Преподаватели Общей педагогики

    • Муратбаева Гулнар Абылкасымовна

     Позиция: Д.п.н., профессор, зав кафед.

     E-mail: muratbaeva11@mail.ru

    • Публикации

    Публикации: 1.Болашақ өнер мамандарын кәсіби даярлау жүйесі.Монография.-Алматы: Отан, 2016.- 280 б.

    ISBN 978-601-7796-51-8

    2. Кәсіптік педагогика. Оқу құралы: Г.А. Мұратбаева/ – Алматы: Қыздар университеті,  2017. – 304 бет.

    ISBN 978-601-224-949-1

    3. Педагогикалық өлшемдердің теориялық негіздері. Оқулық: Ш.Т. Таубаева,  Г.А. Мұратбаева,   С.С. Қоңырбаева /.-Алматы: Қыздар университеті, 2017. – 205 бет.

    ISBN 978-601-224-829-6

    4. Теоретические основы педагогических измерений. Учебник: Ш.Т. Таубаева,  Г.А. Муратбаева,   С.С. Конырбаева /.-Алматы: Қыздар университеті, 2017. –  247с.

    ISBN 978-601-224-825-8

    5. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы  мен әдістемесі. Оқулық: Ш.Т.Таубаева,  Г.А.Мұратбаева,   С.Н.Жиенбаева /.-Алматы: Қыздар университеті, 2017. – 205 б.

    ISBN 978-601-04-1141-8

    6. Методология и методы педагогических исследований. Учебник. Ш.Т.Таубаева, Г.А.Муратбаева,   С.Н.Жиенбаева/.-Алматы:Қыздар университеті,2017.–205 б.

    ISBN 978-601-04-1141-8

    • Машенбаев Тилеулес Бермаханович

     Позиция: К.п.н., и.о. проф.,

     E-mail: drug6979@mail.ru

    • Публикации

    Публикации:

    Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі: Т.Б.Машенбаев /Оқу құралы, Алматы: Қыздар университеті, 2015. -280б. ISBN 978-601-224-660-5

    Компетентностный подход как один из важных критериев актуализации творческого потенциала личности: Т.Б.Машенбаев /Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции. Санкт – Петербург 2014г.

    Тәрбиенің жалпы заңдылықтары және оның сипаттамасы: Т.Б.Машенбаев /Қазақстан мектебі №6, 2014 ж.

    Ауыл мектептеріндегі басқару технологиясы: Т.Б.Машенбаев /Қазақстан мектебі №10, 2014 ж.

    Педагогикалық практика: Т.Б.Машенбаев /Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті баспасы ISBN 9965-705-71-2

    • Кудайбергенева Кульзада Саековна

     Позиция: Д.п.н., доцент

     E-mail: kulzada24@mail.ru

    • Публикации

    Публикации: Квалиметриялық амал арқылы сапаны санға айналдыру К.С.Кудайбергенева //Қазақстан мектебі.- №4, 2008.-33-37б. ISSN 2079-9349

    Современные тенденции развития инновационного процесса всистеме образования в Казахстане К.С.Кудайбергенева /Материалы международной научно-практической конференции.- Бишкек.-2009.стр.265-271. ISSN1694-5808

    Жеке тұлғаға бағытталған білім парадигмасын қалыптастырудың әдіснамалық негізі К.С.Кудайбергенева  //Жоғары мектеп  №3, 2008.55-62б. ISSN 1560-1749

    Кәсіби педагогикалық құзырлылықтың құрылымдық мазмұндық негізі К.С.Кудайбергенева //Жоғары мектеп  №3, 2008. 61-67б. ISSN 1560-1749

    Құзырлылық білім сапасының критерийі: әдіснамасы және теориялық негізі.  К.С.Кудайбергенева Монография «ХХІ ғасыр білімі» баспасы - 2008ж.  340 б. ISBN 9965-21-872-2

    Білім сапасын басқару мәселелері: әдіснамалық негізі және практикалық нәтижесі  Т.М.Баймолдаев, К.С.Кудайбергенева, Г.М.Нұрпейісова, Ғ.Н.Толықбаева /Халықаралық ғылыми-практикалық  конференциясының  материалдары  27-28 қараша, 2008. 384б.  ISВN -9965-834-65-2  ББК 74.20 Б.94

    • Кобдикова Жанартай Уажитовна

     Позиция:  Д.п.н., доцент

     E-mail: zhuk53@mail.ru

    • Публикации

    Публикации:
    1. Актуальные проблемы модернизации педагогической системы на основе технологического подхода,  Монография,  -Алматы: изд. «Зерде», 2014г., -с.312., ISBN 978-601-275-391-2

    1. Технология трехмерной методической системы обучения: сущность и применение. Монография,  -Алматы: изд. «Зерде»,  - с.  480 стр., ISBN 978-601-275-750-7
    • Булакбаева Мейрамгул Кенесбаевна

     Позиция: К.п.н., и.о. проф.,

     E-mail: mina_1@mail.ru

    • Публикации

    Публикации:

    1. Structure-tunctional model of formation process of masters degree students willingness for research activity Journal of scientific research and development. – ISRAD Volume 2. Special lssue 5 August, 2015. - ISSN 1115-7569. – PP. 106-110.

    2. Жоғары мектеп педагогикасы (құрылымдық сызбасы) Оқу құралы. – Алматы, 2015. – 25 б.

    3. Дарындылық: әлеуметтік маңызы мен диагностикасы //Монография. – Алматы, 2015. – 130 б.

    4. Педагогикалық-психологиялық зерттеулердің математикалық-статистикалық әдістері //Оқу құралы. – Алматы, 2016. – 110 б.

    5. Классикалық және заманауи тесттер теориясына кіріспе //Оқу құралы. – Алматы: ҚМҚПУ, 2016, 114 б.

    6. Актуальные проблемы компетентностных подходов к формировании исследовательской деятельности будущих педагогов //Взаимодействие органов власти, общественных объединений и образовательных учреждений по гармонизации этноконфессиональных и межнациональных отношений: региональный аспект. Материалы Международной научно-практической конференции. – Казань, 29 апреля 2015. – С. 29-33.

    • Кунантаева Кулаш Кунантаевна

     Позиция: Д.п.н.,  профессор

     E-mail:

    • Публикации

    Публикации:

    Қыздар институтына, қазырғы университетіне 70 жыл: К.Қ.Құнантаева /Журнал Қазақстан орта мектебі. №5-6,2015 год,стр.3-4. ISSN1814-8379

    Образование в  Казахстане во время  Великой Отечественной войны:  К.Қ.Құнантаева /Журнал Средняя школа  Казахстана. №5-6,2015 год,стр.4-7. ISSN 1814-8379

    «Қазақстан -2050» стратегиясы еліміздегі білімді дамытудың жолы: К.Қ.Құнантаева, М.К.Садыкова. /Алматы, Журнал «Бастауыш мектеп», № 1-2, 2013, стр.3-4. ISSN 0206-3409

    Әди  Шариповтың өмір жолы-жас ұрпаққа өнеге: К.Қ.Құнантаева, М.К.Садыкова. /Журнал. Қазақстан орта мектебі* №7, 2015, стр.4-5. ISSN 1814-8379

    Менің анамның тәрбиелік мәні бар кейбір өлеңдерінен: К.Қ.Құнантаева /Қазақстан орта мектебі, №7, 2015, стр. 7-8. ISSN 1814-8379

    Мәлік Ғабдуллин – қазақ елінің мақтанышы: К.Қ.Құнантаева, М.К.Садыкова. /Журнал «Средняя школа Казахстана. Казахстан орта мектебі» №2, 2014 год, стр.3-4, Алматы. ISSN 1814-8379

    Развитие образования в Казахстане 1917-2000 годы: К.К.Кунантаева //Книга, учебное пособие для вузов и средних спец. учеб. завед. Алматы, КазГосЖенПИ, 2001г., с.207. ISBN 9965-493-34-0

    • Кенжан Айсулу Молынбаевна

     Позиция: к.п.н., и.о. ассоц.проф.

     E-mail: kenzhan.ay@mail.ru

    • Публикации

    Публикации:

    1.Педагогикалық диагностика. А.М.Кенжан/ Оқу құралы 2017. 3-124стр.

    ISBN 978-601-224-655-1

    2.«Педагогика» А.М.Кенжан/ лекция жинағы, 2015. 3-150стр.

     ISBN 978-601-224-207-2   

    3.Этнопедагогика. А.М.Кенжан/ Оқу құралы 2015. 3-155стр.

    ISBN 978-601-224-655-3

    3.Қарым-қатынас педагогикасы. А.М.Кенжан /оқу құралы  2016. 3-132стр.

    ISBN 978-601-224-492-2

    Ұлттық тәрбие арқылы инновациялық білім беру. А.М.Кенжан / ҚазМемҚызПУ.- 2018. 25-27стр

    ISBN 978-601-232-707-6

    Жастардың бойына рухани құндылықтарды дамыту.

     А.М.Кенжан М.Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік университеті . А.М.Кенжан /2018. 28 наурыз. 37-41стр.

    ISBN 978-601-224-741-1

     Ұлттық  салт –дәстүр арқылы елжандылықты қалыптастыру. А.М.Кенжан /Хабаршы №2. Абай атындағы Қазақ Мемлекеттік Университеті 2017. 62-66стр.

    ISBN 978-601-289-424-8

    Болашақ мұғалімдердің қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру. А.М.Кенжан /Халықаралық ғылыми конференция. Түркістан қаласы, Халықаралық Қазақ-түрік университеті – 2015.55-58стр.

    ISBN 978-601-324-6

    • Икрамова Анар Шаншархановна

     Позиция: к.п.н., и.о. ассоц.проф.

     E-mail: ikramovaanar@gmail.com

    • Публикации

    Публикации:

    1) Тұлғаға бағдарлы білім беруде педагогтың кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудың маңызы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 70 жылдығына арналған «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы – қазақ мектебін дамыту стратегиясы атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияның материалдары Алматы, 21 мамыр 2014. 347 -349б.б.

    2) Organization and behavior pattern of an individual witin a poly – cultural society. Has ,een acceted for publication7 it will be published in jornal of Language JLL ISSN:2078 -0303. Volume 6. Number 1. 2014

    3) Элективный предмет «Биологические особенности лекарственных видов рода AgrimoniaL.» для студентов по 5В011300-Биология Международная научно- практическая конференция "Наука и образование" Германия. 2015.

    4) Болашақ педагогтың педагогтың кәсіби даярлығының кейбір педагогикалық - психологиялық мәселелері мәселелері Халықаралық конференция 2016. 309 – 313б.б.

    5) Болашақ педагогтың кәсіби даярлығының кейбір педагогикалық – психологиялық мәселелері. «Шағын жинақталған мектептің білім беру үдерісіндегі интеграция мен дифференциация» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 26 сәуір 2016

    6) Өткені өнегелі, дана басшы, ұлағатты ұстаз. К.Қ.Құнантаеваның библиографиялық көрсеткіші, Алматы 2016

    7) Ғалым еңбегінің өтеуі. Ұрпақ тәрбиесін ұлықтаған ғалым.../библиографиялық көрсеткіш, ғалым Халитова Исламия Рамазанқызы туралы эсселер/ Құрастырушылар: Бекмағанбетова Р.Қ., Қыяқбаева Ұ.Қ., Атемкулова Н.О., Малдыбаев К.Б., Алматы: «Алау» баспасы, 2016. 142 б

    • Садыкова Махаббат Каримовна

     Позиция: к.п.н., и.о. ассоц.проф.

     E-mail: makha_63@mail.ru

    • Публикации

    Публикации:

     Қазақ мектебіндегі білім мазмұны. //«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы – қазақ мектебін дамыту стратегиясы. Садықова М.К./ Халықаралық  ғылыми-практикалық конференция материалдары. -Алматы, 2014. И.Б.Юсуповамен бірге. ISBN 978-601-224-546-2

    Тұлғаға бағдарлы білім беруде педагогтың кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың маңызы. //«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы – қазақ мектебін дамыту стратегиясы.  Халықаралық  ғылыми-практикалық конференция материалдары. -Алматы, 2014. А.Ш.Икрамовамен бірге. ISBN 978-601-224-546-2

     Өткені өнегелі, дана басшы, ұлағатты ұстаз... Библиографиялық көрсеткіш , ғалым Күләш Құнантайқызы Құнантаева  туралы эсселер/-Алматы, «Қыздар университеті» баспасы, 2016.-230 б. ISBN 978-601-224-802-9

    Дала ғұламаларының тәлім - тәрбие мәселелері туралы ой-пікірлері. Садықова М.К./  Күләш Құнантайқызы Құнантаеваның 85 жылдығына арналған « Қазақстан республикасы мен әлемдік кеңістіктегі білім және ғылымның даму тарихы, заманауи тенденциялары» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция, Алматы, 14 қазан 2016 А.Ш.Икрамовамен бірге ISBN 978-601-224-799-2

    • Юсупова Индира Боранбаевна

     Позиция: к.п.н., ст.преподаватель

     E-mail: yusupova.indira67@mail.ru

    • Публикации

    Публикации:

    Возникновение и развитие казахского хансва: История и опыт КазГосЖенПУ Республиканская научно- практическая конференция, “Взаимосвязь истории и опыта Казахского ханства с идеей "Мәңгілік Ел" посвященной 550-летию казахского ханства” Алматы, 2015 г.

    2. Формы организации образовательного процесса в высшем учебном заведении Республиканская научно- практическая конференция КазГосЖенПУ, Алматы, 28 мая 2015г.

    3. Обучение и развитие. Новые подходы и формы. Республиканская научно-практическая конференция КазГосЖенПУ, Алматы, 28 мая 2015г.

    4. Жаңабілім беру жүйесі Республикалық ғылыми-практикалық конференция ҚазМемҚызПУ, Алматы, 28 мамыр 2015ж.

    5. Профессиональная подготовка студентов ВУЗ-а как целостная педагогическая система “Ғылым , білім және инновация -Болашаққа бағдар. Рухани жаңғыру: идеясын жузеге асыру неіздері» Республикалық ғылыми-практикалық конференция, Алматы, 31 қазан, 2017ж. 124-126 беттер

    • Сайдахметова Лаззат Турлыгазиевна

     Позиция: к.п.н., доцент

     E-mail: saydahmetova72@mail.ru

    • Публикации

    Публикации:

    «Оқушылардың коммуникативтік құзыреттілігін бағалау әдістері» // Наука и жизнь, 2020, №5/1.

    «Қазіргі кезде оқыту жүйесіндегі оқушылардың ағылшын тілі біліктілігін бағалаудың жаңа технологиялары» // Наука и жизнь, 2020, №5/2.

    • Омарбекова Шырын Орынгалиевна

     Позиция: к.п.н., ст.преподаватель

     E-mail: omarbekovash@gmail.com

    • Публикации

    Публикации:

    «К вопросу об этнопедагогической подготовке студентов –будущих специалистов инастраного языка»

    «Формирование способностей к выбору профессии старшеклассников»

    « Развитие профессиональной компетенции как педагогическая категория»

    Психолого-педагогические аспекты обучения и формирования профессиональный компетентности

    Роль педагогического общения в  профессиональной деятельности педагогов

    Одаренность, способности формирования личности студента в образовании через применение активных методов обучения в высшее педагогическое

    Инновационные тенденции в развитии современного образования в Казахстане

    Революционная организация обучения в малокомплектных школах трех периодическую структуру урока проектами

    Пути развития личности в малокомплектной школе

    Средства обучения, оценки и самооценки

    Стандартные требования к принятию предмета реформасыдағы сауаташу системы образования Республики Казахстан

    Вопросам формирования управленческих способностей будущих педагогов, специалистов

    Развитие навыков грамотности в системе образования функциональных обновленный

    • Кылышпай Баян Сагындыковна

     Позиция: м.п.н., ст. преподаватель

     E-mail:qylyshpaib@gmail.com

    • Публикации

    Публикации:

     Өскелең ұрпақтың ұлттық сана-сезімін тәрбиелеуде ұстаз ілімі. Б.Қылышпай /Қазақстандық қоғамның рухани-адамгершілік жаңғыруы жайында ғылыми-зерттеушілік және білім беру тәжірибесі әдіснамасының дамуы» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары.- – Алматы; Қазақ университеті, 13-14 қазан 2017. –  Б.59-62.  ISBN 978-601-04-2889-8. -0,25 б.т.

    Адами капиталды дамытудағы шағын жинақталған мектеп оқушысының интеллектуалдық әлеуетін қалыптастырудың орны- Профессор Қазна Аймағамбетқызы Аймағамбетованың 80 жылдығына арналған /Қазіргі мектепке дейінгі және бастауыш білім беру: теориясы, әдістемесі және тәжірибесі. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.- Алматы, 28 сәуір 2017. Б. 293-295.

    Значение технологии оцения в процессе обучения. Dmitri Yavorinitski 1st European Congress On Social Sciences International / 11-13 August, 2017 Kiev/UKRAINE

    Формы совершенствования культуры речи  студентов. Dmitri Yavorinitski 1st European Congress On Social Sciences International / 11-13 August, 2017 Kiev/UKRAINE

    • Садирбекова Динара Калымбековна

     Позиция: PhD, ст. преподаватель

     E-mail: dinarasadirbekova@gmail.com

    • Публикации

    Публикации:

    Application of methods of interactive training in the

    educational environment of higher educational institutions: Д.Садирбекова, Б.Абыканова, Г.Ташкеева /Қазақстанның Ғылымы мен өмірі. Астана 2017 № 6 (50) 2017, с.126-130.  ISSN 2073 – 333Х                                                                                                            

    Методологические аспекты написания дипломной

    работы: Д.Садирбекова, Б.Абыканова /Международный научно-популярный журнал. «Наука и  Жизнь Казахстана» (Гос. регистрация: № 9875-Ж 09.02.2009, Международная регистрация: ISSN 2073 – 333Х, Париж, март 2009 гг. Астана, Алматинский район, Юго-Восток, правая сторона, ул. Тулкибас, д.49.web-site: www.nauka-zan.kz, e-mail: nauka-zan@mail.ru, №5 (49) 2017, с.74-77    

    Реализация компетентностного подхода в образовательной среде высших учебных заведений: Д.Садирбекова, Г.Ташкеева /Хабаршы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, № 3(55), 2017 ж., с.44-49. ISSN 1728-5496.

    Болашақ педагогтардың басқарушылық қабілеттерін

    қалыптастырудың зерттелуі.Д.Садирбекова/Dmitri yavorinitski 1st international european. Congress on social sciences .August 10, 2017. day-І, p. 82-89

    Бағалау технологиясының оқу үдерісіндегі маңызы. Д.Садирбекова, К.Медеубаева, /Dmitri yavorinitski 1st international european  Congress on social sciences August 10, 2017 – day-І,  p. 32-39

    Студенттердің сөз мәдениетін жетілдірудің ұйымдастыру формалары. Д.Садирбекова, К.Медеубаева, /Dmitri yavorinitski 1st international European Congress on social sciences August 10, 2017 – day-І, p. 88-92