5B011500-ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКА НЕГІЗДЕРІ

Бағдарлама деңгейі

Берілетін біліктілік

Оқу ұзақтығы

Оқу формасы

Оқыту тілі

Оқу жүктемесі

Оқудың басталуы

Аккредиттеу

Ұлттық рейтингтер

Бакалавриат

Білім беру бакалавры

4 жыл

Күндізгі/Қашықтықтан

Қазақ/Орыс

237 ECTS

1 қыркүйек

20.05.2019 дейін Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігімен аккредиттелген

Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламалары бойынша Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігінің рейтингінде:

2014 жылы – 2-орын

2015 жылы – 3-орын

2016 жылы – 3-орын

2017 жылы – 3-орын

2018 жылы – 3-орын  

Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламалары бойынша Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігінің рейтингінде:

2015 жылы – 3-орын

2016 жылы – 4-орын

2017 жылы – 4-орын

ОҚУ ЖОСПАРЫ

Бағдарлама келесідей құрылымнан тұрады:

Міндетті компонент

Шетел тілі (5 ECTS)

Қазақ (орыс)  тілі (5 ECTS)

Мемлекет және құқық теориясы (3 ECTS)

Дене шынықтыру және спорт

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (5 ECTS)

Қазақ (орыс)  тілі (5 ECTS)

Шетел тілі (5 ECTS)

Ақпараттық-коммуникациялық 

Технологиялар (5 ECTS)

Оқу практикасы (2 ECTS)

Дене шынықтыру және спорт 

Философия (4 ECTS)

Психология (5 ECTS)

Дене шынықтыру және спорт 

Білім берудегі менеджмент (3 ECTS)

Бағалаудың өлшемдік технологиялары (3 ECTS)

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі (3 ECTS)

Оқу практикасы (2 ECTS)

Дене шынықтыру және спорт 

Құқық және экономика негіздерін оқыту әдістемесі (5 ECTS)

Кәсіби қазақ (орыс) тілі (3 ECTS)

Кәсіби бағытталған шетeл тілі (3 ECTS)

Инклюзивті білім беру (3 ECTS)

Педагогикалық практика (3 ECTS)

Өндірістік (педагогикалық) практика (2 ECTS)

Өндірістік (педагогикалық) практика/ Дипломалды практика (7 ECTS)

Мамандық бойынша Мемлекеттік емтихан (3 ECTS)

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру (7 ECTS)

Таңдау компоненті

Саясаттану  және әлеуметтану негіздері (3 ECTS)

Ұлы дала тарихы (5 ECTS)

Қазақстан экономикасының тарихы (5 ECTS)

Қазақстан экономикасының даму кезеңдері (5 ECTS)

Әлемдік экономика тарихы (5 ECTS)

Экономикалық теория негіздері (5 ECTS)

Салалық экономика (5 ECTS)

Институционалды экономикa (5 ECTS)

Кәсіпкерлік іс-әрекетті ұйымдастыру (3 ECTS)

Экономикадағы математика (5 ECTS)

Экономикадағы сандық әдістер (5 ECTS)

Эконометрика (5 ECTS)

Гендерлік саясат (5 ECTS)

Шешендік өнер/ (5 ECTS)

Қазақ аруы (5 ECTS)

Мәдениеттану (5 ECTS)

Өзін-өзі тану (5 ECTS)

Абайтану (5 ECTS)

Құқық негіздері (5 ECTS)

ҚР мемлекет және құқық тарихы(5 ECTS)

Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы(5 ECTS)

Қаржылық құқық(5 ECTS)

Кеден құқығы (5 ECTS)

Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы(5 ECTS)

Менеджмент (5 ECTS)

Өндірістік менеджмент (5 ECTS)

Логистика (5 ECTS)

Қолданбалы шетел тілі (5 ECTS)

Экономиканы мемлекеттік реттеу (5 ECTS)

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау (5 ECTS)

Агробизнестің экономикалық негіздері (5 ECTS)

Конституциялық құқығы (5 ECTS)

Салыстырмалы конституциялық құқығы (5 ECTS)

Құқықтық және экономикалық ілімдер тарихы (5 ECTS)

Құқық қорғау органдары (5 ECTS)

Заңдар қайшылығы (5 ECTS)

Муниципалды менеджмент (5 ECTS)

ҚР-ның экологиялық құқығы (5 ECTS)

Жер құқығы  (5 ECTS)

Агробизнес құқығы (10 ECTS)

Әкімшілік құқық (5 ECTS)

Атқарушылық құқық (5 ECTS)

Жарнама құқығы (5 ECTS)

Азаматтық құқық (5 ECTS)

Азаматтық жауапкершілікті сақтандыру (5 ECTS)

Медиация (5 ECTS)

ҚР банкротттық институты (5 ECTS)

Бәсекелестік құқық (5 ECTS)

Банктік құқық (5 ECTS)

Кәсіпкерлік құқық (5 ECTS)

Интелектуалды меншік құқығы (5 ECTS)

Интелектуалдық экономика (5 ECTS)

Мемлекет және бизнес (5 ECTS)

Ойындар теориясы және экономикалық мінез-құлық (5 ECTS)

Мемлекеттік қаржылық бақылау (5 ECTS)

Аймақтық экономика және оны басқару (5 ECTS)

Интернет экономикасы (5 ECTS)

Мемлекеттік бюджет (5 ECTS)

Еңбек құқығы (5 ECTS)

Шаруашылық құқық (5 ECTS)

Авторлық құқық (5 ECTS)

Мұғалімнің кәсіби бағдары (5 ECTS)

Оқушыларды құқықтық тәрбиелеу (5 ECTS)

Қазақтардың әдет-ғұрып құқығы (5 ECTS)

Кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылығын алдын алу (5 ECTS)

Криминалистика (5 ECTS)

ҚР нотариаты (5 ECTS)

Ұйымның экономикалық қауіпсіздігі (5 ECTS)

Құқықты экономикалық талдау (5 ECTS)

Сыбайлас жемқорлық құқығы (6 ECTS)

Халықаралық құқық (6 ECTS)

Әлемдік экономика және ХЭҚ (6 ECTS)

Қылмыстық құқық (5 ECTS)

Дәлелдеме құқығы (5 ECTS)

Прокурорлық қадағалау (5 ECTS)

ОҚУДЫ АЯҚТАУДАҒЫ БІЛІКТІЛІК ЖҰМЫС

Оқу дипломдық жұмысты/жобаны қорғаумен аяқталады.