нәтижелерін апелляцияға берген тұлғаға балдар қосу туралы шешім қабылдайды.

Апелляцияға берілетін өтінішті магистратураға, резидентураға және докторантураға түсуші тұлға апелляциялық комиссия төрағасының атына береді. Емтихан материалдарының мазмұны мен техникалық себептер бойынша өтініштер түсу емтиханының нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін қабылданады және апелляциялық комиссия өтініш берген күннен бастап бір күн ішінде қарастырады.

Апелляциялық комиссия әр тұлғамен жеке тәртіпте жұмыс істейді. Тұлға апелляциялық комиссияның отырысына келмеген жағдайда, оның апелляцияға берген өтініші қаралмайды. Апелляциялық комиссия өтінішті қарау кезінде апелляцияға берген тұлға жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады.

Апелляциялық комиссияның шешімі комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссияның жұмысы төраға және барлық комиссия мүшелері қол қойған хаттамамен ресімделеді.

Магистратураға, резидентураға және докторантураға қабылдау

 1. Магистранттар, резидентура тыңдаушылары және докторанттар қатарына қабылдауды ЖОО-ның қабылдау комиссиясы жүзеге асырады.
 2. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға түсу емтихандарының қосындысында осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес бағалаудың 100 балдық шәкілі бойынша мынадай ең жоғары балл жинаған адамдар қабылданады:
  1. ғылыми-педагогикалық магистратураға, докторантураға кемінде 150 балл;
  2. бейінді магистратураға және резидентураға кемінде 130 балл, оның ішінде шет тілінен кемінде 30 балл.

Осы Қағидалардың 14-тармағында көрсетілген шет тілі (ағылшын, француз, неміс) бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаты бар адамдарға бағалаудың 100 балдық шәкілі бойынша ең жоғары балл қосылады.»;

Конкурстық балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда қабылдау кезінде басым құқық мамандық бойынша ең жоғары баға алған тұлғаға беріледі, мамандық бойынша түсу емтихандарының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда басым құқық шет тілдері бойынша ең жоғары баға алған тұлғаға беріледі. Содан соң таңдаған мамандығының бейініне сәйкес ғылыми жетістіктері: ғылыми жарияланымдар, оның ішінде рейтингілік ғылыми журналдардағы жарияланымдар; ғылыми әзірлемелер туралы куәліктер; ғылыми стипендияларды, гранттарды тағайындау туралы сертификаттар, ғылыми конференцияларға және конкурстарға қатысқаны үшін берілген грамоталар/дипломдар ескеріледі.

Жоғары оқу орнынан кейінгі

білімнің білім беру бағдарламаларын

іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға

қабылдаудың үлгі қағидаларына қосымша

Бағалаудың 100 балдық шәкілі бойынша бағаларды ауыстыру жүйесі

Бағалаудың 100 балдық шәкілі бойынша балдар Бағалаудың 4 балдық шәкілі бойынша балдар
95-100 Өте жақсы (5)
90-94
85-89 Жақсы (4)
80-84
75-79
70-74 Қанағаттанарлық (3)
65-69
60-64
55-59
55-54
30-49 Қанағаттанарлықсыз (2)
0-29

 

 Академиялық ұтқырлық

 

 

 

Университеттің академиялық күнтізбесі

 

 

 

 Элективті мамандықтар тізімі

 

 

 

 Баға прейскуранты

 

 

 

 Қос дипломды білім беру бағдарламасы

 

 

 

 Қабылдау комиссиясы

 

 

 

 Шет елде білім алу,Болашак

 

 

 

 Академиялық демалыс ұсыну

 

 

 

 Мемлекеттік грант

 

 

 

 Университеттің академиялық саясаты

 

 

 

 Өтініштер нұсқаулары

 

 

 

 Нұсқаушы-анықтама

Егер сайттан қате тапсаңыз, қате мәтінді белгілеп Ctrl+Enter пернесін басыңыз.