Бөлім жұмысы Университеттің профессор-оқытушылар құрамының ғылыми және ғылыми-техникалық қызметін, Жас ғалымдар кеңесі мен Студенттік ғылыми қоғамының жұмысын үйлестіруге бағытталған.

Ғылым бөлімінің негізгі қызметтері:

Ғылыми-зерттеу және жобалық қызмет

– ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларды гранттық, бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға байқау құжаттамаларын дайындауды қолдау;

– профессор-оқытушылар құрамының Erasmus+, Horizon 2020 және басқа да халықаралық бағдарламалар жобаларына қатысуын ұйымдастыру;

– ғылым мен техниканың басым бағыттарында ғалымдардың іргелі, қолданбалы зерттеулер мен дамытуды бақылау;

– Университеттің ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет бойынша есептер дайындауға қолдау көрсету.

Докторантура мен Диссертациялық кеңес

– PhD докторанттардың зерттеу тақырыптарын, отандық және шетелдік ғылыми кеңесшілерін тағайындау, шетелдік тағылымдамадан өту бойынша көмек көрсету;

– 6D020500-«Филология» және 6D011700-«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтары бойынша диссертациялық кеңес жұмысын үйлестіру.

Ғылыми іс-шаралар

– импакт-факторы бар журналдарда халықаралық ғылыми-метрикалық деректер қорларына (Scopus, Web of Science) енгізілген ғылыми жарияланымдар бойынша семинар, тренингтер өткізу;

– «Ғылыми бейсенбі» тұрақты семинарын ұйымдастыру және өткізу;

– дәстүрлі «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» атты студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың ғылыми-тәжірибелік конференциясын ұйымдастыру және өткізу;

– дәстүрлі студенттер мен магистранттардың «Startup-Tomiris» инновациялық жобалар байқауын ұйымдастыру және өткізу;

– Студенттік ғылыми клубтардың жұмысын үйлестіру.

Ғылыми басылымдар

– «Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы» журналын баспаға дайындау (http://vestnik.kazmkpu.kz/index.php?lang=kz);

– Университеттегі монографиялардың, ғылыми конференциялардың мақалалар жинағын басып шығаруға дайындау.

Білім алушылар мен профессор-оқытушылар құрамының ғылыми жетістіктері

– Республикалық студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы байқауына студенттер мен магистранттардың қатысуын ұйымдастыру;

– студенттердің дәстүрлі республикалық және халықаралық пәндік олимпиадаларға қатысуын үйлестіру;

– ҚР Тұңғыш Президенті Елбасы Қорының шәкіртақы тағайындау байқауына білім алушылардың қатысыу жұмысын ұйымдастыру;

– Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің шәкіртақы байқауына жас ғалымдардың қатысуын ұйымдастыру, соның ішінде дарынды жас ғалымдары үшін;

– ғылыми, ғылыми-практикалық конференцияларға, форумдарға қатысуы үшін профессор оқытушылар құрамы мен студенттерге көмек көрсету.

– ҚР БжҒМ дәстүрлі «ЖОО үздік оқытушысы» мемлекеттік грантын тағайындауға арналған байқауға профессор-оқытушылар құрамының қатысуын ұйымдастыру.

 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінің негізгі қызметтері:

– Магистратура және докторантура бөліміне қабылдау жұмыстарын ұйымдастыру;

– Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінің жылдық жоспары мен есебін даярлау;

– Жеке оқу жоспарын құру бойынша құрылымдық бөлімшелер мен эдвайзерлерге кеңес беру жұмысын ұйымдастыру;

– Магистратура және докторантура мамандықтарының оқу жұмыс жоспарының ҚР МЖМБС бекіткен стандарт пен типтік оқу бағдарламаларына сәйкестігін қадағалау;

– Магистранттардың қозғалысы туралы бұйрықтарды өз уақытында орындау;

– Кафедралардағы магистратура мамандықтарының диссертация тақырыптары мен ғылыми жетекшілерінің бекітілуін қадағалап және осы университеттің Ғылыми Кеңесіне ұсыну;

– Магистранттар мен докторанттардың сабақ үлгерімін және емтихан тапсыру барысын қадағалау;

– Магистранттар мен докторанттардың кешенді емтихан тапсыру және диссертациялық жұмыстарын қорғау үдерісін ұйымдастыру;

– Магистранттардың және докторанттардың ғылыми тағылымдамаларының орындалуын қадағалау;

– Құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету және белгіленген мерзімде Университет мұрағатына өткізу.

 

Қызметкерлер: 

Бөлім басшысы

Ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент

Білімі: әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, биолог

Зерттеу жұмысы: 150 жуық ғылыми жұмыстың авторы, оның ішінде 1 монография, 3 оқулық, 8 оқу құралы, 1 электронды оқулық, 2 патент, 1 авторлық куәлік, 2 оқу-әдістемелік кешен,  6 өндіріске ендіру актісі.

Оқытушылық қызметі: Экология және биологияны оқыту әдістемесі, экологиялық білім беру және дүниетаным. Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, Инновациялық оқыту технологиялары

Тел.: 8 (727) 237 00 18, ішкі 4019

E-mail: gauhar75e@mail.ru

Бөлім әдіскері

Білімі:

Шымкент педагогикалық институты, Филология факультеті, «Қазақ  тілі мен әдебиеті» мамандығы.

 

Тел.: +7 (727) 233 17 67, 237 00 31, ішкі. 4031

E-mail: naukazhenpu@mail.ru

Бөлімнің жетекші маманы

Білімі: Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы.

 

Тел.: +7 (727) 233 17 67, 237 00 31, ішкі. 4031

E-mail: naukazhenpu@mail.ru

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінің басшысы

Білімі: Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Жоғары білім

Байланыс тел: ішкі номер 40-48.

E-mail: aigulia.78@mail.ru

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінің әдіскері

Білімі: Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Педагогика ғылымдарының магистрі

Байланыс тел: ішкі номер 40-48

E-mail:  nuri_04_06@mail.ru

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінің әдіскері

Білімі: Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Педагогика ғылымдарының магистрі

Байланыс тел: ішкі номер 40-48

E-mail: arailim_29@mail.ru

Байланыс ақпараты

050000 Алматы қаласы, Әйтеке би көшесі, 99

Бас оқу ғимараты, 105 кабинет

Телефон: +7 (727) 233 17 67, 237 00 31, ішкі 4031

E-mail: naukazhenpu@mail.ru