Преподаватели Методики преподавания иностранных языков

   • Публикации:

     1.Changes in The Higher Education System of Kazakhstan. ScienceDirectю. Procedia - Social and Behavioral Sciences 185 ( 2015 ) pp. 49 – 53.3rd World Conference on Psychology and Sociology, ELSEVIER. (WOS)

    2.Universal Properties of Intonation Components. Review of European Studies.  Vol. 7, - № 6, 2015. 226 – 230 pp. (Scopus).

    3. Intonational Division of a Speech Flow in the Kazakh Language. International Journal of Environmental and Science Education. Vol. 11, - NO. 10, 03 August, 2016. 3669 – 3678 pp. (Scopus).

    • Акан Г.

     Позиция: магистр, старший преподаватель

     E-mail: g.akhan822 @gmail.com

    • Публикации

    Публикации:

     1. Шетел тілі студенттерінің кәсіби қасиеттерін қалыптастыру.   Абай атындағы ҚазҰПУ. Хабаршы, Филологиялық серия, №2, маусым 2020ж., 7 бет (0,43.б.т).

    2. «Pebbles, Eggs and the Fence: A Collection of Poetry from Central Asia»,  ағылшын, қытай тілінде . Австралияның «Puncher & Wattmann» баспасы. 2020ж. 100 бет(6,2.б.т.).

    3. The pecularities of women’s image in M.Auezov’s prose works.

    9th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics

    Book of Abstracts. May 2019 TASHKENT

    • Садыкова Р.К.

     Позиция: к.ф.н.

     E-mail: rsadykova516@gmail.com

    • Публикации

    Публикации:

    1. Analysis  of research on Foreign Language Translations of the Epopee “The Path of Abay”//Opcion, Aйo 33, №85 (2018) 362-373)ISSN 1012-371587/ISSNe  2477-9385 Scopus//

    2. Role of the project methodology in the process of languages teaching. Role of the project methodology in the process of languages teaching // «Astra Salvens is – review of history and culture» Vol.6. – ISSN. 2457-9807.– P. 269-274. Scopus // 

    3. The study of pronouns and lexical-semantic features of the Turkic languages. International research association for talent development and excellence June 03 2020

    • Даниярова Г.Д.

     Позиция: старший преподаватель

     E-mail:daniyarovagd18@mail.ru

    • Публикации

    Публикации:

    1. Digital education in foreign language education. Opción, Año 36, Especial No.27(2020): 524-550 Opcion (Venezuela) Universidad del Zulia, ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385 SCOPUS

    2. Using special chemistry terminology in teaching foreign language

    Мир педагогики и психологии №3 (32) Март 2019 Международный научно-практический журнал РИНЦ

    3. Methodological features of integrated teaching of some subjects on the basis of informatization/ International Academy journal Web of scholar/ Multidisciplinary scientific journal ISSN 2518-167X 4(22), Vol.4, April 2018

    РИНЦ

    4. Competence formation in Professional development of future specialists

    Science and Humanity/ The 6th International Conference “Social Science and Humanity” by SCIEURO in London, 23-29 March 2017

    РИНЦ

    5. The main problems of preparing future chemistry and biology teachers in Kazakhstan//9 th International Conference on Foreign language Teaching and Appled Linguistics 2-3 May 2019 Tashkent

    6. Professional development of future specialists and competence formation “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага) News of science and education 2017

    7. Formation of professional communicative competence of teachers in the study of natural sciences in foreign language

    International scientific conference 2018

    8. Жаратылыстану бағытындағы пәндерді шет тілінде оқытуда мұғалімдердің кәсіби коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру

    V-ші Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы  Алматы 11-13 қазан, 2018ж, I-том, 198 б

    9. Химия пәнін ағылшын тілінде оқытудың ерекшеліктері

    «ЗАМАНАУИ БІЛІМ: ӘДІСНАМА, ТЕОРИЯ МЕН ТӘЖІРИБЕ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯСЫ  ТАРАЗ 26-27 қазан, 2018ж, I-том,155 б

    10. Жобалау әдісі- шет тілдерін оқытудағы белсенді әдіс КазНПУ им. Абая/ ККСОН МОН РК Вестник №2(60), 2017

    ISSN 1728-7804

    11. Формирование иноязычной научно-исследовательской компетенции будущих учителей на основе современных инфокоммуникационных технологии. ККСОН МОН РК Международный научно-популярный журнал. Наука и жизнь Казахстана. Алматы 2020 ISSN 2073-333X  №3/3 2020

    12. Formation of professional communicative competence of teachers in the study of natural sciences in foreign language XIV - International scientific conference 2018  Perspektywiczne opracowania są  nauką  i technikami - 2018 ★ Volume 4 pp 61-65 (Чехия, Прага) Nowoczesne metody nauczania Педагогические науки / Nauka I studia 2018 ISBN 978-966-8736-05-6

    • Сейдалиева Г.О.

     Позиция: PhD

     E-mail: gseidalyieva@gmail.com

    • Публикации

    Публикации:

    1.Оutlook on linguistic pragmatics: Seidaliyeva G.O., Adilbayeva R.K., Kassymbekova A.K. / The Social Sciences «Medwell Journals», 10 (6): 1183-1187 pp 2015. ISSN 1818-5800 SCOPUS

    2. Linguistic Stereotyping in Mass media: Esenova K., Seidaliyeva G., Smagulova B. / The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue for INTE 2016, December, 2016. 69-73 pp, 2016. ISSN 2146-7242 SCOPUS

    3. The development of critical thinking skills in foreign language classroom: Shayakhmetova D., Mamedova F., Sedaliyeva G. / Astra Salvensis  review of history and culture. Year V, № 10, 2017, 227-240 pp. ISSN 2457-9807 SCOPUS

    • Ашимова Нургул

     Позиция: старший преподаватель

     E-mail: 05nurg@gmail.com

    • Публикации

    Публикации:

    Шетел тілін оқыту үдерісінде жекелеп және топтық оқыту технологиясының тиімділігі   «Көшбасшылық және менеджмент: Теория мен практиканың қазіргі даму тенденциялары» хал.ғылыми-пр. конференция материалдарын

    Абай ат.ҚазҰПУ  2019ж (428-431) Жумахмет Ж.И., Ашимова Н.С., Ибрагимова Ж.А.

    Pedagogical basics of teaching English first year economics studentsАбай ат.ҚазҰПУ Хабаршы №2(62), 2019ж (pp186-190)

    Kalbergenova Sh.B., Salihova S. Ashimova.N.

    Strategies for teaching vocabulary    XIII INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE (Международная научная конференция) DIRECTION OF SCIENTIFIC THOUGHT-2017   г.Шеффилд   30 декабря 2017- 07 января 2018

    Innovative methods of teaching at lessons and their usage  VIII международная научно-практическая конференция

    (научном журнале «Наука и исследования 2018») «НАУЧНАЯ МЫСЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕКА»

    07-15 марта 2018 года

    The use of information and communication technology in teaching a foreign language at school.            07-15.05.2017               Халықаралық ғылыми-практикалық конференция.  Europejska Nauka XXI Powieka -2017 (XXI ғасырдың Eуропалық ғылымы -2017 / Европейская наука XXI векa -2017)           Польша 07-15.05.2017

    Different forms of communication    22.04.2017-30.04.2017               Халықаралық ғылыми-практикалық конференция.    Прага (Чехия)

    Effective ways of learning new words.        27.01.2017-05.02.2017                                 XI Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Moderni vymozenosti vedy-2017 (Ғылымның қазіргі кезеңі-2017 / Современная эра науки-2017)  Прага (Чехия)

    French borrowings in the English language  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

    «Вести современной науки– 2015» Ұлыбритания, 2015 ж.

    Grammar exerсises for ESL students. 

    Oқу құралы.  Алматы: «Жания-Полиграф» баспасы, 2015 ж.

    Ашимова Н.С., Салихова С.Қ.

    Ағылшын тілінің дауысты дыбыстар жүйесі туралы түсінік «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы»  атты 68-ші республикалық студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың ғыл.-тәж.конф.2015

    English language teaching methodology       ҚазМемҚызПУ «Хабаршы-Вестник» ғылыми журналы  №3 (57) 2015

    Филология сериясы

    Мәдениетаралық қатынас – шетел тілін оқыту мазмұнының құрамдас бөлігі           ҚазМемҚызПУ «Хабаршы-Вестник» ғылыми журналы  №3 (57) 2015 Филология сериясы

    Шетел тілін оқытуда оқытушының қатысымдық құзіреттілігін қалыптастыру        

    Түркі әлемі II Халықаралық тұркі әлемі зерттеулері симпозиумы. Қазақстан/Алматы 20-22 мамыр, 2015 ж.

    Ашимова Н., Науанова Г.

    Қазақ ақын –жазушыларының шығармаларын ағылшын тілі сабағында тіл дамытуда пайдалану           

    Түркі әлемі II Халықаралық тұркі әлемі зерттеулері симпозиумы. Қазақстан/Алматы 20-22 мамыр, 2015 ж.

    Нұрланбекова Е.Қ., Ашимова Н.С.

    Using computer programs  in teaching FL.XI  Международной научно-практической конференции «Ключевые проблемы современной науки – 2015» Место издания: Болгария. 15-22 апреля 2015 г.

    Ағылшын тілінде студенттерді ауызша және жазбаша дұрыс сөйлеуге үйрету. XI  Международной научно-практической конференции «Ключевые проблемы современной науки – 2015»

    Место издания: Болгария. 15-22 апреля 2015 г.

    Жеделдете оқыту үдерісі нәтижесінде қатысымдық құзыреттілікке қол жеткізу       Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 70 жылдығына орай «Қазіргі кездегі көптілді білім беруді дамытудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары

    25 сәуір 2014 ж.

    Semantic features of English proverbs          ҚазМемҚызПУ «Хабаршы-Вестник» ғылыми журналы  №5 (47) 2013

    Филология сериясы

    Шетел тілін оқытуда интерактивтік ақпараттық технологиялық құралдың қолданылуы    ҚазМемҚызПУ «Хабаршы-Вестник» ғылыми журналы  №5 (47) 2013

    Филология сериясы

    Коммуникативті оқытуда ағылшын тілінде сөйлеуді қалыптастырудың маңызы    // Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Тәуелсіздік және әдебиеттану ғылымының теориялық мәселелері» 17 ақпан, 2012 ж.

    Тілдік емес жоғары оқу орны студенттеріне шетел тілін оқыту «Әділеттің» ғылыми еңбектері, Каспий қоғамдық университеті, №2, 2012 ж.

    Коммуникативтік құзіреттілікті қалыптастыру   «Қазақстан мектебі» ғылыми-педагогикалық журнал,  №9, 2011 ж.

    • Карбозова Макбал

     Позиция: Магистр

     E-mail: makbal86@gmail.com

    • Публикации

    Публикации:

    1. Cultural presupposition in poetry translation. Научно-теоретический журнал «Социальные и гуманитарные науки на дальнем востоке», Том ХV, Выпуск 1, г. Хабаровск, Россия, 2018. 75-77 сс. г.

    2. The pragmatic role of background knowledge in poetry translation // Международная научно-практическая конференция «Роль науки в развитии социума: теоретические и практические аспекты» г. Екатеринбург, Россия, 2018. 26-28 сс.

    3. The role of translating cultural-specific words for saving pragmatics in poetry translation // Сборник материалов I международной научной конференции студентов и молодых ученых «Переводческая деятельность как взаимодействие культур и языков», 26 апреля, г. Астана, Казахстан, 2018. 145-150 сс.

    4. Pragmatics in literary translation. «Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Филологические науки», 2017,  № 1,  296- 299 сс.

    5. Innovative technology of teaching foreign language: Cooperative Learning // Материалы международного научно-методического онлайн-семинара «Совершенствование методики обучения языкам площадка обмена прогрессивной практикой» (Қазан – Астана – Измир, 2017). – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2017. 519-523 cc.

    6. Қазақстан аудармашыларының құқықтық мәселелері // Междунородный научный симпозиум «Актуальные проблемы перевода в контексте межкультурной коммуникации», г. Алматы, 2017. 590-594 сс.

    7. Поэзияны аударудың ерекшелігі // Сборник материалов XII Международной научной конференции  студентов и молодых ученых «Наука и образование -2017», г. Астана, 2017.  2922-2925 сс. 

    2016

    8. Difficulties and ways of poetry translation // Сборник материалов  XI Международной научной конференции  студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2016», г. Астана, 2016. 2639- 2642 сс.

    • Сеидомарова С.Н.

     Позиция: старший преподаватель

     E-mail: sauleshka.69@inbox.ru

    • Публикации

    Публикации:

    «Французские синтаксические конструкции в произведениях А.С. Пушкина» FLTAL Conference

    Международная конференция по преподаванию иностранных языков и прикладной лингвистике.

    Ташкент, 2-3 мая 2019г.

    «Галлицизмы в синтаксисе русского языка конца 18-го начала 19-го веков» Вестник Павлодарского педагогического университета (ККСОН), Филологическая серия, №1 (2020)

    • Мирзабаева Жамила

     Позиция: старший преподаватель

     E-mail: zhamilamirzabayeva@gmail.com

    • Публикации

    Публикации:

    1. On the issue of communicative adequacy of audio texts. Хабаршы. Вестник . КазНацЖенПУ, № 4(80) 2019 стр 149 – 153(5)

    2. Problem aspects of building a competence model of a future language teacher. Қазақ мемлекеттіқ қыздар педагогикалық университетінің Хабаршы. № 1 (77) 2019, 145-149 б. ISSN 2306-5079 Индекс 75138.

    3. Problematic aspects in work on the language of the text. International Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хабаршы. «Филология ғылымдары» Сериясы № 1 (63), МРНТИ 14.35.09, стр. 150-155.

    • Сансызбаева Б.К.

     Позиция: старший преподаватель

     E-mail: nitikosh.2004@gmail.com

    • Публикации

    Публикации:

    Кәсіптік білім беруде ағылшын тілі сабақтарындағы қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар. «Хабаршы», «Филология» сериясы №1(71) Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 2020ж.

    • Азимова Г.У.

     Позиция: магистр

     E-mail: gaini.azim@gmail.com

    • Публикации

    Публикации:

    1. «Англо-саксондар мен қазақтар арасындағы кейбір тарихи-генетикалық және этно-лингвистикалық сәйкестіктердің астарлы сыры», «Білім Times» журналы, 05.05.20

    • Чакибаева Ажар Батырбековна

     Позиция: магистр, преподаватель

     E-mail: batyrbekovna2020@mail.ru

    • Публикации

    Публикации:

     1. «Шеттілдік білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану». Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ-дің 75 жылдығына арналған  «ЖАС ҒАЛЫМДАР: ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМ ДИАЛОГЫ» атты жас ғалымдардың IV Республикалық ғылыми-практикалық конференциясы. 5 бет.

    Шыққан уақыты: 2017 жыл 10 ақпан.

    2.  «Шетел тілін оқыту үрдісінде студенттердің қатысымдық және мәдениетаралық құзыреттіліктерін қалыптастыру». Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ Хабаршысы «Педагогика ғылымдары» сериясы. 9 бет.

    Шыққан уақыты: 02.11.2017.

    3. «2019- жастар жылыеың рухани жаңғыру жолындағы жастар үшін маңызы». «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ: БҮГІНІ МЕН БОЛАШАҒЫ»  атты 72-Республикалық студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы 9-10 сәуір, 2019 жыл. 2 бет.

    4. «Болашақтың басты бағдары». «Қыздар университеті» газеті. 10.11.2018. 1 бет.

    5. «білікті маман даярлау басты назарда». «Қыздар университеті» газеті. №4, (181) сәуір 2019 ж. 1 бет.

    • Масекенова Журсинай Набиевна

     Позиция: магистр,преподаватель

     E-mail: masekenova92@mail.ru

    • Публикации

    Публикации:

    1. Білім сапасын арттыру мақсатында ағылшын тілі сабағында инновациялық әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып ойын технологиясы қолдану арқылы оқушыларды тіл үйренуге машықтандыру . Ғылыми Педагогикалық журнал . №2 (26) 2017

    Шет тілдер және іскерлік карьера университеті,

    2.  Creative abilities in teaching foreign language. 5 бет

    XIV Mezinarodni vedecko-prakticka conference. Praha 2018

    3. Critical thinking as an indicator of creativity. 3 бет

    Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті. VI Халықаралық Фараби оқулары

    4. Қазақтар арасындағы кейбір тарихи-генетикалық және этнолингвистикалық сәйкестіктердің  астарлы – сыры .

    Білім Times ғылыми-педагогикалық журналы 2020 жыл 25 мамыр  7бет

   • Публикации:

    1. Английский язык. Книга для чтения  11 класс. Лицензиат издательства ТОО "Мектеп". 2015 г.

    2. Английский язык. Книга для чтения  10 класс.  Лицензиат издательства ТОО "Мектеп". 2014 г.

    3.«Шетел тілін  меңгеру - әлемді тану», «Қазақстан мектебі» ғылыми- педагогикалық  журналы, № 5 Мамыр, 2015  (ККСОН)

    4.«English teaching methodology» XI International Research and Practice Conference, Sheffield, UK, 2015, (зарубежная конференция)

    5.«Foreign language as a means of formation students’ socio-cultural competency», Science and World International scientific journal, № 7 (35), 2016, Vol. I(РИНЦ)Impact factor of the journal «Science and world» – 0.325 (Global Impact Factor 2013, Australia), Июль 2016

    6. Methods of Teaching English.Science and World International scientific journal, № 12 (28), 2015, Vol. II(РИНЦ)Impact factor of the journal «Science and world» – 0.325 (Global Impact Factor 2013, Australia), март, 2015

    7.«Effective methods of language teaching». IV Международный симпозиум, Турция, Нийде,  2017.

    8. Оқушылардың оқу іс-әрекетінде мотивацияның қалыптасуы. Монография, ЖШС «Жания - Полиграф» Алматы қ., 2017 ж. 96 б.  (соавтор Кансеитова У.Р.)

    9.Приоритеты в обучении английского языка: Эффективность организации самостоятельной работы и значимость формирования лингвострановедческой компетенции «Образование,  традиции и инновации», Материалы XVII международной научно-практической конференции.   Прага, Чешская республика,  26 апреля 2018 г.

    10.Шетел тілін меңгеру тұлғалық мәдениетті жетілдіру кепілі. Халықаралық ғылыми -әдістемелік конференция.  Декабрь, 2019 г.   Қазақ- қытай колледжі, әл-Фараби ат. ҚазҰУ