• Білім беру

  • Кафедра жайлы

   Кафедра 1992 жылы “Информатика және есептеу техникасы” деген атпен құрылған. Алғашқы кафедраны 1992-1998 жылдар аралығында тех.ғ.д., профессор Баймахан Рысбек Баймаханұлы басқарған. Кафедраларды ірілендіруге байланысты 1996-2000 жылдары аралығында ол “Математика және информатика”, ал 2000-2007 жылдары “Информатика” кафедрасы деп аталған. 2007 жылы ҚазМемҚызПИ құрылымына өзгеріс енгізу туралы бұйрығына сәйкес (№109, 24.08.2007ж.) кафедраның аты “Информатика және қолданбалы математика” кафедрасы болып өзгертілді. Кафедраны 1998-2001 жылдары тех.ғ.д., профессор Есқалиев Мұрат Есқалиұлы, 2001-2002 жылдары тех.ғ.к., доцент Бөрібаев Бақыт Бөрібайұлы, 2002-2005 жылдары п.ғ.д., профессор Кеңесбаев Серік Мұқтарұлы 2005-2020 жылдары тех.ғ.к., профессор Салгараева Гүлназ Ибрагимқызы басқарды. 2020 жылдан қазіргі уақытқа дейін кафедраның бағдарлама көшбасшысы қызметін п.ғ.м., аға оқытушы Илиясова Гүлаим Болатбекқызы атқаруда.

   Білім беру бағдарламалары

    • Салгараева Гульназ Ибрагимовна

     Позиция:  Информатика және қолданбалы математика кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к., профессор

     E-mail: gulnaz.salgara@gmail.com

    • Ақпарат

    Жарияланымдар:

    1. «Педагогикалық зерттеулерде цифрлық білім беру технологияларын қолдану»: Г.И.Салғараева, Г.Е.Асан / Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы, «Физика-математика ғылымдары» сериясы № 1 (69), 2020 ж.
    2. «Цифрлық білім беру жүйесіндегі педагогикалық технологиялар»: Г.И.Салғараева, Г.Е.Асан / Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №5/1,  2020 Астана
    3. «Possibilities of Using Digital Technologies in Teaching Latin Graphics in the Republic of Kazakhstan»: G.Salgarayeva, A.Makhanova, Zh.Bazayeva / Advances in Economics, Business and Management Research, volume 138, 2020.
    4. «Интерактивті интерфейс және диалогтық технология»: Г.И.Салғараева, Г.Е.Асан / Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №5/2,  2020 Астана
    5. «Информатика» 9-сынып (қазақша, орысша): Г.И.Салғараева, Г.А.Калымова, Ж.А. Орынтаева /Оқулық, Арман-ПВ баспасы, 2019 Алматы, ISBN 978-601-318-23-84
    6. «Информатика» 9-сынып (қазақша, орысша): Г.И.Салғараева, Г.А.Калымова, Ж.А. Орынтаева /Мұғалім кітабы, Арман-ПВ баспасы, 2019 Алматы
    7. «Информатика» 10-сынып ЖМБ, ҚГБ (қазақша, орысша): Г.И.Салғараева, Ж.Б.Базаева, А.С. Маханова /Оқулық, Арман-ПВ баспасы, 2019 Алматы, ISBN 978-601-318-24-52, ISBN 978-601-318-21-86
    8. «Информатика» 10-сынып ЖМБ, ҚГБ (қазақша, орысша): Г.И.Салғараева, Ж.Б.Базаева, А.С. Маханова /Мұғалім кітабы, Арман-ПВ баспасы, 2019 Алматы
    9. «The calculation of the stress-strain state of mine workings in the networks of complex fault lines in planes, generalized planar and volumetric installations»: Salgarayeva, G., Kurmanbekkyzy, N., Katayev, N., Askarova, G., Omarova, S. /  International Journal of Engineering Research and Technology 12(12), 2019
    10.  «Латын негізінде қазақ әліпбиін мультимедиялық технологияларды пайдаланып оқыту әдістемесі»: Г.И.Салғараева, Ғ.Б.Шойбекова /Қазмемқызпу, Хабаршы, №1 (77), 2019 Алматы
    11. «Оқу процесінде жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың тиімділігі»: Г.И.Салғараева, К.К.Сарыбаева / Қазақстанның ғылымы мен өмірі №5/2, 2019 Астана, ISSN 2073-333X.
    12. «Дамытушы компьютерлік ойындарды оқу- үрдісінде пайдаланудың тиімділігі»: Г.И.Салғараева, К.К.Сарыбаева / Қазақстанның ғылымы мен өмірі №7, 2019 Астана, ISSN 2073-333X.
    13. «Дамытушы компьютерлік ойындардың дидактикалық мүмкіндіктері»: Г.И.Салғараева, К.К.Сарыбаева /Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова. Ақан-сері, 24, 2018 г, ISBN 978-601-261-370-4
    14. «Латын әліпбилі қазақ жазуын үйретуде ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану»: Г.И.Салғараева, Т.Н.Ермекова / VI международный симпозиум исследований тюркского мира 13-15 июня, 2019 Баку.
    15. «Студенттердің зерттеушілік құзыреттіліктерін қалыптастыру бағыттары»: Г.И.Салғараева, Н.Т.Сейтбекова /Международный научно-популярный журнал №2 (57) 2018 «Наука и жизнь казахстана» issn 2073-333x. Астана, 2018
    16. «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен студенттердіңзерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру»: Г.И.Салғараева, Н.Т.Сейтбекова / «Наука и жизнь казахстана» №3 (59) ISSN 2073-333x. Астана, 2018
    17. «Информатика» 8-сынып (қазақша, орысша): Г.И.Салғараева, А.А.Бекежанова, Ж.Б. Базаева /Оқулық, Арман-ПВ баспасы, 2018 Алматы, ISBN 978-601-318-101-1
    18. «Информатика» 8-сынып (қазақша, орысша): Г.И.Салғараева, А.А.Бекежанова, Ж.Б. Базаева /Мұғалім кітабы, Арман-ПВ баспасы, 2018 Алматы
    19. «Информатика» 6-сынып (қазақша, орысша):  Г.И.Салғараева, Г.Б.Ильясова, А.С.МахановаОқулық, Арман-ПВ баспасы, 2018 Алматы, ISBN 978-601-318-171-1
    20. «Информатика» 6-сынып (қазақша, орысша): Г.И.Салғараева, Г.Б.Ильясова, А.С.Маханова /мұғалім кітабы, Арман-ПВ баспасы, 2018 Алматы
    21. «Management of information software systems in the corrective work with children with disabilities»: S.M.Kenesbayev, G.I.Salgarayeva, A.A.Makhmetova, S.N.Idrissov, B. Sabit /    Espacios 38(46), 34, 2017
    22. «Информатика пәнін музыканы тереңдетіп оқытылатын мектептерде оқыту»: Г.И.Салғараева, Н.Хасенова /Вестник КазНИТУ, 2017. — №3. – 449 стр.
    23. «Графикалық композицияларды орындауда компьютерлік технология мүмкіндіктерін пайдалану»: Г.И.Салғараева, А. Алпысбаева /Вестник КазНПУ им.Абая – 2017. — №3
    24. «Инклюзивті оқыту жағдайында АКТ-ны пайдаланудың дидактикалық мүмкіндіктері»: Г.И.Салғараева, Н.Хасенова /Наука и жизнь Казахстана №2/2 (45)2017
    25. «Информатиканың теориялық негіздері (программа для ЭВМ–электронный учебник)»: Г.И.Салғараева, Э.А.Бакирова /№ 1132 патент 2017
    26. «Кодталған графта қыста тізбекті құру алгоритмі»: Г.И.Салғараева, Е.Бастауова /Вестник КазНПУ им.Абая. №3 (55).2016
    27. On the Definition of Limit Zones in the Layered Array with the Development of Various Flow Conditions: G.I.Salgaraeva, M.Ye.Yeskaliyev, N.Kurmanbekkyzy /International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 11, Number 7 (2016) pp 5284-5287
    28. «Информатика сабақтарында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану»: Г.И.Салғараева, А.Т.Галиева /Вестник КазНПУ им.Абая, №2 (54), 2016. 188-192 б
    29. «Педагогикалық іс-әрекеттің формасы ретінде мүмкіндігі шектеулі балаларға инклюзивті білім берудің үрдісі, маңызы және ақпараттық технологияны қолдану»: Г.И .Салғараева, Б.Сабит /Вестник КазНИТУ им.Абая.,-Алматы,- №2,-2016
    30. Қазақстандағы арнайы және инклюзивті білім берудің даму тенденциялары: Г.И.Салғараева, Ж.Б.Базаева /ҚазҰҒА-ның Хабаршысы, Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы, №3, 2015. 279-283 б. ISSN 2224-5294
    31. Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуда қолданылатын ақпараттық-коммуникациялық технологиялар: Г.И.Салғараева, А.С. Маханова /ҚазҰҒА-ның Хабаршысы, Физ-мат сериясы, №3, 2015. 227-231 б. ISSN 1991-346Х
    32. «Определение тепловых потерь плоских гелиоколлекторов в окружающую среду»: Г.И.Салғараева, Ө.Әуелбеков, Н.Қатаев, М.Кунелбаев/ҚазҰҒА-ның Хабаршысы, Физ-мат сериясы, №3, 2015. 28-33 б. ISSN 1991-346Х
    33. «Граф маршрутын есептеуде шек қоюды ұйымдастыру»: Г.И.Салғараева, А.Ахметова /ҚазҰҒА-ның Хабаршысы, Физ-мат сериясы, №1, 2015. 64-69 б. ISSN 1991-346Х
    34. «Информатиканы жобалау әдісі – бұл құзіреттілікке бағытталған білім технологиясы»: Г.И.Салғараева, Н.Зинекешева/Ізденіс Халықаралық ғылыми журналы. №1, 2015.
    35. «Possibilities of using information systems in the corrective work with children with disabilities»: G.I.Salgaraeva, M.Kenesbayev, A.A.Makhmetova, S.N.Idrissov, B.Sabit/Journal Revista ESPACIOS. ISSN 0798 1015. Vol.38, No. 46 – Indexed in Scopus
    36. «Алгоритм түсінігін  абстрактілі тьюринг машинасы арқылы нақтылау»: Г.И.Салғараева ІІ Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы 2015.
    37. «Stress State of dam obliquely layered anisotropic strucrure»: G. Salgaraeva, A. Baimakhan, R.B aimakhan, Zh.Bekkozhaeva /The 6-th International Geotechnical Symposium on Disaster Minifation in Special Geoenvironmental Conditions. Chennai, India, January 21-23, 2015.
    • Исаев Сапар Ауезбекович

     Позиция:  Физика-математика ғылымдарының кандидаты, профессор

     E-mail: isaev_sapar@mail.ru

    • Ақпарат

    Жарияланымдар:

    1.Исаев С.А., «Разработка программ для мобильных устройств, как средство обучения программированию студентов», Материалы Международной научно-практической конференции «Экономика, право, культура в эпоху общественных преобразований», приуроченной к 110-летию со дня рождения академика Д.С. Лихачева, Алматы, 27 января 2017г. С.25-30

    2.Исаев С.А.,  Ахметова О.С., Бертаева К.С.,  «Сборник научных трудов по материалам XXV международной научно-практической конференции» «Современные тенденции развития науки и технологии» 29 апреля 2017 года. г.Белгород. АПНИ. - №4. – Часть 2. – 2017. С.50-53

    3.   Исаев С.А.,  Ахметова О.С., Бертаева К.С.,  «Влияние повышения уровня ИКТ-компетентности учителя на развитие функциональной грамотности учащихся», КазНПУ им.Абая,  «Вестник», №1(53), 2016, С.180-184 ISSN 1728-7901

    4.  Исаев С.А.,  Ахметова О.С., Бертаева К.С.,  «Взаимосвязь информационной культуры и функциональной грамотности учащихся», «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований».- Москва, 2016.- №4(часть 4)

    5.      Исаев С.А.,  Ахметова О.С., Нусипова Г.Н.,  «Создание информационного образовательного пространства как одна из главных задач модернизации системы высшего образования», КазНПУ им.Абая, «Вестник», №3(55), 2016, С.128-134 ISSN 1728-7901

    6. Исаев С.А., Жамалов А.Ж., Кунельбаев М.М., Тугельбаева Г.Т., «Динамика воды в петлевых микрогидроэлектростанциях», ISBN 978-93-84468-15-6

    Труды Международной конференции по существенной экологической инженерии и возобновляемым источникам энергии (SEERE-15) от 2015 года, 13-14 января 2015 года, Абу-Даби (ОАЭ)

    7. Исаев С.А., Жамалов А.Ж., Кунельбаев М.М., Тугельбаева Г.Т., «Электронный генератор полевых дисков для ветровых турбин», журнал «Life Science Journal-Acta Zhengzhou University Overseas Edition» (Нью-Йорк, США) 2014; 11 (9 с). ISSN: 1097-8135, C.369-373

    Импакт-фактор = 0,17 Scopus

    8. Исаев. С.А., Асанова Г.А., «Мультимедийное программное обеспечение в автоматизированных системах обучения», Вестник. Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М.Тынышпаев

    9. Заттар интернетін (IoT) оқыту кезінде болашақ информатика пәні мұғалімдерінің коммуникативтік біліктіліктерін қалыптастыру. ҚазҰПУ Хабаршысы, 2020

    10. Орта кәсіби білім беру мекемелеріндегі қашықтан оқытуда цифрлық білім беру ресурстарын пайдалану.   Қазақстан ғылымы мен өмірі, №5/1, Педагогикалық серия

    • Баймахан Рысбек Баймаханулы

     Позиция:  Профессор, т.ғ.д.

     E-mail: brysbekbai@gmail.com

    • Ақпарат

    Жарияланымдар:

    1.К развитию критерия определения устойчивости анизотропного массива вокруг контура горного тоннеля

    МОН РК  Казахская головная Архитектурно строительная академия. Международная образовательная конференция. Современные консепции естествознаеия и информационных технологии .Сборник материалов международной методичной конференции 21 январь 2016 Авдарсолкызы С., Рысбаева Г.П.Сейнсинова А.А. Маматова Г.

    2.Оценка точности конечноэлементной модели системы «грунт-тоннель»

    МОН РК  Казахская головная Архитектурно строительная академия. Международная образовательная конференция. Современные консепции естествознаеия и информационных технологии .Сборник материалов международной методичной конференции 21 январь 2016 С. 20-23

    Баймахан А.Р.

    3.К развитию критерия определения устойчивости анизотропного массива вокруг горного тоннеля

    МОН РК  Казахская головная Архитектурно строительная академия. Международная образовательная конференция. Современные консепции естествознаеия и информационных технологии .Сборник материалов международной методичной конференции 21 январь 2016. С. 6-8Авдарсолкызы С.Рысбаева А.К,Сейнасинова А.А.,

    4.Предельные состояния массива анизотропного строения вблизи контура  горной выработки глубокого заложения

    МОН РК  Казахская головная Архитектурно строительная академия. Международная образовательная конференция. Современные консепции естествознаеия и информационных технологии .Сборник материалов международной методичной конференции 21 январь 2016. С. 29-31

    Кожамкулова .Ж.,

    Маматова Г.Т

    5.Уточненный расчет сейсмической несущей способности сборной обделки тоннеля.

    ВЕСТНИК КазГАСА №3, 2016. с. 118-123

    Сейнасинова А.А., Рысбаева А. К., Баймахан А. Р.,.

    6.Новая конструкция селезащитной плотины для  возведения на пути катасрофических селевых потоков.Материалы межд. науч.-метод. конф. "Современные концепции естествознания и информационных технологии".  Алматы: КазГАСА, 2016 Стр. 61-63.

    Рысбаева А. К.,

    7.Разработка условий пластичности для грунтов анизотропного строения.

    ВЕСТНИК КазНУ им. аль -Фараби. Серия математика, механика, информатика. №2(89). 2016. Стр. 94-102

    Баймахан А.Р., АбдиахметоваЗ.М., Сейнасинова А.А.,

    8.Монография. Закономерности трещинообразования в массиве вблизи контура подземного сооружения в анизотропном массиве.

    Бишкек. 2016. 177 с.

    Рысбаева Г.П.

    9.Анализ влияний водонасыщенности анизотропной грунтовой толщи основания на деформацию фундамента со зданием. 

    Прогноз и предупреждение тектонических горных ударов и землетрясений. Материалы Первого международного симпозиума.  Бишкек, 2016. С. 204-209

    Рысбаева Г.П., Сейнасинова А.А., Рысбаева А.К., Баймахан А.Р., Авдарсолкызы С., Молдакунова Н.К.,

    10.К развитию критерия определения устойчивости анизотропного массива вокруг контура горного тоннеля

    Материалы межд. науч.-метод. конф. "Современные концепции естествознания и информационных технологии".  Алматы: КазГАСА, 2016 Стр. 6-8

    Авдарсолкызы С., Рысбаева Г.П., Сейнасинова А.А., Маматова Г. Т. 

    11.Расчетная модель селезащит- ной плотины анизотропного строения и действующих на нее природных сил

    Материалы VI Международной на- учно-практической конференции " Инвестиции, строительство,   недвижимость как

    И58 материальный базис модернизации и инновационного развития экономики Томск, 2016.  Ч. 2. с. 516-52.1

    Рысбаева А.К., Раскызы А., Байбатырова А.Н., Жуманова З.Е.,

    12.Расчет устойчивости  фундамента здании взаимодействующей с грунтами основания анизотропного строения. Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики.  Серия "Естественные и технические науки" - №5 (май)     ВАК  Раздел информатика, вычислительная техника и управление. ИФ 0.134  С. 31-34

    Баймахан А. Р.Алиева А. М.   Рысбаева А. К.,

    13.Расчет пластического раздробления  массива анизотропного строения вокруг горной выработки.Журнал " Современная наука: актуальные проблемы теории и практики.  
    Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия "Естественные и технические науки" - №6 (июнь) "    Раздел: информатика, вычислительная техника и управление.  С.72-77.  ВАК    ИФ  0, 134

    Сейнасинова А. А.Рысбаева Г. П., Авдарсолкызы С. 14.Новая конструкция селезащитной плотины наклоннослоистого строения и обоснование ее прочности

    Журнал «Интеллектуальные системы в производстве» № 3,  2016. С. 73-74.  ВАК. ИФ: 0.134 Рысбаева Г. П.,Молдакунова Н.К., Маханова А.С.,

    15.Stress state of Dam obliquely layered anisotropic structure  (Расчет напряженного состояния конструкционных элементов некоторых инженерных сооружений).

    International Journal of Applied Engineering Research –2016.  –V11. –Iss. 12. –P.7698–7701. India,. ИФ: 0.130 SCOPUS. Баймахан А.Р., Рысбаева А.К., Сейнасинова А. А. Рысбаева Г. П.Кулмаганбетова Ж.К., Алиева А. 16.Алматыдағы соңғы сел тасқындарының зардаптарына шолулар және ғимараттың орнықтылығын зерттеу. "Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында".

    Респ.ғыл.прак. конф. Материалдары. ҚМҚПУ. 2017ж. Б.35-39

    Байбатырова А.Н.,

    17.Влияние водонасыщенности грунта на деформацию крена зданий.

    ВЕСТНИК КаздорНИИ. Спец выпуск. №"1-2 (53-54). с. 274-278.

    18.Расчет устойчивости селезащитной земляной плотины анизотропного строения.

    ВЕСТНИК КаздорНИИ. Спец выпуск. №"1-2 (53-54). с. 106-110.

    Рысбаева А.К., Баймахан А.Р., Сейнасинова А.А., Оразхан Б., Куттыбекова С.,

    19.Дюамель интегралындағы уақыттың белгісіз функциясының  түрін  уақыттың шексіз кіші t интервалында Хевисайд функциясы арқылы анықтау әдісі.

    «Математикалық және компьютерлік модельдеу мәселелері мен жаратылыстану пәндерін оқытудың заманауи технологиялары» атты профессор Республикалық ғылыми практикалық конференция материалдары. ҚМҚПУ, 2017. 17-20б

    20.Симплекс үшбұрышты элементтердің анықтауыш функциялары

    «Математикалық және компьютерлік модельдеу мәселелері мен жаратылыстану пәндерін оқытудың заманауи технологиялары» атты профессор Республикалық ғылыми практикалық конференция материалдары. ҚМҚПУ, 2017. 20-23б.

    Дәулетханқызы Ф.

    21.Шекті элементтер әдісіндегі нөмірлеу заңдылығының матрицаның түзіліміне әсерін анықтау.

    «Математикалық және компьютерлік модельдеу мәселелері мен жаратылыстану пәндерін оқытудың заманауи технологиялары» атты профессор Республикалық ғылыми практикалық конференция материалдары. ҚМҚПУ, 2017. 79-82б.

    Төлеген Ж., Баймахан Р.Б.

    22.Алгоритм определения физико-механических свойств двухфазного водонасыщенного грунта расчетным путем.

    Вестник АГУ. №4 (60), 2017. С. 12-16.

    Сейнасинова А.А. Рысбаева А.К., Баймахан А.Р., Куттыбекова С. А.

    23.О влиянии  водонасыщенности грунта вокруг фундаментной основании на  величину  деформации и крена  здании.  

    Вестник  КазНТУ. №6(124). 2017. С. 418-421

    Баймахан А.Р., Оразхан Б., Құттыбекова С.,

    24.Свидетельство о государственной регистрации прав на обьект авторского права "Zdanie Fundament Osnovanie"

    МЮ РК №1974, ИС 009611, 7 августа, 2017

    Баймахан А. Р.

    25.Компьютерно–математическое моделирование напряженного состояния здания и фундамента, возведенного на слабом грунте

    грунте // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №3 (16). С. 42–49. Режим доступа: http://www.bulletennauki.com/baimakhan-baibatyrova. (дата обращения 15.03.2017). Impact–factor: MIAR — 2.8; GIF — 0.454; DIIF — 1.08; InfoBase Index — 1.4; Open Academic Journals Index (OAJI) — 0.350, Universal Impact Factor (UIF) — 0.1502;Journal Citation Reference Report (JCR–Report) — 1.021; Russian Impact Factor (RIF) — 0.15.

    Баймахан А. Р., Байбатырова А. Н., Оразхан Б.,

    Куттыбекова С.,

    26.Критерии истинности компьютерного моделирования амплитудно–частотных характеристик свободного колебания систем горных склонов

    // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №11 (24). С. 243-250. Режим доступа: http://www.bulletennauki.com/orazkhan (дата обращения 15.11.2017). ). Impact–factor: MIAR — 2.8; GIF — 0.454; DIIF — 1.08; InfoBase Index — 1.4; Open Academic Journals Index (OAJI) — 0.350, Universal Impact Factor (UIF) — 0.1502;Journal Citation Reference Report (JCR–Report) — 1.021; Russian Impact Factor (RIF) — 0.15.

    Оразхан Б. Б.,Куттыбекова С., Баймахан А. Р.,

    27.Оценка влияния грунтового основания наклонно –слоистого строения на величину деформации фундамента 

    Вестник         КазНИТУ  2018, №5, с.187-193

    Баймахан А.Р., Сейнасинова А.А., Рысбаева Г.П., Оразхан Б.Б.

    28.К определению приведенных физико-механических свойств грунтов оползневого склона Коктобе города Алматы

    Научно –технический (ВАК КР) Журнал Кыргызстана Современные проблемы механики №33(3), 2018.  с. 431-438

    А.Р. Баймахан,  Н.К. Молдакунова.             

     

    29.К вычислению коэффициентов фильтрации для покровных грунтов оползневых склонов слоистого строения.

    Международная научно-практическая конференция. «Актуальные проблемы информатики, механики и робототехники, цифровые технологии в машиностроении». 4-6 октября, 2018. Алматы, ИММаш

    Молдакунова Н.К., Баймахан А.Р., Сейнасинова А.А.

    30.Раcчет деформированного состояния грунта строительной площадки анизотропного строения.

    Вестник КБТУ, Том 15, вып. 3, 2018. С. 79-84

    Баймахан А.Р, Сейнасинова А.А., Рысбаева А.К., Даулетханкызы Ф.

    31.Алгебралық теңдеулер жүйесін шекті элементтер әдісімен құрудың негізгі алгоритмі. ҚМҚПУ Студенттерінің жыл сайынғы ғылыми практикалық конференциясы. 

    ҚМҚПУ Студенттерінің жыл сайынғы ғылыми практикалық конференциясы.  2018

    Жанар Төлеген,

    32.Определения условий прочности  грунтов строй площадки анизотропного строения и ее практическое приложение.

    «Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында»  атты жас ғалымдар арасындағы YI республикалық ғылыми-практикалық конференция 2018. С. 55-59

    Фариза Даулетханкызы

    33.Кез–келген пiшiндегi гексаэдрлiк элементтердiң көлемдерiн табудың универсал алгоритмi.

    Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында»  атты жас ғалымдар арасындағы YI республикалық ғылыми-практикалық конференция 2018. 62 -66

    Ескендір Перизат,.

    34.Сырғыма себептерін зерттеуге арналған шекті элементтер әдісінің алгоритмдері.

    «Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында»  атты жас ғалымдар арасындағы YI республикалық ғылыми-практикалық конференция 2018. С.120 -125.

    Смат Ажар,

    Фариза Даулетханкызы,

    35.К построению модели водонасыщенных грунтов оползне опасных склонов вблизи города Алматы.

     «Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында»  атты жас ғалымдар арасындағы YI республикалық ғылыми-практикалық конференция 2018. С. 136-138.

    Жанар Төлеген,

    36.К построению модели водонасыщенных грунтов оползне опасных склонов вблизи города Алматы.

    «Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында»  атты жас ғалымдар арасындағы YI республикалық ғылыми-практикалық конференция 2018. С. 136-138.

    Жанар Төлеген,

    37.A calculation  model for the landslide weak soil base of a tilted structure of buildings and constructions.

    International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET). Volume 9, Issue 11, November 2018, pp. 2859–2871, Scopus Article ID: IJCIET_09_11_286  Импакт фактор: CiteScore 2017г     2.76 A. R. Baimakhan, A. A. Seinassinova, N. Kurmanbekkyzy,

    G. M. Baimahanova

    38.Обобщенное условие прочности Цытовича для массива грунтов наклонно слоистого строения.

    ДАН НАН Кыргызстана, 2018, №1.  с. 23-30. (вышла в 2019 году летом)

    Баймахан А.Р., Кожогулов К. Ч., Сейнасинова А. А., Молдакунова Н. К. 39.Generalization of Tsytovich strength conditions for soils of anisotropic structure. «Обобщение условий прочности Цытовича для грунтов анизотропного строения»

    ВЕСТНИК Карагандинского университета. МЕХАНИКА Входит в базу Thomson. 2019 №1(93)/, 2019.  P. 108 – 114)

    A.R. Baimakhan,

    Zh.M. Abdiakhmetova, A.A. Seynasinova, G.M. Baimakhanova

    40.PROPOSED DESIGN, MODEL AND CALCULATIONS  OF STRESS-STRAIN STATE OF A LANDSLIDE SILL PROTECTIVE DAM OF THE INCLINED LAYERED STRUCTURES.

    The article is accepted by the international conference on CSMS2019 - International Conference on Computer, Software, Modeling and Simulation. Which will be held in Sanya, China on January 20-21. 2019. Or visit the registration page http://www.csms2019.org/registeren.html Is in press. Release of the collection– June 2019. 12page.  P. 264-269

    Baimakhan Aigerim, Rysbayeva Aiman, Seinassinova Asima, Baimakhanova Guljan

    41.Коэффициенты анизотропной фильтрации некоторых типов грунтов оползневых склонов Кок Тобе.

    Сб.Труд XII Всероссийского съезда по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики. Уфа 19-24 августа 2019. Том 3. Стр. 50-52

    Баймахан А.Р., Сейнасинова А.А., Баймаханова Г.М., Оразхан Б.Б.

    42.Расчет деформированного состояния  селеоползне-защитной грунтовой плотины наклоннослоистого строения».

    Высоко рейтинговый Журнал,  Известия НАН Кыргызстана, 2019. №1,  с. 16 -23.

    Баймахан А.Р., Кабаева Г.Д., Даулетханқызы Ф., Төлеген Жанар

    43.Разработка критерия определения устойчивости слабых покровных грунтов горных склонов Кок Тобе 

    ВЕСТНИК КазГАСА (Айман)  2019, №2(72). С. 153 –159

    А. К. Рысбаева, А.Р. Баймахан, Н.К. Молдакунова, Г.М.

    44.Распространения волны на упруго –вязкопластическом слое с полостью на упругом основании»

    ИЗВЕСТИЯ НАН РК. Серия геологии и технических наук. 2019. Журнал индексируется в Elsevier “SCOPUS”. С 5-февраля 2018 был выбран Clarivate Analytics (Thomson Reuters) для индексирования и реферирования в Базе Emerging Sources Citation Index

    Massanov Zh.R., Kozhabekov Zh.T., Tugelbayeva G.K., Madalyev T.B., Abdraimov E.S. 45.Determining the Physical and Mechanical Properties of Two-Phase Soil for Landslide Slopes of the Northern Tien Shan.

    International Journal of Engineering Research and Technology. ISSN 0974 -3154 Vol.13, No.4 (2020), pp. 699-705. © International Research Publication House.  http://www.irphouse.com.A Baimakhan,  A. Seinassinova, R. Baimakhan, A. Rysbayeva,  N. Moldakunova

    • Мурат Ескалиев

     Позиция: Техника ғылымдарының докторы, профессор

     E-mail: yeskaliyev.murat@gmail.com

    • Ақпарат

    Жарияланымдар:

    1. Қарапайым математикалық есептерді шығаруда компьютерді пайдаланудың маңыздылығы. Международный научный журнал «Наука и жизнь»№6, 2020 

    2. Қарапайым математикалық есептердің алгоритмін құрудың педагогика – психологиялық ерекшеліктері. Вестник Иссык- Кульского университета, № 48, 2020

    3. Кестемен берілген  функция мәндерін итерполяциаудағы ең кіші квадраттар әдісінің тиімділігі. Вестник КазНПУ им.Абая, №1(69), 2020

    4. Математическое моделирование перемещений за пределами упругости в транстропном массиве около выработки. «Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук». Том 6, №1, 1-4 октябрь, 2019, г.Новосибирск(РФ).

    5. Практикалық мазмұнды есептерді шешудің математикалық моделің құру жолдары. «Трансформация социальных институтов в условиях глобальных вызовов современности» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция  2020

    6. Представлен научный доклад на  Международную конференцию. г. Новосибирск, 1-4 октября, 2019г

    • Бакирова Эльмира Айнабековна

     Позиция:профессордың м.а.

     E-mail: bakirova1974@mail.ru

    • Ақпарат

    Жарияланымдар:

    1.Бакирова Э.А., Искакова Н.Б., Кадирбаева Ж.М. Исследование краевых задач для интегро- дифференциальных и нагруженных диффе-ренциальных уравнений (орыс тіл.) Монография, Алматы, 2017ж.

    2.Bakirova E.A., Salgarayeva G.I. Theoretical foundation of computer science (ағыл. тіл.) Оқу құралы. Алматы, 2017ж.

    3.Bakirova E.A., Asanova A.T., Kadirbayeva Zh.M. On the unique solvability of a nonlocal boundary value problem for systems of  loaded hyperbolic equations with impulsive actions Ukrainian Mathematical Journal Vol. 69. № 8. 2018. С. 1175-1195. (Thomson Reuters).

    4.Bakirova E.A., Asanova A.T., Kadirbayeva Zh.M. Method for Solving the Periodic problem

    for an Impulsive System of Hyperbolic Integro-differential Equations // International Conference «Functional analysis in interdisciplinary applica-tions» (FAIA 2017), AIP Conference Proceedings 1880, edited by Tynysbek Kal'menov and Makhmud Sadybekov (American Institute of Physics, Melville, NY, 2017), 1880, 040004 (2017); doi: 10.1063/1.5000620. (Thomson Reuters).

    5.Bakirova E.A.,  Dzhumabaev D.S. On the unique solvability of the boundary value problems for Fredholm integro-differential equations with degenerate kernel //Journal of Mathematical Science. Vol. 220. No 4. 2017. P. 440-460. (Scopus)

    6.Бакирова Э.А., Джумабаев Д.С., Мынбаева С.Т.Численная реализация одного алгоритма нахождения решения специальной задачи Коши для интегро-дифференциальных уравнений Фредгольма // Математический жуpнал. - Алматы, 2017. Т. 17, № 4(66). С. 25-36.

    7.Бакирова Э.А., Джумабаев Д.С.Коэффициентные признаки однозначной разрешимости  линейной краевой задачи для интегро-дифференциальных уравнений Фредгольма  с  импульсными воздействиями  // Известия НАН РК. Серия физико-математическая.  № 2 (306)  2016. Б.61-71.

    8.Бакирова Э.А., Искакова Н.Б. Алгоритмы нахождения решения линейной краевой задачи для  интегро-дифференциального уравнения Фредгольма  с  интегральным условием на основе сплайн-аппроксимации // Математический журнал  Алматы,  2016. - Т. 16,  № 1. – С. 17-34.

    9.Бакирова  Э.А., Кадирбаева Ж.М. О разрешимости  линейной  многоточечной краевой задачи для нагруженных  дифферен-циальных уравнений // Известия НАН РК. Серия физико-математическая.  № 5 (309)  2016. С.168-175.

    10.Бакирова Э.А.,  Далелхан К. Импульс әсері бар жүктелген дифференциалдық теңдеулер жүйесі үшін шеттік есептің периодты шешімдері туралы // ҚР ҰҒА «Хабарлары»   Физ.-мат. сериясы.  № 2   2014. Б. 311-315.

    11.Бакирова Э.А.,  Кадирбаева Ж.М.Численная реализация метода параметризации решения двухточечной краевой задачи для нагруженных диффе-ренциальных уравнений с импульсным воздействием // Математический журнал  Алматы,  2014. - Т. 14,  № 2(52). – С. 36-49.

    12.Bakirova E.A.,  Dzhumabaev D.S.Solvability of the nonlinear boundary value problem for Fredholm integro-differential equation with impulse effect Second International conference on analysis and applied mathematics. Shymkent, September 11-13, 2014. P. 69.  

    13. Bakirova E.A., Dzhumabaev D.S., Mynbayeva S.T. A method of solving a nonlinear boundary value problem with a parameter for a loaded differential equation// Mathematical Method in Applied Science. – 2020. - 43. P. 1788-1802

    14. Bakirova E.A., Iskakova N. B., Assanova A. T. Numerical method for the solution of linear boundary-value problems for integrodifferential equations based on spline approximations//Ukrainian Mathema-tical Journal, Vol. 71, No. 9, 2020. P. 1341-1358.

    15. Assanova A.T., Bakirova E.A.,  Kadirbayeva Zh.M. Numerical solution to a control problem for integro-differential equations// Computational Mathematics and Mathematical Physics.  Vol. 60. № 2. 2020. P. 203-221.

    16. Численный метод реше-ния линейной краевой задачи для интегро-дифференциальных урав-нений на основе сплайн-аппроксимации. Украинский математический журн.  – 2019. -Т. 71, № 9. - С. 1176-1191. Искакова Н.Б., Асанова А.Т.

    17. Numerical solution of a control problem for ordinary differential equations with multipoint integral condition. //International Journal of Mathematics and Physics. 10. №2, 4. 2019.  - P.4-10. Assanova A.T., Kadirbayeva Zh. M.

    18. Control problem for parabolic integro-differen-tial equation with parameter. //International conference «Actual problems of analysis, differential equations and algebra»,  (EMJ-2019) dedi-cated to the 10-th anniversary of the Eurasian Mathematical Journal. Nur-Sultan. October 16-19, 2019. P.  82-83. Assanova A.T.

    • Дьячков Владимир Васильевич

     Позиция:  аға оқытушы

     E-mail: itk.guru2018@gmail.com

    • Ақпарат

    Жарияланымдар:

    Reforms of higher education in the CIS countries    (mechanistic approach)

    • Қатаев Назбек Сейсенбайұлы

     Позиция:  Доцент

     E-mail: nazbekkataev@gmail.com

    • Ақпарат

    Жарияланымдар:

    1.Methodology of computing electric energy consumption by thermal pump system and seasonal efficiency 

    2.Methodology of computing the entropy generation and researching the thermal characteristics for thermosiphon flat solar collector 

    3.The calculation of the stress-strain state of mine workings in the networks of complex fault lines in planes, generalized planar and volumetric installations 

    4.Theoretical prerequisites of electric water heating in solar collector-accumulator

    5.Computation of heat quantity, thermal detector filling coefficient and peformance of single circuit solar system with thermo siphon circulation 

    6.Study of convective heat transfer in flat plate solar collectors 

    • Курманбеккызы Нургуль

     Позиция:  Физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент

     E-mail: Nura_20@mail.ru

    • Ақпарат

    Жарияланымдар:

    1. G. Salgarayeva, N. Kurmanbekkyzy, N. Katayev, G. Askarova, S. Omarova. The Calculation of the Stress-Strain State of Mine Workings in the Networks of Complex Fault Lines in Planes, Generalized Planar and Volumetric Installations. Kazakh State Women's Teacher Training University

    2. Курманбеккызы Н., Амангелди Д. Ашық білім беру жүйесі бар университеттер: факторлар және даму жетістіктері. Вестник КазНИТУ №2 2020ж. Алматы

    3. Курманбеккызы Н., Амангелди Д. Преимущества и недостатки открытого образования.

    Вестник Иссык-Кульского университета, № 48, за 2020(июнь). Справка прилагается. (ВАК)

    4. Курманбеккызы Н., Т.С. Досымбет Бастауыш сынып мұғалімдерінің оқыту үдерісінде цифрлық ресурстарды тиімді пайдалануы. Вестник Иссык-Кульского университета, № 48, за 2020(июнь). Справка прилагается. (ВАК)

    5. Курманбеккызы Н., Т.С. Досымбет Бастауыш сынып мұғілімдерінің цифрлық білім беру 164 ресурстарын пайдалану құзіреттілігі. ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ҒЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ №1 (9) ШЫМКЕНТ 2020 164-168 б.

    • Ауелбеков Омирлан Ауелбекович

     Позиция:  Доцент, физика-математика ғылымдарының кандидаты.

     E-mail: omirlan.auelbek@gmail.com

    • Ақпарат

    Жарияланымдар:

    1. Амиргалиев Е.Н., Кунелбаев М., Калижанова А.У., Козбакова А.Х., Ауелбеков О.А., Катаев Н. «Двухконтурная гелиоустановка с термосифонной циркуляцией» Патент на изобретение  №2018/0209.1 РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности». (Патент).
    2. Амиргалиев Е.Н., Кунелбаев М., Козбакова А,Х., Ауелбеков О.А., Катаев Н., Сундетов Т.Р.,  «Контроллер управления гелиосистемой» Патент на полезную модель № 4012 от 21.02.2019 РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности». (Патент).
    3. Ye. Amirgaliyev, M. Kunelbayev, A. Kalizhanova, O. Auelbekov, N. Katayev, A. Kozbakova Theoretical And Mathematical Analysis Of Double- Circuit Solar Station // Journal Of Polytechnic, ISSN: 1302-0900 (PRINT), ISSN: 2147-9429 (ONLINE), DOI: 10.2339/politeknik.491246, P. Стр.: 485-493. (Web of science).
    4. Ye. Amirgaliyev, M. Kunelbayev, B. Amirgaliyev, A. Kalizhanova, O. Auelbekov, N. Katayev, A. Kozbakova Study of convective heat transfer in flat plate solar collectors // Journal  WSEAS Transactions on Systems and Control ISSN:1991-8763E-ISSN:2224-2856. Volume 14, 2019, Pages 129-137. (Scopus).
    5. Ye. Amirgaliyev, M. Kunelbayev, B. Amirgaliyev, A. Kalizhanova, O. Auelbekov, N. Katayev, A. Kozbakova Research and calculation of the coefficient for the solar radiation of a flat solar collector  // Journal of Engineering and Applied Sciences, ISSN 1816949X, 18187803. (Scopus).
    6. M. Kunelbayev, O.  Auelbekov, N. Katayev, A. Kalizhanova, D. Yedilkhan, A. Kozbakova, S. Daulbayev  Computation of heat quantity, thermal detector filling coefficient and peformance of single circuit solar system with thermo siphon circulation // Ecology, Environment and Conservation, 24 (4) : 2019; pp. (1819-1823) Copyright@ EM International ISSN 0971–765X (Scopus).
    7. Ye. Amirgaliyev, M. Kunelbayev, O.  Auelbekov, N. Katayev, A. Kalizhanova, A. Kozbakova,  Methodology of computing the entropy generation and researching the thermal characteristics for thermosiphon flat solar collector // IEE 5th International Conference on Power Generation Systems and Renewable Energy Technologies (PGSRET). ISBN: 978-1-7281-2300-4 Turkey. –2019. –P.455-462. (Scopus).
    8. Ye. Amirgaliyev, M. Kunelbayev, O.  Auelbekov, N. Katayev, A. Kalizhanova, A. Kozbakova,  Development and research of the control algorithm and software of solar controller for double-circuit solar collectors with thermosiphon circulation // IEE 5th International Conference on Power Generation Systems and Renewable Energy Technologies (PGSRET). ISBN: 978-1-7281-2300-4 Turkey. –2019. –P.489-495. (Scopus).
    9.  Амиргалиев Е.Н., Кунелбаев М.Н., Ауелбеков О.А., Катаев Н.С., Едилхан Д., Сундетов Т., Орманов Т. Решение численных, статистических данных и построение прогностической модели с помощью программы Машинного обучения lightgbm для системы солнечного теплоснабжения «гелиоколлектор+тепловой насос» // IV Международная научно-практическая конференция «Информатика и прикладная математика»,  Алматы, Казахстан. 1-том.  -2019. –C.406-418.
    10. Кунелбаев М.Н., Ауелбеков О.А., Катаев Н.С., Едилхан Д., Сундетов Т., Орманов Т. Создание экспериментально-опытного Образца двухконтурной гелиоустановки // IV Международная научно-практическая конференция «Информатика и прикладная математика»,  Алматы, Казахстан. 1-том.  -2019. –C.473-479.
    11. Development of experimental-trial pattern of double-circuit solar installation// Y. Amirgaliyev, M. Kunelbayev, D. Yedilkhan, A. Irzhanova, O. Auelbekov, N. Kataev, S. Daulbayev// Вестник КазНИТУ им. К.И.Сатпаева, №4
     (132).–2019. С. 334-343
    12. Development Of Experimental-Trial Pattern Of Double-Circuit Solar Installation// Ye. Amirgaliyev, M. Kunelbayev, A. Kalizhanova, O. Auelbekov, A. Kozbakova, S. Daulbayev// Proc. of the 2 nd International Conference on Electrical, Communication and Computer Engineering (ICECCE) 14-15 April 2020, Istanbul, Turkey
    13. Theoretical Prerequisites Of Electric Water Heating In Solar Collector-Accumulator// Y.  Amirgaliyev, M. Kunelbayev, T. Merembayev, D.Yedilkhan,   A. Kozbakova, O.  Auelbekov, N. Kataev // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences6(438), с. 54-63(Web of Science+ Scopus)Процентиль-7
    • Мусиралиев Женисбек Аккошкарович

     Позиция:  аға оқытушы

     E-mail: musiraliev.zh@gmail.com

    • Ақпарат

    Жарияланымдар:

    Ж.А.Мусиралиев. А.А.Масимгазиева, Логикалық формулаларды электрондық схема құруға қолдану.Вестник Иссык-Кульского университета, № 48, за 2020(июнь).

   • Жарияланымдар:

    1. Ж.Ж. Қожамқұлова, Т.Қ.Қойшиева, Есентаев К.У. Болашақ мұғалімдерді кәсіби дайындау үдерісінде ақпараттық технология құралдарына оқытуды жобалау негіздері/ Ж.Ж. Қожамқұлова, Т.Қ.Қойшиева, Есентаев К.У./ Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының «Хабарлары» Физико-Математика сериясы Алматы, 2015ж./, 2015, 155 б.
    2. С.Н.Исабаева, Есентаев К.У. Педагогтар мен білім алушылардың телеқатынастық қарым – қатынасы оқытудың тиімділігін арттырудың факторы ретінде/ С.Н.Исабаева, Есентаев К.У/ Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының «Хабарлары» Физико-Математика сериясы Алматы, 2015ж./, 2015, 178 б.
    3. С.Н.Исабаева, Есентаев К.У. Php тілінде mysql-дің  мәліметтер қорын құру// С.Н.Исабаева, Есентаев К.У/ Қазмемқызпу «Хабаршы»Алматы, 2015/2015, 135 б.
    4. Ж.Ж. Қожамқұлова, Р.Т. Байказиева, Есентаев К.У. Электронды оқулық жасау және пайдалану/ NIGDE университетінде шыққан ONCU BASIMEYI Yusuf Avan Kazim Karabekir Caddesi Ali Kabakci Ishani №85/2,. 16.10. 2015  Altindag-Ankara/ 2015, 155 б.
    5. Ілан Сымбат, Жакатаева Асел, Есентаев К.У. Қазіргі заманғы білім беру саласындағы ақпаратық технологияларды пайдалану/ Ілан Сымбат, Жакатаева Асел, Есентаев К.У/Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында» атты жас ғалымдар арасындағы Республиикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Алматы, 2016./ 2016, 201 б.
    6. Балабекова М.Ж, Аманкелдіқызы Назерке, Есентаев К.У. Информационные и коммуникационные технологии в профессиональной подготовке педагога/ Балабекова М.Ж, Аманкелдіқызы Назерке, Есентаев К.У./ Международная академия наук педагогического образования Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития, Часть II, г Москва 2016/ 2016, 214 б.
    7. Ұ.Б. Өтебаев, Н.Д.Дархан, Есентаев К.У. Web -формалар құрудың технологиялары/ Ұ.Б. Өтебаев, Н.Д.Дархан, Есентаев К.У./ Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының «Хабарлары» Физико-Математика сериясы Алматы, 2016/ 2016, 22 б.
    8. Ілан Сымбат, Есентаев К.У. Қазіргі заманғы білім беру саласындағы ақпараттық технологияларды пайдалану мәселелері мен болашағы/ Ілан Сымбат, Есентаев К.У.  /«Педагогикалық кадрларды даярлауда құзіреттілік тұғырын ендіру» тақырыбындағы студенттер мен жас ғалымдар дың 69-шы ғылыми-тәжірбиелік конференция материялдар жинағы. Алматы, 2016/ 2016, 48 б.
    9. Жакипова, Ш. Есентаев К.У. Комбинированный электроизмерительный прибор / /Академия естествознания «Аcademy of natural history», Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований,  Импакт фактор РИНЦ – 0,764, № 5 2016 Часть 3 Научный журнал Scientific journal/
    10. Информатиканы оқыту үрдісінде ақпараттық технологияның мүмкіндігімен дидақтикалық  материалдарды пайдаланудың негіздері.  Техника ғылымдарының докторы, профессор Есқалиев Мұрат Есқалиұлының «Математикалық және компьютерлік модельдеу мәселелері мен жаратылыстану пәндерін оқытудың заманауи технологиялары» атты Республикалық ғылыми- практикалық конференция материалдары, Алматы, 2017ж
    11. Delphi ортасында бағдарламалық пакет құру. С.Е.Елубаевтың 80 жылдық мерейтойына арналған «Әлеуметтік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында» атты жас ғалымдар арасындағы VI Республикалық ғылыми-практикалық конференция, Алматы, 2018 ж.
    12. Информатиканы оқыту үрдісінде ақпараттық технологияның мүмкіндігімен дидақтикалық  материалдарды пайдаланудың негізі  Қазақстанның ғылымы мен өмірі №4 (61), 2018 ж.
    13. Болашақ мамандарды дайындау үрдісінде аралас оқытуды қолдану ерекшеліктері Қазақстанның ғылымы мен өмірі №5 (2), 2020 ж
    • Базаева Жулдыз Болатхановна

     Позиция:  аға оқытушы

     E-mail: zhuldyz.bazayeva@gmail.com

    • Ақпарат

    Жарияланымдар:

    1. Ж.Б.Базаева, Г.И.Салгараева, А.С.Маханова, Possibilities of Using Digital Technologies in Teaching Latin Graphics in the Republic of Kazakhstan, Advances in Economics, Business and Management Research, Volume 138, 2020
    2. Ж.Б.Базаева, Г.И.Салгараева, А.С.Маханова, Информатика 10-класс (на казахском и русском языках), 2019;
    3. Ж.Б.Базаева, Г.И.Салгараева, А.А.Бекежанова, Информатика 8-класс (на казахском и русском языках), 2017;
    4. Ж.Б.Базаева, Г.И.Салгараева, А.А.Бекежанова, Информатика 8-класс. Книга учителя (на казахском и русском языках), 2017;
    5. 5. Ж.Б.Базаева, К.К.Шукетаева, А.А.Масимгазиева, А.С.Маханова «Методологические системы формирования проектной деятельности студентов», Наука и жизнь Казахстана, Серия педагогика-pedagogy.№2/2 (45) 2017;
    6. 6. Ж.Б.Базаева, К.К.Шукетаева, А.А.Масимгазиева, А.С.Маханова «Проблемы внедрения инклюзивного образования в Казахстане», Наука и жизнь Казахстана, серияпедагогика-pedagogy. №2/2 (45) 2017;
    7. 7. Ж.Б.Базаева «Innovative methods of teaching», Вестник Казгосженпу, №2 (56) 2015;
    8. 8. Ж.Б.Базаева «Using of web-visualizers in the school programming course», Вестник ИГУ имени К.Тыныстанова, №40/2015, ISSN 1561-9516;
    9. 9. Ж.Б.Базаева «Тенденции развития специального и инклюзивного образования в Казахстане», Известия НАН РК, серия социальных и гуманитарных наук, №301, 2015, ISSN 2224-5294.
    • Маметжанова Назгуль Хаюмовна

     Позиция:  аға оқытушы

     E-mail: mametzhanovanaz@gmail.com

    • Ақпарат

    Жарияланымдар:

    1.Қозғалған дененің компьютерлі математикалық моделінің бір түрі Қ.И.Сатбаев ат. ҚазҰТЗУ Хабаршысы, 2017 №1, (119), 428-431 б.М.Е. Есқалиев, Д.А. Кабаева

    2. Қозғалған дененің компьютерлі математикалық моделінің бір түрі Қ.И.Сатбаев ат. ҚазҰТЗУ Хабаршысы, 2017 №1, (119), 428-431 б.М.Е. Есқалиев, Д.А. Кабаева

    3. Асинхронные и тактируемые RS – триггеры «АCADEMY OF NATURAL HISTORY», международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, Импакт фактор – 0,764, - 2017 № 2 (часть 1), с.11-15 К.С. Шадинова, Ш.Е. Жусипбекова, Ш.А. Жакипова, З.Т. СуранчиеваА.С.Маханова, Л.А. Рсалина, Э.А. Байшыгашева

    4. Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану – білім беру сапасының кепілі С.Е.Елубаевтың 80 жылдық мерейтойына арналған «Әлеуметтік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында» атты жас ғалымдар арасындағы VI Республикалық ғылыми-практикалық конференция, Алматы, 2018 ж., 110-112 б.Г.Ө. Өмірбек

    5. Робототехника – жаңа буын талабы Қазіргі мектеп республикалық ғылыми-әдістемелік пелагогикалық журнал №6 (51), 2018 ж. Г.Ө.Өмірбек

    6. Робототехника курсына оқыту кезінде педагогикалық жоғары оқу орындары студенттерінің құзіреттілігін қалыптастыру «Қазақстанның жоғары мектебі» 2019ж., №2 (26), 51 б.Г.Ө.Өмірбек

    7. Информатика курсы бойынша интеллектуалдық ойын түріндегі тапсырмаларды жасау әдістері мен тәсілдері XIV Международная научно-практическая конференция «Новости передовой науки – 2019» Прага, Издательство «Образование и наука» 2019 г., 20-25 б.Л.І. Оразаева

    8. Ашық тест тапсырмасын жасау әдістері «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA» атты VI Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы. НУР-СУЛТАН – 2019, VI ТОМ, 264 б.Л.І. Оразаева

    9. «Мобильді қосымшаларды құру процесін талдау Абай ат. Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Хабаршы, Физика-математика ғылымдары сериясы, №2 (66), 245-250 б. Ибраимкулов А.Е., Орынтаева Ж.А., Өмірбек Г.Ө.

    10. THE ROLE OF ICTs IN INCLUSIVE EDUCATION SYSTEM «SCIENCE AND WORLD» International scientific journal, № 4 (80), 2020, Vol. II, p. 33-35. Impact factor – 0.325 (Global Impact Factor 2013, Australia) A.A. Masimgazieva, L.A. Rsalina,  G.O. Omirbek

    11. Ақпараттандыру ғасырындағы оқыту үрдісінде компьютердің қолданбалы программаларымен дидактикалық материалдар дайындау тәсілдері Қазақстанның ғылымы мен өмірі/ Наука и жизнь Казахстана, 2020, маусым Өтелбаева А. К.

    • Рсалина Лаззат Азретовна

     Позиция:  аға оқытушы

     E-mail: alieva.lazzat01@gmail.com

    • Ақпарат

    Жарияланымдар:

    1. Рсалина Л.А., Маметжанова Н.Х., Өмірбек Г., Масимгазиева А.А.// «THE ROLE OF ICTs IN INCLUSIVE EDUCATION SYSTEM», //SCIENCE AND WORLD Халықаралық ғылыми журнал, No 4 (80), 2020, 2 том, 33-35 бб., ISSN 2308-4804, 2020ж.
    2. Рсалина Л., Мүсіралиев Ж.А., Өмірбек Г., Масимгазиева А.А. MS EXCEL–де тасымал шығынын азайту есебін шығару//Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал, №3 (60) мамыр-маусым, 2018 
    3. Рсалина Л., Ж.А.Мүсіралиев, Г.Өмірбек, Қ.Сабраев Электрондық схемаларды құрастыруға ішкі программаларды қолдану//ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ, Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал, №3 (60) мамыр-маусым, 2018
    4. Рсалина Л., Шүкетаева К., Дауытова Ж. Информатика пәнін оқытуда инновациялық қызметтер/ Л.Рсалина, К.Шүкетаева, Ж.Дауытова/ Қазақстанның үшінші жаңғыру аясындағы «Білім, ғылым және тәжірибедегі заманауи ақпараттық –коммуникациялық технологиялар» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция, 16 мамыр 2018ж.,  Алматы
    5. Рсалина Л., Өмірбек, Г., Масимгазиева А.А. Білім беру жүйесіндегі  жаңа ақпараттық технологиялар/ Л.Рсалина, Г.Өмірбек, А.А.Масимгазиева / Қазақстанның үшінші жаңғыру аясындағы «Білім, ғылым және тәжірибедегі заманауи ақпараттық –коммуникациялық технологиялар» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция, 16 мамыр 2018ж.,  Алматы
    • Масимгазиева Алуа Акановна

     Позиция:  оқытушы

     E-mail: masimgazievaalu@gmail.com

    • Ақпарат

    Жарияланымдар:

    1.А.А.Масимгазиева, Н.Х. Маметжанова,  Л.А. Рсылина, Г.О. Омирбек. The role of icts in inclusive education system. International scientific journal “Science and world” 4(80)April, 2020. 0.325 (Global Impact Factor, Australia)

     2. А.А.Масимгазиева, М.Е.Ескалиев, Д.А.Нургали. Ең кіші квадраттар әдісінің жалпы алгоритмі және оның квадраттық варианты. Вестник КазНПУ им.Абая   2020г.

    3. А.А.Масимгазиева, Ж.А.Мусиралиев. Логикалық формулаларды электрондық схема құруға қолдану. Вестник Иссык-Кульского университета, № 48, за 2020(июнь).

    4. А.А.Масимгазиева. Қашықтықтан оқытуды вебинар ұйымдастырудың тиімділігі. «Трансформация социальных институтов в условиях глобальных вызовов современности» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Конференция г.Алматы, 2020 г. 12-май.

    5. А.А.Масимгазиева, Н. Курманбеккызы, В.Г.Ерошину. Web – приложения. Их понятия и разновидности. Вестник Иссык-Кульского университета, № 48, за 2020(июнь).

    6. А.А.Масимгазиева, Ж.А.Мусиралиев, Г.Омирбек, Л.А.Рсалина. MS EXCEL-де тасымал шығынын азайту есебін шығару. Наука и жизнь Казахстана, Серия педагогика-pedagogy. №3 (60) 2018;

    7. А.А.Масимгазиева, Н.Дархан. Желілік электронды электронды оқулықты құру және немесе пайдаланудың негізгі қағидалары. VI республиканская научно - практическая конференция молодых ученых " мировое информационное образовательное пространство в руках конкурентоспособного учителя», 9.11.2018 г. ISBN 978-601-224-967-5

    8. А.А.Масимгазиева, Ж.Б.Базаева, К.К.Шукетаева, А.С.Маханова «Методологические системы формирования проектной деятельности студентов», Наука и жизнь Казахстана, Серия педагогика-pedagogy. №2/2 (45) 2017;

    9. А.А.Масимгазиева, Ж.Б.Базаева, К.К.Шукетаева, А.С.Маханова «Проблемы внедрения инклюзивного образования в Казахстане», Наука и жизнь Казахстана, серияпедагогика-pedagogy. №2/2 (45) 2017;

    10. А.А.Масимгазиева, Ж.Б.Базаева, К.К.Шукетаева,  А.С.Маханова «Дамытушы компьютерлік ойындар жүйесі», Наука и жизнь Казахстана, серияпедагогика-pedagogy. №2/2 (45) 2017.

    • Сабит Ботакөз

     Позиция:  аға оқытушы

     E-mail: s.botakoz0904@gmail.com

    • Ақпарат

    Жарияланымдар:

    1. Б. Сабит, Г.И. Салгараева. «Педагогикалық іс-әрекеттің формасы ретінде мүмкіндігі шектеулі балаларға инклюзивті білім берудің үрдісі, маңызы және ақпараттық технологияны қолдану»,КазНИТУ им.К.Сатбаева, «Республиканский журнал» №5, Алматы, 2016 г.
    2. Б. Сабит, Т.Қ.Қойшиева, Ж.Ж.Жұмағұлова «Объектілі-бағытталған дизайн негізінде болашақ Жоғары оқу орнында оқытушыларының кәсіптік даярлау үлгісі», Известия академии наук Казахстана, серия Физика-математика №2, март-апрель, (№312), 2017 г. 146-152 стр, ISSN 1991-346X
    3. B.Sabit,S.M. Kenesbayev; G.I.Salgarayeva, A.A. Makhmetova, S.N.Idrissov «Management of information software systems in the corrective work with children with disabilities », Journal Revista ESPACIOS, Venezuela 05/09/2017, Revista ESPACIOS. 1015 Vol. 38 (Nº 46), 2017 ж. ISSN 0798
    4. Б.Сабит, Б.А. Ташев «Мodern trends in the development of science and education: Kazakhstan and world practice», V Международный симпозиум исследований тюркского мира, Алматы,  11-13 октябрь, 2018 г.
    5. Б.Сабит, Б.С. Ахметов, В.А. Лахно, А.А. Досжанова, Т.С. Қартбаев «Модели адаптивной экспертной системы по выявлению киберугроз», «Проблемы информатики в образовании, управлении, экономике и технике» XVIII Международная научно-техническая конференция, посвященная 75-летию Пензенского государственного университета, 25-26 октябрь, 2018 г, 84-90 стр., ISBN 978-8356-1699-2
    6. Б.Сабит, Баймулдина Н.С., Асылбекова Ш.М. «Использование облачных технологий в образовательном процессе ВУЗа», Журнал «Актуальные научные исследования в современном мире», Выпуск 11(55), Часть 6, Переяслав 2019 (Украина), ISSN 2524-0986