Преподаватели Дошкольного обучения и воспитания

    • Турсынай Байназарова

     Позиция: кандидат педагогических наук, и.о. ассоц.профессора, заведующий кафедрой

     E-mail: tursinai-64@mail.ru

    • Публикации

    Публикации:

            “Научно-методическое обеспечение подготовки докторов  PhD  по педагогическим направлениям” Министерство образования и науки Кыргызской Республики. Совместный проект с КНМУ им.Ж.Баласагына (Министерство образования и науки Кыргызской Республики)

     

   • Публикации:

                Развитие критического мышления у детей старшего дошкольного возраста как основа формирования навыков безопасного поведения. Левченко Татьяна Александровна/ Иминова Ю.Б «Вестник экспериментального образования» № 2 2020 -Российская Федерация, г. Тверь, 2020.

                            Психолого-педагогическое образование родителей по проблемам воспитания дошкольников. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы теоретической и практической психологии» Левченко Татьяна Александровна

                Развитие критического мышления у детей старшего дошкольного возраста как основа формирования навыков безопасного поведения. III Международная студенческая научно-практическая конференция «Современная педагогика и психология: проблемы и перспективы»(онлайн) Левченко Татьяна Александровна.

    • Айымкул Балабаева

     Позиция: кандидат педагогических наук, доцент

     E-mail: aiymkulb@mail.ru

   • Публикации:

               Оқушылардың коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастыруда интербелсенді оқытудың маңызы Текесбаева А.М.Научный журнал Интернаука 3 часть 18 (100) Май 2019 г. Москва УДК 08 ББК 94 И73 ISSN 2542-0348 © ООО «Интернаука», 2019/ Б. 42-44

               Training of future teachers for the implementation of continuity of pre-school and primary mathematical education.Talent Development & Excellence, Vol.12, No.3s, 2020, Р.212-225.

    • Кулбаршын Метербаева

     Позиция: кандидат педагогических наук, и.о. профессора E-mail: meterbaeva@bk.ru

    • Публикации

    Публикации:

               Мектеп жасына дейінгі балалардың  мəдени құзыреттілігін тіл дамыту арқылы  қалыптастырудың  ерекшеліктері. Метербаева К.М/  Актуальные проблемы современного образования.Международная научно-практическая конференцияМеждународный институт профессионального развития педагога г. Москва, Российская Федерация,20 февраля 2019 года

    С. 192-197

               Мектеп жасына дейнгі балалар тәрбиесінде ұлттық ойындарын пайдаланудың педагогикалық-психологиялық аспектілері. Педагогика ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы Педагогикалық ғылымдар академиясының мүшесі, профессорҚалиев Серғазы Қалиұлының 90 жылдығына арналған «Заманауи этнопедагогика: тенденциялары мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы 1 ҚАРАША, 2019 - 136 б. Елькеева А.Б.Авторлық бірлестік: Метербаева К.М

    THE REQUIREMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES ON THE NEW EDUCATION Елькеева А.Б/ Метербаева К. Адильбекова Ш/ Білім беру және инновациялық ғылымдар халықаралық сипозиумы Анкара Турция 23-24 қараша2019ж.

      Development of communication skills of preschoolers in game activities. International Journal of Emerging Technologies in Learnin. Сыздыкбаева А.Д  / Метербаева К.М

    Training of future teachers for the implementation of continuity of pre-school and primary mathematical education.Talent Development & Excellence, Vol.12, No.3s, 2020, Р.212-225.

     

    • Елькеева Алима

     Позиция: кандидат педагогических наук, доцент

     E-mail: yalima55@mail.ru

    • Публикации

    Публикации:

               Мектеп жасына дейінгі ересек балалардың физикалық құбылыстар туралы түсініктерін қалыптастыру. Елькеева А.Б,  Премкул.Ж/ Материалы ХХVІ Международной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» г. ПереяславльУкраина 2 марта 2020 года С 104-107

               Оқу және тәрбие үрдісін технологияландыру мәселелері-заман талабы. Елькеева А.Б ТРАНСФОРМАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЗЕРТТЕУЛЕРІ  Халықаралық Симпозиумі Анкара, Турция  19-21 наурыз 2020ж. Б.14-21

               THE REQUIREMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES ON THE NEW EDUCATION Елькеева А.Б/ Метербаева К. Адильбекова Ш/ Білім беру және инновациялық ғылымдар халықаралық сипозиумы Анкара Турция 23-24 қараша2019ж.

               Гетерогенная дидактическая среда в дошкольном образовании. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА. Елькеева А.Б/ Сборник материалов Международной научно-практической конференции  «Актуальные проблемы современного образования»  г.Москва 20 февраля 2019 года.

               Мектеп жасына дейнгі балалар тәрбиесінде ұлттық ойындарын пайдаланудың педагогикалық-психологиялық аспектілері. Педагогика ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы Педагогикалық ғылымдар академиясының мүшесі, профессорҚалиев Серғазы Қалиұлының 90 жылдығына арналған «Заманауи этнопедагогика: тенденциялары мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы 1 ҚАРАША, 2019 - 136 б. Елькеева А.Б.Авторлық бірлестік: Метербаева К.М

               Отбасы тәрбиесі - халық педагогикасының негізі. П.ғ.д.,профессор С.Қалиевтің 90 жылдық мерейтойына арналған «Заманауи этнопедагогика: тенденциялары мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы, ҚазҰҚызПУ -1 қараша,2019 241-243 Б. Елькеева А.Б. Нығметова Қ.

               Ұлттық тәлім–тәрбие беру арқылы балалардың мінезін қалыптастыру. «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелелері» Атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы 24 қаңтар, 2020ж.  1-том  224-227 б.  Елькеева А.Б

               Ұлттық тәлім–тәрбие беру арқылы балалардың мінезін қалыптастыру. «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелелері» Атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы 24 қаңтар, 2020ж.  1-том  224-227 б. 

    Increasing the Level of Education at the University.Technology and Control Jour of AdvResearch in Dynamical &Control Systems,

   • Публикации:

               The formation of self-organizational skills of student's academic activity on the basis of 'time management' technology.Inter natinol Journal of Emerging Tehnologies in Learning

    Vol 14 №22,2019

    Training of future teachers for the implementation of continuity of pre-school and primary mathematical education.Talent Development & Excellence, Vol.12, No.3s, 2020, Р.212-225.

    Повышение квалификации педагогов предшкольной подготовки в РК в условиях перехода на обновленную программу образования.Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева. Серия: ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. Нур-Султан. – 2019. – № 1 (126). - С.87- 95. ISSN (Print) 2616-6895, ISSN (Online) 2663-2497

    • Роза Исмаилова

     Позиция: кандидат педагогических наук. и.о. ассоц.профессора

     E-mail: 68rosa.i@mail.ru

    • Жубандыкова Акгул

     Позиция: кандидат педагогических наук, и.о. профессора

     E-mail: akgul71@mail.ru

    • Публикации

     

    Публикации:

    Феномен «одаренности» в формировании интеллектуального потенциала нации: Жубандыкова А.М  Авторлық бірлестік: Иманбаева С.Т., Бузаубакова К.

    Профилактика зависимостей//Электронный учебно-методический журнал.№ 4 (20), 2019 ISSN: 2410-4779   Журнал представлен в информационной базе данных РИНЦ (Российский индекс научного цитирования)

    Формирование поликультурной компетентности учащихся начальной школы в условиях трехъязычного образования. Formation of multicultural competence of primary school students in terms of trilingual education. I международная конференция «человек в современном мире:  Идентичность и межкультурная коммуникация» 8 - 19  июля 2019 г. Дюссельдорф (Германия)

    Жубандыкова А.М.

               Студенттердің Сыни Ойлау Дағдыларын Қалыптастырудың Маңызы” VІ Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері симпозиумы (Баку қ., Әзірбайжан) 2019 жыл 13-15 маусым. Жубандыкова А.М. Авторлық бірлестік: Науова Р.А., Ауталипова У.И.

               Өлкетану -  құндылық бағдарды қалыптастырудың құралы ретінде. «Ұлы дала түркі халықтарының ортақ мекені» халықаралық конференция 12 желтоқсан 2019. Жубандыкова А.М. Авторлық бірлестік: Набуова Р.А.

    The model of professional competence development in future Physical Education teachers at an entrepreneurial university.Espacios Vol. 40 (Number 31) Year 2019. Page 7

    Increasing the Level of Education at the University.Technology and Control Jour of AdvResearch in Dynamical &Control Systems,

    «Managing the Communicative Component of the Professional Competence of Future Teachers».TeachersVol. 41 (Issue 11) Year 2020. Page 1

     

    • Раиса Қарсыбаева

     Позиция: кандидат педагогических наук. и.о. ассоц.профессора

     E-mail: raisa.k.63@mail.ru

   • Публикации:

                      Safe behavior of a preschooler during an earthquake in a kindergarten: is he ready for this? Talent Development & Excellence, Vol.12, No.3s, 2020, Р.782-796. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56610316700. Сыздыкбаева А.Д, Арзанбаева Б.О

    Increasing the Level of Education at the University.Technology and Control Jour of AdvResearch in Dynamical &Control Systems,

    Safe behavior of a preschooler during an earthquake in a kindergarten: is he ready for this?Talent Development & Excellence, Vol.12, No.3s, 2020, Р.782-796.

   • Публикации:

                Кіші мектеп  оқушыларының дүниетанымын қалыптастыруда этнопедагогиканың кейбір аспектілері (Ринц)Асилбаева Ф.Б. «ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ» Сборник материалов Между-народной научно-практической конференции (г. Москва, 15 апреля 2019 года) //Международный институт профессионального развития педагога; Иркутский государственный университет.

   • Публикации:

      Development of communication skills of preschoolers in game activities. International Journal of Emerging Technologies in Learnin. Сыздыкбаева А.Д  / Метербаева К.М

                      Development of social skills and independence in in younger preschoolers. Педагогические науки, РИНЦ, №1, 2020 /Сыздыкбаева А.Д

                      Features of the implementation of research training in primary school Международный научный журнал “Наука и жизнь Казахстана” №3/2, 2020.- С.249-253. Сыздыкбаева А.Д/ Керимбаева Р.К.

    Training of future teachers for the implementation of continuity of pre-school and primary mathematical education.Talent Development & Excellence, Vol.12, No.3s, 2020, Р.212-225.

    Safe behavior of a preschooler during an earthquake in a kindergarten: is he ready for this?Talent Development & Excellence, Vol.12, No.3s, 2020, Р.782-796.

    • Роза Набуова

     Позиция: кандидат педагогических наук. и.о. ассоц.профессора

     E-mail: nabuova@mail.ru

    • Публикации

    Публикации:

                Проблемы межкультурного диалога, полилога и межкультурного дискурса  Problems of intercultural dialogue, polylogue, and of intercultural discourse. «Человек в современном мире:  Идентичность и межкультурная  коммуникация». Международная научная конференция. Дюссельдорф, Германия. 8 - 11  июля 2019  г. Стр 247-255. Международная коллективная  монография. Набуова Р.А.

               The model of professional competence development in future Physical Education teachers at an entrepreneurial university.Espacios Vol. 40 (Number 31) Year 2019. Page 7

   • Публикации:

               Студенттердің зерттеушілік құзыреттіліктерін қалыптастыру.Тұрысбаева А.Ж. «Актуальные проблемы современного образования»Сборник материалов  Международной научно-практической конференции. ISBN 978-5-9507041-0-2 /Международный институт профессионального развития педагога. – Москва: Издательский дом «Развитие образования», 20 февраля 2019. – С. 230-235.

    • Шолпан Альдибекова

     Позиция: кандидат педагогических наук, старший преподаватель

     E-mail: sholpa_2811@mail.ru

    • Публикации

    Публикации:

    THE REQUIREMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES ON THE NEW EDUCATION Елькеева А.Б/ Метербаева К. Адильбекова Ш/ Білім беру және инновациялық ғылымдар халықаралық сипозиумы Анкара Турция 23-24 қараша2019ж.

    The formation of self-organizational skills of student's academic activity on the basis of 'time management' technology.Inter natinol Journal of Emerging Tehnologies in Learning

    Vol 14 №22,2019

    Professional competencies and methods for their formation in the university.Journal of interdisc iplinary research"Vol 10,Issue 1,Special Issue X., 2020Number of regular issues per year 2

    March 2020Vol 10,Issue 1,Special Issue X., 2020Number of regular issues per year 2March 2020Vol 10,Issue 1,Special Issue X., 2020

    Number of regular issues per year 2March 2020

    • Эльмира Айтжанова

     Позиция: Магистр педагогических наук, старший преподаватель

     E-mail: aytzhanova.1971@gmail.com

   • Публикации:

                           Макрокомпоненты субъектной активности студента. Развитие человеческого потенциала системы образования для общества знаний: сборник материалов II Международной заочной научно-практической конференции, Биробиджан, 31 октября 2018 г. В двух частях. Ч. 2. / под науч. ред. к. п. н., доцента Н. Ю. Абраменко; Приамур. гос. ун-т им. Шолом-Алейхема. — Биробиджан: ИЦ ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2019. — с.69-75 Кариев А.Д.

                К вопросу о влиянии телевизионной рекламы на поведение младшего школьника. Актуальные проблемы педагогики и психологии начального образования в полиэтнической среде: материалы международной научно-практической конференции, 24-26 апреля 2019 г. ДГПУ. – Махачкала, 2019. –С.199-203 Кариев А.Д. Авторлық бірлестік: Гаит Д.Г.

                Интерактивные технологии и методы обучения как условие становления субъектности студента. Актуальные проблемы педагогики и психологии начального образования в полиэтнической среде: материалы международной научно-практической конференции, 24-26 апреля 2019 г. ДГПУ. – Махачкала, 2019. –С.203-207 Кариев А.Д. Авторлық бірлестік: Жиенбаева С.Н.

    • Айгерим Жакыпбаева

     Позиция: Магистр педагогических наук, старший преподаватель

     E-mail: aigerimka_85.85@mail.ru

    • Назерке Турганбекова

     Позиция: Магистр педагогических наук, преподаватель

     E-mail: nazerke_gold@mail.ru

    • Майра Абдурахманова

     Позиция: Магистр педагогических наук, преподаватель

     E-mail: makhambetkyzy.mayra@mail.ru

   • Публикации:

                            Бoлaшaқ ұрпaқты пaтриoттыққa тәрбиeлeудe мeктeпкe дeйiнгi Ұйымдaрдың aлaтын oрны. «Global science and innovations 2020:Central asia»№ 3(1). Февраль-март 2020. Серия «педагогические науки» 123-127 бб Серікова О.С

                           Мектепке баратын баланың жеке тұлғасының қалыптасуы. Международной научно-практической конференции «Наука и образование в XXI веке: динамика развития в евразийском пространстве». 2020 жыл наурыз. Серікова О.С

   • Публикации:

               Мектеп жасына дейінгі балалардың менталитетін қалыптастырудың педагогикалық-психологиялық негіздері» Международной научно-практической конференции «Наука и образование в XXI веке: динамика развития в евразийском пространстве». 2020 жыл наурыз. Аманжолова Ә.Н

                           Мектеп жасына дейінгі ересектер тобының балаларында менталдылық түсінігін қалыптастыру. международном научно-практическом журнале «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA»101-105 беттер, ақпан 2020, Нұр-Сұлтан қ. Аманжолова Ә.Н

    • Бану Ашимакын

     Позиция: Старший лаборант

     E-mail: Banu.2893@list.ru