6М012400-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӨЛШЕМДЕР

Бағдарлама деңгейі

Берілетін біліктілік

Оқу ұзақтығы

Оқу формасы

Оқыту тілі

Оқу жүктемесі

Оқудың басталуы

Ұлттық рейтингтер

Магистратура

Педагогика ғылымдарының магистрі

2 жыл

Күндізгі

Қазақ

240 ECTS

1 қыркүйек

Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламалары бойынша Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігінің рейтингінде:

2018 жылы – 1-орын

ОҚУ ЖОСПАРЫ

Бағдарлама келесідей құрылымнан тұрады:

Міндетті компонент

Ғылым тарихы мен философиясы (4 ECTS)

Шетел тілі (кәсіби ағылшын) (4 ECTS)

Педагогика (3 ECTS)

Психология (3 ECTS)

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмыстары (4 ECTS)

Зерттеу практикасы (4 ECTS)

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі (6 ECTS)

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмыстары (5 ECTS)

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмыстары (8 ECTS)

Зерттеу практикасы (8 ECTS)

Педагогикалық практика (3 ECTS)

Кешенді емтихан (3 ECTS)

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау (8 ECTS)

Таңдау компоненті

I

Педагогикалық өлшемдер теориясының даму үрдістері (5 ECTS)

Білім берудегі педагогикалық өлшемдер (5 ECTS)

Білім сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі: отандық және шетелдік тәжірибесі (5 ECTS)II

Жоғары педагогикалық білім беру мазмұнын жобалау (6 ECTS)

Педагогикалық өлшемдер саласындағы пәндерді оқыту әдістемесі (6 ECTS)

Педагогикалық өлшемдер саласындағы пәндерді оқу-әдістемелік қамтамасыз ету жүйесі (6 ECTS)III

Классикалық және заманауи тест теориялары (5 ECTS)

Тестлеу педагогикалық өлшемдердің құралы (5 ECTS)

Педагогикалық тесттерді жасаудың әдістемесі (5 ECTS)IV

Педагогикалық өлшемдер саласындағы дәстүрлер мен инновациялар (ағылшын тілінде) (6 ECTS)

Білім саласы сарапшысының кәсіби құзыреттілігі (6 ECTS)

Тұлғаның рухани-адамгершілік сапаларын өлшеудің әдіснамасы (6 ECTS)

I

Педагогикалық өлшемдердің теориялық негіздері (3 ECTS)

Педагогикалық өлшемдердің психологиялық негіздері (3 ECTS)

Мектеп оқушылары оқу жетістіктерінің халықаралық зерттеулері (3 ECTS)II

Білім және ғылым саласындағы сараптама (3 ECTS)

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын сараптау технологиялары (3 ECTS)

Оқу әдебиеттерін сараптауды ұйымдастыру жүйесі (3 ECTS)III

Кәсіби білім беру сапасын басқару технологиясы (4 ECTS)

Жалпы орта және арнайы білім беру жүйесіндегі педагогикалық өлшемдер (4 ECTS)

Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру жүйесіндегі педагогикалық өлшемдер (4 ECTS)IV

Білім беру процесі субъектілерінің диагностикалық іс-әрекеті (3 ECTS)

Тәрбиелік үдерістің сапасын диагностикалау әдістемесі (3 ECTS)

ЖОО студенттерінің оқу және тәрбиелігінің психологиялық диагностикасы (3 ECTS)V

Жоғары оқу орындарында білім беру үдерісін мониторингілеу (3 ECTS)

Мектепте білім беру үдерісін мониторингілеу әдістемесі (3 ECTS)

Білім беру сапасын бағалау критерийлері мен көрсеткіштерін таңдау жүйесі (3 ECTS)

I

Өлшеу нысандарын сандық және сапалық моделдеу (6 ECTS)

Педагогикалық өлшемдердегі математикалық және статистикалық әдістер (6 ECTS)

Психологиялық зерттеулердегі математикалық әдістері (6 ECTS)II

Педагогикалық квалиметрия (7 ECTS)

Білім беру саласындағы сараптамашының квалиметриялық даярлау жүйесі (7 ECTS)

Квалиметрия құрылымындағы индикаторлар жүйесі (7 ECTS)III

Білім беру мен ғылым саласындағы сарапшының кәсіби этикасы (6 ECTS)

Ғылым саласындағы сараптамашының зерттеушілік мәдениеті (6 ECTS)

Білім беру саласындағы сараптамашының диагностикалық мәдениеті (6 ECTS)

ОҚУДЫ АЯҚТАУДАҒЫ БІЛІКТІЛІК ЖҰМЫС

Оқу диссертациялық жұмысты/жобаны қорғаумен аяқталады.