Преподаватели Теоритической и практической психологии

    • Аяпбергенова Альмира Женисбековна

     Позиция: Ассоцированный профессор, дотор (PhD)

     E-mail:ayapbergenova2710@gmail.com

    • Публикации

    Публикации:

            Development of students' professional competence within the studying of elective courses of inclusive orientation (SCOPUS) Man in India. 2017

          Магистранттардың педагогикалық қарым-қатынасқа психологиялық даярлығының логикалық-құрылымдық үлгісі.Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Университеті хабаршысы профеесор Х.Т. Шерьязданованың ғылыми қызметіне арналған басылым, 2017 жыл

          Влияние психогимнастики  на познавательную деятельность младшего школьника  в условиях кризиса, «Қазақ білім академиясының баяндамалары» № 4, 2019

          Психоэмоциялық күйлердің тұлғаның іс–әрекетіне ықпалы. Қалиев Серғазы Қалиұлының 90 жылдығына қарсы «Заманауи этнопедагогика: тенденциялары мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 1қараша, 2019 жыл.

         Жыныстық–рөлдік және гендерлік сәйкестікті зерттеудің теориялық мәселелері. «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция  24 қаңтар, 2020жыл

        Студенттердің интернетке тәуелділіктерінің психологиялық ерекшеліктері. «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция 24 қаңтар, 2020жыл

          Әл–Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Хабаршы, Психология және социология сериясы. Постановка проблемы обучения казахских студентов за рубежом и возможные пути её преодоления, №1 (72) наурыз, 2020 жыл.

            Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің хабаршысы. Балалық шақта гендерлік сәйкестілікті қалыптастыру мәселесінің теориялық негіздері, №1 (81), 2020 жыл.

        Anxiety manifestations typical of senior preschool children, Opcion, 35 (Special Issue 20), pp 2899-2921

    • Алмагуль Кулымбаева

     Позиция: магистр психологии, старший преподаватель

     E-mail: kulymbaeva_A84@mail.ru

    • Публикации

    Публикации:

    Мектепке дейінгі жастағы балалардың бейнелеу іс-әрекетініңерекшеліктері: А.К.Кулымбаева / Республикалық ғылыми-педагогикалық, әдістемелік журнал 2019, Алматы, 14-17б.

   • Публикации:

    Аутоагрессия және аутоагрессивті мінез-құлық ұғымдар ерекшеліктері: У.И. Ауталипова /«Заманауи қоғамдағы психологиялық ғылым және практика: мәселелер, тәжірибе, болашақ» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 2018, Алматы, 434-437 б. ISBN 978-601-298-673-0

    Синдром эмоционального выгорания как фактор связанный с деятельностью психолога: У.И. Ауталипова /«Педагогика және психология» ғылыми-әдіснамалық журнал, №4 (33), 2017, 40-46 б. ISSN 1728-5496

    • Динара Абдраманова

     Позиция: магистр психологии, старший преподаватель

     E-mail: dinededa@mail.ru

    • Публикации

    Публикации:

    Бастауыш сынып оқушыларының мінез-құлқының қалыптасуына қарым-қатнаспен өзін-өзі бағалаудың ықпалы: Д.Е.Абдраманова /«Заманауи этнопедагогика: тенденциялары мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 2019, Алматы, 335-337 б. ISBN 978-601-224-998-9

    Мектепалды тобындағы балалардың агрессивті болуына негіз болатын себептер: Д.Е.Абдраманова /«Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 2020, Алматы, 163-167б. ISBN 978-601-346-007-9

    Бастауыш сынып оқушыларының алаңдаушылығын төмендетуге бағытталған түзету сабақтарының бағдарламасы: Д.Е.Абдраманова /«Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 2020, Алматы, 167-171б. ISBN 978-601-346-007-9

    • Сактаганова Тилла Сарсеновна

     Позиция: кандидат психологических наук, старший преподаватель

     E-mail: Saktaganova71@mail.ru

    • Публикации

    Публикации:

    Комплексный анализ психических состояний у высококвалифицированных женщин-боксеров в предстартовый период;
     

    Современный метод диагностики предстартового состояния спортсменов на аппарате газоразрядной визуализации ГРВ

    Психологическая подготовка и взаимосвязь параметров психических состояний у высококвалифицированных женщин-боксеров;

    • Мариям Бапаева

     Позиция: кандидат психологических наук, и.о. профессора

     E-mail: m.bapaeva01@gmail.com

    • Публикации

    Публикации:

    Formation of religious consciousness as an antidote against extremism and radicalism in society and individuals (religiousphilosophical analysis) Astra Salvensis - review of history and culture, year VI, no. 1 (11), 433-447. 2018. Review edited by ASTRA Nãsãud Department, Salva Circle and ,,VasileMoga” Department from Sebeş. Авторлық бірлестік: (Kaldybay, Kainar; Abdrassilov, Turganbai  Chaklikova, Assel; Nurmatov, Zhakhangir) ISSN 2457-9807  ISSN-L 2457-9807

    Psychologica Peculiarities of Occupational Choice by High School Students  «Peculiaridades psychologicas sobre la eleccion ocupacional de los estudiantes de secundaria».  Journal Education in the Knowledge Society journal homepage20 (2019) http://revistas.usal.es/index.php/eks/

    Авторлық бірлестік: Нағымжанова К., Кокшеева З

    The Study of Psychological and Pedagogical Foundations and Content of the Research Activities of the Youth Subculture in the Age of 18-25 Years Talent Development & Excellence 3002 Vol.12, No.2s, 2020, 3002-3012  ISSN 1869-0459 (print)/ ISSN 1869-2885 (online) © 2020 International Research Association for Talent Development and Excellence http://www.iratde.com 

    Авторлық бірлестік: Ilimkhanova L.,* Muratbaeva G., Issabek N., Konurbaeva S., Nurlanova V., Kabekenov G.,

    Self-Reflection as a Tool for the Formation of Information Culture Foundations of Preschool Children Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 2020, Volume 8, No. 2 Авторлық бірлестікте: Абитова Г.Т., Ермекбаева Л.Кү., Утепбергенова З.Д.

    Фрустрация  жағдайындағы   студенттерге психологиялық қолдау көрсету Қазақ Ұлттық кыз пед универ «Хабаршысы» ғылыми журналы 2019 №2  Авторлық бірлестік: Бапаева С.Т.Ракишева Т.

    Psychological prevention of teenager’s psychoactive substances use by means of self-control methods Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice7 Россия. http://www.bulletennauki.com Т. 5. №3. 2019 

    Авторлық бірлестік: Иванов Д. В  канд. психол. наук, Самарский государственный социально-педагогический университет, г. Самара, Россия,  Гарбер А. И.,  канд. психол. наук, Реабилитационная клиника «Reinhardshöhe», г. Бад-Вильдунген, Германия,  Бердибаева С.К. Қазақстан

    Фрустрациялаушы жағдайдағы мінез*құлық және өмірлік күрделі жағдаяттардың психологиялық ерекшеліктері . Қазақ Академиясының баяндамалары.№3, 2019. Астана. Авторлық бірлестік: Ғұмырзақ А.Ғ., Ракишева Т.Б.

    Стресс және оның тұлғаның іс-әрекетіне ықпалы. Қазақ Академиясының баяндамалары.№3, 2019. Астана.  Авторлық бірлестік: Бапаева С.Т., Асилбаева Ф.Б.

    • Сая Бапаева

     Позиция: магистр социальных наук, старший преподаватель

     E-mail: saya_bapaeva@mail.ru

    • Публикации

    Публикации:

    «Емтихан барысындағы стресстің студенттердің-оқу мотивациясына ықпалы». «Жантану мәселелері» атты Республикалық ғылыми-әдістемелік, психологиялық журналы. Қыркүйек-Қазан № 5, 2018

    «Қыздардың бойындағы «психологиялық жыныстық» сипат пен агрессияның ара қатынасы». 5 халықаралық Түркі әлемі зерттеулері симпозиумы, 564-571 бб., 3 том, 11-13 қазан, Алматы

    «Стрестің тұлғаның индивидуалды ерекшелігіне ықпалы». «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» атты 72- Республикалық студенттер, магисранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың ғылыми-тәжирибелік конференция материялдарының жинағы, 9-10 сәуір, 2019 жыл, 276-277 бб

    «Қызметкер тұлғасының кәсіби келбеті Дарындылық психологиясы». «Жантану мәселелері» атты Республикалық ғылыми-әдістемелік, психологиялық журналы, 6/2019, 2-5 бб., Алматы 2019

    «Тұлғаны басқару процесіндегі эмоциялы-ерікті сферасы». Қазмемқызпу хабаршысы, №1 (77) 2019, 285-293 бб.

    «Әлеуметтік желілер мен интернеттің студенттерге ықпалы». «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» атты 72- Республикалық студенттер, магсиранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың ғылыми-тәжирибелік конференция материялдарының жинағы,  9-10 сәуір, 2019 жыл, 236-237 бб.

    «Стресс және оның тұлғаның іс-әрекетіне ықпалы». Қазақ білім академиясының баяндамалары, № 3, 2019,178-187 бб.

    «Әлеуметтік желілер мен интернеттің студенттерге ықпалы». «Жантану мәселелері» атты Республикалық ғылыми-әдістемелік, психологиялық журналы, 3/2019, 16-22 бб., Алматы 2019

    «Болашақ психологтардың кәсіби маңызды сапаларының шетелдік және отандық ғалымдардың еңбектеріндегі зерттеліну жағдайы». Педагогикалық ғылымдар академиясының мүшесі, профессор Қалиев Серғазы Қалиұлының 90 жылдығына арналған «Заманауи этнопедагогика: тенденциялары мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. 1 Қараша, 2019, 346-348 бб.

    «Фрустрация жағдайындағы студенттерге психологиялық қолдау көрсету». Алматы, «Қыздар университеті» баспасы, № 2 (78) 2019 жыл, Хабаршы, 246-152 бб.

    «Интернетке тәуелділікті тұлғаның аддиктивті мінез-құлқысының бір қалпы ретінде». Психология ғылымдарының докторы, профессор С.Қ. Бердібаеваның 60 жылдығына арналған «Рухани жаңғыру» бағдарламсы аясында «стресс менеджмент: стрессті басқару теориясы және практикасы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 117-120 бб.,  Алматы 2019 жыл

    «Рефлексия болашақ психолог іс-әрекетінің нәтижесін болжау іскерлігі ретінде». Нигде Университеті  Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi – Cilt 3 – Sayı 1 – Ocak 2020, 55-65 бет

    «Жасөспірімнің дағдарыстық кезеңді бастан өткеруіндегі мұғалімнің рөлі». «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 2020 жыл, 52-57 бб.

    «Педагогикалық қарым-қатынас ерекшеліктерінің жасөспірім тұлғасының дамуындағы маңызы». «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 2020 жыл, 65-70 бб.

    «Студенттердің интернетке тәуелділіктерінің психологиялық ерекшеліктері». «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 2020 жыл, 2-том,  195-200 бб.

    «Интернетке тәуелділік кезеңдері мен психологиялық себептерінің теориялық талдауы». «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 2020 жыл, 1-том,  275-280 бб.

    «Әлеуметтік желілер мен интернеттің студенттерге ықпалы». «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 2020 жыл, 1-том 299-304 бб.

    «Жауапкершілік – еркіндікке жету жолы». «Жантану мәселелері» атты Республикалық ғылыми-әдістемелік, психологиялық журналы. 4/2019, Алматы, 34-38 бб.

    «Мектеп жасына дейінгі балалардың зейін ерекшеліктерінің оөу-әрекетінде дамуы». «Жантану мәселелері» атты Республикалық ғылыми-әдістемелік, психологиялық журналы. 5/2019, Алматы 15-21 бб.

    «Ғаламдық белгісіздік жағдайында мазасыздық пен үрейді қалай жеңуге болады». https://www.psychologytools.com ағылшын сайты, Title: Living with worry and anxiety amidst global uncertainty Language: Kazakh Ұлыбритания

    • Утепбергенова Зинакул Дуйсенбаевна

     Позиция: кандидат педагогических наук, ст.преподаватель

     E-mail: zeynekul_utepbergenova@mail.ru

    • Публикации

    Публикации:

    «Бастауыш сынып оқушыларының ойлау ерекшеліктері» Халықаралық ғылыми практикалық конференция 24.01.2020, 239 -241 б.

    «К вопросу о педагогической руководстве деятельности учащихся в процессе обучения» Ученые записки НИЦ СПбГИПСР 01.05.2020 ISSN 1993-8101

    «Рефлексия как инструмент формирования основ информационной культуры дошкольников» МБД SCOPUS Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 2020, 8, 000-000

    «К вопросу о регулярности и условиях задачи и задания в процессе обучения»  Вестник ЕАГИ  № 3 2019

    «Жоғары білім беру үдерісінде педагогикалық практиканың маңыздылығы» Халықаралық  ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 02 қазан  2019. Алматы. 154-158-б.,

    • Оспанова Алуа Шакирқызы

     Позиция: магистр социальных наук, преподователь

     E-mail: alua.ospanova25@gmail.com

    • Публикации

    Публикации:

         «К Психологу». Республиканский научно-методический, психологический журнал «Жантану мәселелері», №3 / 2017

         «Негативное воздействия интернета на формирование семейных ценностей подростков». Международная научно-практическая конференция «Психолого-социальная работа в современном обществе:проблемы и решения». 20-21 апреля 2017, Санкт Петербург

           «Особенности людей с трудностями в общении». Материалы Казахского государственного женского педагогического университета Хабаршы.  2017 г.

        «Применение метода позитивной психотерапии в педагогическом коллективе» Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы теоретической и практической психологии», 2020. – 452 ст, ISBN 978-601-346-007-9, ӘОЖ 159.9(063), КБЖ 88.1

        «Социально- психологическая инклюзия: новые ориентиры социализации личности» Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы теоретической и практической психологии», 2020. – 452 ст, ISBN 978-601-346-007-9, ӘОЖ 159.9(063), КБЖ 88.1

         «Көру мүмкіншілігі шектеулі балаларға көрсетілетін психологиялық көмек ерекшеліктері» Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы теоретической и практической психологии», 2020. – 452 ст, ISBN 978-601-346-007-9, ӘОЖ 159.9(063), КБЖ 88.1

    • Касымова  Гульнар Маруповна

     Позиция: кандидат психологических наук,  доцент

     E-mail:gul.1309@mail.ru; kasimova130952@gmail.com

    • Публикации

    Публикации:

    «Стратегия самостоятельной работы студентов в профессиональной подготовке» //Доклады КАО –  2019. – №1,с. 140-149  (в соавт.:Шерьязданова Х.Т. д.пс.н., профессор КазНацЖенПУ, 0.5 п.л.)  ККСОН;

    «Практика психологического сопровождения детей и подростков с онкозаболеваниями в условиях  лечебного учреждения»  //Хабаршы Вестник  серия «Психология» КазНПУ им.Абая № 1(42), Алматы, 2015. – с.17-21 (0.5п.л.)

    «Развивающие игры и игрушки в игровой терапии проблемных  детей» //Хабаршы Вестник  серия «Психология» КазНПУ им.Абая № 2(47), Алматы, 2016. – с.  45-48 (0.4п.л.)

     «Роль игры в формировании творческого потенциала младших школьников» //Междунар. журнал приклад. и фунд. исслед.  №1(часть3), Москва: «Академия Естествознания» 2016. – с.416-420 (соавт.: Калыбекова Г.Ж.; Жунисбекова Ж.А.;

    Керимбекова Р.А.; Битабаров Е.А., 0.5 п.л..) РИНЦ  1,387;

     «Подготовка специалистов игровой терапии для дошкольных образовательных учреждений Республики Казахстан» //Вестник. Ученые записки Санкт-Петербургского гос. института психологии и социальной работы.  – СПб., 2016. –Вып.Т.25,  с.159-164 (0.5п.л.) РИНЦ  0,033

    • Багибаева Майгул Илиясовна

     Позиция: Магистр психологии, старший преподаватель

     E-mail: m.bagibaeva@mail.ru

    • Публикации

    Публикации: 

    Жұмыссыз және жұмыс іздеуші азаматтарға кәсіби кеңес беру.  Қазақ білім академиясының Баяндамалары. Тоқсандық журнал 2008 жылдан бастап шығады. Психология бағыты. №1/2020. УДК 159.9 (092) 

    • Ляззат Нуркасинова

     Позиция: магистр психологии, старший преподаватель

     E-mail: lazzatnm1020@gmail.com

    • Публикации

    Публикации:

     Жұмыссыз және жұмыс іздеуші азаматтарға кәсіби кеңес беру// Қазақ білім академиясының Баяндамалары

    Тоқсандық журнал 2008 жылдан бастап шығады

    Психология бағыты №1/2020 УДК 159.9 (092) 187-196 б

   • Публикации:

    Новая программа подготовки специалистов дошкольного звена образования.         Актуальные проблемы теоретической и практической психологии       Казнацженпу,29 января 2020 г.стр. 234

    Историк психологии К.Б. Жарикбаев: к портрету ученого и педагога          Вестник Казахского национального женского педагогического университета         №4 2019, стр. 191

    Improvement of professional training of specialist of helping professions in the republic of Kazakhstan Доклады  азахской академии образования .№3, 2019,стр. 134. соавторы М.К. Бапаева. А.Ғ. Ғұмырзақ.

    Алгоритм построения образовательных программ по психологии в Республике Казахстан          Доклады  Казахской академии образования, соавторы Байздрахманова А.К., Ермеебаева Л.К 3/2020

    Improvement of professional training of specialist of helping professions in the republic of Kazakhstan             Доклады  Казахской академии образования       №3, 2019 стр. 134 соавторы      М.К. Бапаева ,А.Ғ. Ғұмырзақ.

    • Байздрахманова Алия Камидулловна

     Позиция: кандидат психологических наук,  старший преподавательт

     E-mail: trener.aliya@mail.ru

    • Публикации

    Публикации:

    Родительское поведение в структуре психологического портрета. Материалы международной научно- практической конференции «Актуальные проблемы теоретической и практической психологии» 24 января, 2020 года

     «Алгоритм построения образовательных программ по психологии в Республике Казахстан» совместно с Х.Т.Шерьязданова, Л.К.Ермекбаева.   № 3 2020. Вестник  Казахской Академии образования, г. Нур- Султан.

     «Особенности исследования кризисных состояний у женщин  с высокой степенью  виктимности».  Материалы  9 международной  научно- практической конференции «Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного». Университет «Туран», 05 мая 2020 г.

    «О необходимости  проведения психолого - педагогической экспертизы  игрушки в Республике Казахстан. Совместно с профессором Х.Т. Шерьяздановой .  Журнал  «Доклады Казахской Академии образования» №3, 2017, 185-191 с.

     «Конфликтология как наука в практике подготовки специалистов- медиаторов  высшего звена» совместно с Берсугировой Т.Е. Журнал  «Доклады Казахской Академии образования» №3, 2018.

      «К вопросу  психологического  насилия  в рамках  казахстанского проекта «Дом Мамы». 31  октября 2017года. Материалы «1 Конгресса  психологов России» и  международной  научно- практической конференции «Новиковские чтения»,  Россия, г. Ярославль

      «Психологические особенности насилия в школьной среде».   журнал Вестник «Хабаршы». КазГОСЖЕНПУ,  73-77 с, декабрь 2017 года.