Қазақ тіл білімінің теориясы және әдістемесі кафедрасы

  • Білім беру

  • Кафедра туралы

   «Қазақ тіл білімінің теориясы мен әдістемесі» кафедрасы – тағылымға толы тарихы бар, іргелі кафедралардың бірі. Алғаш «Тілдер кафедрасы» деп аталатын бұл кафедрадан 1946 жылдары Орыс тілі, Қазақ тілі, Орыс және шетел әдебиеті, Шет тілі кафедралары бөлініп шықты.

   Кафедрада қазақ тіл білімі мен түркі тануда есімдері танымал профессорлар Ә.Марғұлан, Н.Т.Сауранбаев, М.Балақаев, С.Аманжолов, Т.Қордабаев, А.Төлеуов, Ә.Құрышжанұлы, Ғ.Айдаров, Ғ.Мадина, М.Дүйсебаева, Х.Қожахметова, Р.Сыздық, З.Бейсембаева, Р.Шойбековсынды ғалымдар еңбек еткен.

   Кафедраны әр жылдары академик Н.Сауранбаев (1947-1948), проф. А.Ысқақов (1948-1949), Г,Л.Мадина, С.Исаев, Ә.Аблақов,  Б.Хасанұлы, Р.Шойбеков, З.Бейсембаева, Т.Ермекова, Ж.Сүлейменова, Қ.Қалыбаева басқарған.

   2016 жылы «Қазақ тіл білімі»  кафедрасы мен  «Тіл теориясы және оқыту әдістемесі» кафедралары  біріктіріліп, «Қазақ тіл білімінің теориясымен әдістемесі» кафедрасы болып қайта құрылды.

   Қазіргі уақытта кафедраның меңгерушісі - филология ғылымдарының кандидаты, профессор Ж.К.Отарбекова.

   Кафедра мамандықтары

   Қазақ тіл білімінің теориясы мен әдістемесі кафедрасы:

   • 5В012100, 6В01702  – Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті (БА);
   • 5В020500, 6В02302 – Филология (БА);
   • 6М012100, 7М01702– Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті (MSc,).
   • 6М020500, 7М02301-Филология(MSc)
   • 6D020500,  8D02301-Филология(PhD) бойынша мамандар дайындайды.

   Біздің түлектеріміз ғылым мен білім жүйесінде (университеттер, колледждер, мектептер, ғылыми-зерттеу институттары), баспасөзде (газет және журнал редакциялары, баспалар, радио және теледидар), мемлекеттік қызметте (сыртқы істер, мұрағаттар, кітапханалар, мұражайлар) әр түрлі профильдегі фирмалардағы агенттіктер жүйесінде сұранысқа ие.

   Миссия мен Халықаралық ынтымақтастық

   Білім беру бағдарламалары

   • Жарияланымдар:

    1. The role of historic- linguistic factor in development of turkic civilization in middle ages // Life Science Journal 2014; 11 [4s]// http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1104s/.320-330. (inco-authorship)
    2. Economy in the Kazakh language: law or phenomenon? Life Science Journal 2014; 11 [4s]// http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1104s/066_23817life1104s14_370_37pdf (in co-authorship)
    3. Transition To Latin Alphabet: Progressive Step And Challenges \\ Talent Development & Excellence  2020/4/21.  800 Vol.12, No.2s, 2020, 800-807 ISSN 1869-0459 (print)/ ISSN 1869-2885, P-s: 800-807
    4. Vowel harmony as a basic phonetic rule of Turkic languages. International Journal of Environmental and Science Education) 2016.
    5. Лингвокультурология и этнолингвистика – взаимосвязанные отрасли науки BULLETIN d'EUROTALENT-FIDJI 2015, №4
    6. Некоторые вопросы лингвокультурологии и благопожелания в казахском языке // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. №11 (часть 2). Москва, 2015. Импакт-фактор РИНЦ (двухлетний) = 1,387
    7. COMMUNICATIVE AND PRAGMATIC FUNCTION OF PUNCTUATION //(in co-authorship) Man In India, (SСOPUS) 97 (07): 265-284
    8. Коммуникация үдерісіндегі тілдік бірліктер. Монография. 2-кітап. «Нұр-Принт» баспасы, Алматы, 2013ж. 13,13 б.т. (Ермекова Т.Н., Ильясова Н.Ә.)
    9. Actual problems of the kazakh language during the transition to the latin script. European Journal Of Natural History. РИНЦ, № 4, 2018. Ст.98-102.( Yermekova T.N.,  ZHangabayeva N.A.).
    10. Latin borrowings as a linguistic problem: approaches, reasons, typology. XLinguae. European Scientific Language Journal, (ISSN 2453-711X online, ISSN 1337-8384 print), DOI: 18355/XL.2020.13.02.12. P-s: 149 – 156.( G. Shoibekova, T. Yermekova, A. A. Satbekova, S. Odanova, M. Malik)
    11. Қазіргі қазақ тіліндегі синтаксистік парадигмалар // Монография-оқулық. Мемлекеттік тілді дамыту институты. – Алматы, 2016. (101-281 бб. жеке үлесім) (авт. бірл.)
    12. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы // Оқу құралы. –Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2015. (А. Мамиевамен бірге)
    13. Қазақ тілі. ЖБМ 5-сыныбына арналған оқулық. –А.:«Арман-ПВ» баспасы, 2017.  (авт. бірл.)
    14. Қазақ тілі. ЖБМ 6-сыныбына арналған оқулық. –А.:«Арман-ПВ» баспасы, 2018.  (авт. бірл.)
    15. Қазақ тілі. ЖБМ 7-сыныбына арналған оқулық. –А.:«Арман-ПВ» баспасы, 2017.  (авт. бірл.)
    16. Қазақ тілі. ЖБМ 8-сыныбына арналған оқулық. –А.:«Арман-ПВ» баспасы, 2018.  (авт. бірл.)
    17. Қазақ тілі. ЖБМ 9-сыныбына арналған оқулық. –А.:«Арман-ПВ» баспасы, 2019.  (авт. бірл.)
    18. Қазақ тілі. ЖБМ 10-сыныбына арналған оқулық. –А.:«Арман-ПВ» баспасы, 2019.  (авт. бірл.)
    19. Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлемі // Электронды оқулық. – Алматы, 2016.
    20. Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі // Электронды оқулық. – Алматы, 2015.
   • Жарияланымдар:

    1.Қазақ тілін жобалай оқыту технологиясы-студенттердің интеллектуалдық және ақыл-ой дамуын жеделдетудің тиімді жолы // - Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана №1 (75) (қаңтар-ақпан) 2017 жыл. -53-60 б. «Вестник АПН Казахстана» журналы ҚР БҒМ БҒСБК (ККСОН) педагогикалық ғылымдар бойынша негізгі қорытындыларды жариялауға ұсынған ғылыми басылым. – Научный журнал «Вестник АПН Казахстана» рекомендован ККСОН МОН РК для публикации основных результатов по педагогическим наукам. ҰҒТАО Қазақстандық дәйексөз алу (цитирование) қоры мәліметтері бойынша журнал импакт-факторы 0,013. -По данным Казахстанской базы цитирования НЦ НТИ импакт фактор журнала 0,013.

    2.Рухани жаңғыру жағдайында философия ілімі - қазақ тілін жобалай оқыту технологиясының бастау көзі // Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана №1  (қаңтар-ақпан) 2019 жыл. -38-45 б. «Вестник АПН Казахстана» журналы ҚР БҒМ БҒСБК (ККСОН) педагогикалық ғылымдар бойынша негізгі қорытындыларды жариялауға ұсынған ғылыми басылым. – Научный журнал «Вестник АПН Казахстана» рекомендован ККСОН МОН РК для публикации основных результатов по педагогическим наукам. ҰҒТАО Қазақстандық дәйексөз алу (цитирование) қоры мәліметтері бойынша журнал импакт-факторы 0,074. -По данным Казахстанской базы цитирования НЦ НТИ импакт фактор журнала 0,074.

    3. Жобалау тіл білімі: жоба, жобалау және қазақ тілін жобалай оқыту технологиясы //Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Филология ғылымдарының» сериясы, №4(70), 2019 ж. -497-503 беттер.

    4. Болашақ мамандарға жобалай оқыту технологиясы негізінде акмеологиялық білім беру// ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ. Халықаралық ғылыми журнал. №2/2. –Алматы, 2020.-275-281 беттер.

    5. Жобалай оқыту технологиясы нақты прагматикалық бағытталған нәтиже ретінде// ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ. Халықаралық ғылыми журнал. №4/1. –Алматы, 2020.-213-218 беттер.    

    6. Teaching Kazakh language as a foreign language by the blended learning model //Opción, Año 36, Regular No.91 (2020): 477-490 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385. 2020. . Esta revista fue editada en formato digital por el personal de la Oficina de Publicaciones Científicas de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo – Venezuela. Страницы 477-490.

    7. Latin borrowings as a linguistic problem: Approaches, reasons, typology// Латинские заимствования как языковая проблема: подходы, причины, типология//XLinguae, Европейский журнал научных языков, зарегистрированный Министерством культуры Словацкой Республики, № EV2747 / 08 XLinguae © SVO sro  ISSN 1337-8384. Выпуск n_2_2020. Страницы 149-156.

   • Жарияланымдар:

    1. The role of historic-linguistic factor in development of Turkic civilization in meddle ages //Life Science Journal 2014;11(4s) http://www.lifesciencesite.com http://www.lifesciencesite.com 320 lifesciencej@gmail.com Life Science Journal. Acta Zhengzhou University Overseas Edition  (Life Sci J) ISSN: 1097-8135  Volume 11 - Special Issue 4 (Supplement 1104s), April 25, 2014. life1104s 10 s Yermekova T.N., Odanova S.A., Issabekova U. K.,

    2.Economy in the Kazakh language: law or phenomenon? //Life Sci J 2014;11(4s):370-372].(ISSN:1097-8135). http://www.lifesciencesite.com.  Life Science Journal  Acta Zhengzhou University Overseas Edition (Life Sci J) ISSN 1097-8135 (print); ISSN 2372-613X (online), doi:10.7537, Monthly  Volume 14 - Number 8 (Cumulated No. 79), 25, 2017. 12 s Sagira Odanova, Gaziza Shoibekova, Tynyshtyk Yermekova

    3. 1770-1912 yillarinda yaşamiş doğu Kazakistan coğrafyasindaki şairler kitabi hakkinda //ІІ Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері Симпозиумы Алматы // Қазақстан (20-22 мамыр) 94-101 б Hikmet Koraş

    4. Тіл тарихы курсы пәндерін оқытуда қолданылатын инновациялық технологиялар //Казанский (Приволжский)  федеральный университет Международная научно-практическая конференция «Литература и художественная культура тюркских народов в контексте Восток-Запад».Казан, Татарстан 18-19 ноября 2016 г. Қ.С. Қалыбаева, А.Н. Мамиева

    5. Қарайым тілі жоғалу алдында // web:http://fef.baskent.edu.tr/tde SON SESLER/LAST VOICES: http://tehlikedekidiller.com TEHLIKEDEKI DILLER  Анкара Түркия  Қараша, 2016жыл, 3-10 б Қ.С. Қалыбаева

    6. Word formation: theory of motivation and nominations //AL FARABI international journal on social sciences ISSN - 2564-7946 25th January 2017, 1-13б  G.B. Shoibekova, T.N.Yermekova

    7. Strategic communication of political discourse //TOKYO SUMMIT September 18-25, 2017. Tokyo – Japan International Congress on Social Sciences, China to Adriatic –V 4-8б Elshibaeva K. Z., Murzinova A.S., Timbolova A.O.

    8. Artistic-Style Features of Marat Kabirov's Intellectual Prose //Journal of History Culture and Art Research (ISSN: 2147-0626) SPECIAL ISSUE Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi Vol. 6, No. 5, November 2017 Revue des Recherches en Histoire Culture et Art Copyright © Karabuk University ة البحوث التاريخية والثقافية والفنية http://kutaksam.karabuk.edu.tr  384-389 б B.K.Ibragimov, F.S. Sayfulina G.M. Talipova, L.C. Faizova

    9. Eski Türk devletçiliğinin bağimsiz devlet kurma felsefesinin günümüz Kazakistan politikasina yansimalari // Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD) Cilt: 1- Sayı: 2- Aralık 2017 ISSN: 2587-1331 10-17  Қалыбаева Қ.С., Шойбекова Ғ.Б.

    10. The national and cultural peculiarities of stereotyped precedent names. (on the base of Kazakh, Russian, and English languages) // Forthcoming XLinguae issue: June 2018  Please, use the TEMPLATE Social sciences: Language and Linguistics - Rank: 154/628, Quartile 1 703-716  А.С.Мурзинова, А.О. Тымболова  К.З.Елшибаева 

    11. The Beauty Of Novel “Shakan-Sheri”// Journal of social, humanities and administrative sciences Indexed ISSN 2630-6417.24.08.2018,  129-133б  Б.М. Сұлтанова

    12. Қазақ қолөнеріндегі тігін-тігіс түрлері, атаулары //С.Торайғыров атындағы ПМУ ғылыми журналы («ПМУ Хабаршысы») 2019Шойбекова Ғ.Б.

    13.Аналитикалық тәсіл - сөздердің бipiгy, қосарлану, тіркесу арқылы жаңа мағына тудыру жолы //С.Торайғыров атындағы ПМУ ғылыми журналы («ПМУ Хабаршысы») 2019

    14.Lаtyn álіpbiі – ult psihоlоgiаsyn jаǹǵyrtýdyǹ bіr shаrty// ІХ Құрышжанов оқулары :Ұлы Дала құндылықтары – Түркі әлемі жастарын біріктіруші фактор» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция  Шойбекова Ғ.Б.

    15.Орта ғасыр жазба ескерткіштер тіліндегі  етістік жұрнақтарының  сөз тудыру  ерекшеліктері //Абай атындағы ҚазҰПУ-дың «Хабаршы-Вестник  (Филологиялық ғылымдар сериясы)»  журналы  2019

    16.Латын әліпбиіне көшу және оны тұрақтандырудың әлеуметтік және лингвистикалық алғышарттары// Абай атындағы ҚазҰПУ-дың «Хабаршы-Вестник  (Филологиялық ғылымдар сериясы)» журн.  2019 Ермекова Т.Н. Шойбекова Ғ.Б.

    16. Вклад В.В. Радлова и Н.Ф. Катанова в изучение фольклора сибирских татар //Е.А.Букетов атындағы ҚарМУ «Хабаршы»  (Филология сериясы) №1, (71), 2020 ж Сайфулина Ф.С. , Рүстемова Ж.А.

    17.Қазақ сөз мәдениетін зерттеу мен оқытудың антропоөзектік үрдісі//«Қазақстанның Ғылымы мен өмірі» журналы №1, (71), 2020 Қанабекова М.Қ., Асанбаева  С.А.

    18.Жер-су атаулары мазмұнындағы ұлттық мәдени ақпарат жайында//Е.А.Букетов атындағы ҚарМУ «Хабаршы» (Филология ғылымдары сериясы) №2, (72), 2020 ж Атабаева М.С., Салихова С.

    19. Evolutionary Process Of The Turkic Word Formation: Phonetic And Morphonological Structures Of The Turkic Root // Talent Development & Excellence Vol.12, No. 1, 2020, 3101 – 3114 S. A. Odanova, A.T.Fazylakhmetova, Zh. K.Darkenbayeva, A.A Satbekova

    20 Linguodidactic principles of teaching derived words using interactive technology//. Opcion – август 2020 G. Nurbekova, A. Koshekova, R. Suleimenova,  B. Sabdenova

    21. Enantiosemia  and word diffusion //Forthcoming XLinguae issue: октябрь 2020  Please, use the TEMPLATE Social sciences: Language and Linguistics - Rank: 154/628, Quartile 1 Nurtayeva Aisulu Baltabayevna, Karbozova Makbal Auezovna,  Süer Eker,  Rakhimzhanova Sandugash Kairzhanovna

    22. Шеттілдік сөздердің түркі тілдерінде қолданылу ерекшеліктері Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD)  Cilt: 1- Sayı: 2- Haziran 2020  ISSN: 2587-1331 Хикмет Қораш, Шойбекова Г.Б.

    • Отарбекова Жамиля Керімбайқызы

     Позиция: профессордың м.а.

     E-mail: zhotarbekova@gmail.com

    • Жарияланымдар

    Жарияланымдар:

    1.Concept as the Main Research Object of Cognitive Linguistics International journal of environmental & science education 2016, Vol. 11, No. 10,     3167-3178 K. S. Abdikalyka, Z.A. Abitzhanova, Zh.K. Otarbekova, G.K. Kaidarova,  G.A. Seidullayeva

    2.“Man in India” Serials Publications Pvt.Ltd. Title:Thesignifican ceneedforthe language dictionary of poetsand writers. Authors: Botakoz Nurtanovna Nurzhanova,Myrzabergen Malbakuly Malbakov, Zhamilya Kerimbaevna Otarbekova, Gulnur Tulebaevna Nurpeisova, 2017 жыл.

    3. Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы // Электрондық оқулық Алматы, 2015 (авт. бірл.).

    4. Тіл біліміне кіріспе.Электрондық оқулық. Алматы, 2016 (авт. бірл.).

    5. Қазақ тіліндегі деривативті және релятивті қосымшалардың функционалды-семантикалық сипаты // Монография. Алматы, 2017, 10 б.т.

    6. Есимкулова С. С., Отарбекова Ж. К. Тілдік тұлға концепті. ПМУ ХАБАРШЫСЫ Филологиялық сериясы № 4 (2019) 149-157 бб.

    7.Көне түркі сөздігіндегі соматикалық фразеологизмдердің жасалуы мен уәждемесі// Л.Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті. Хабаршы. №5 (120).  2017. 622-626 –бб. (Шойбекова Ғ.)

    8.Қазақ тіліндегі деривативтік қосымшалардың функциялық сипаты жайында// Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің хабаршысы. Филология сериясы. № 1. 2018. 122-127-б. (Шойбекова Ғ.)

    9.Қазақ тіліндегі сөзжасамдық валенттілік жайында. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетi .ХАБАРШЫ «Филология ғылымдары» сериясы, №1(63), 2018. 84-89-бб.

    10.Отарбекова Ж.К., Нұргалиева Н.Б. Қазақ тіліндегі өсиет концептісі. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №2 (77) 2019. 171-176-бб.

    11.Балабекова Қ.Ш., Отарбекова Ж.К. Қазақ фольклорындағы дәстүрлі ментальдік және ұлттық таным. 30-34-бб.  Абай ат. ҰПУ Хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы . №1(67).2019.

    12.Балабекова Қ.Ш., Отарбекова Ж.К. Тұрмыс-салт ертегілеріне лингвостатистикалық талдау . Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Филология ғылымдарының» сериясы, №4 (70), 2019ж.35-40-бб.

    13.Халық танымындағы «су» концептісі дүниенің тілдік бейнесі ретінде.  I V . Х а л ы қ а р а л ы қ т ү р к і ә л е м і з е р т т е у л е р і с и м п о з и у м ы7 2 6 - 2 8 С ә у і р 2 0 1 7 ж - Н и й д е. 571-577 б. (Г.Әбибуллаевамен авторлық бірлестікте)

    14.Қазақ, якут, ағылшын тілдеріндегі «жер» ұғымы.V Международная научно-практическая конференция «Инновационный менеджмент и технологии в эпоху глобализации» в Александрии - Шарм-эш-Шейхе (Египет) 08-11 января 2018 г. ІІ бөлім.289-292 –бб. (А.Өтеуовамен авторлық бірлестікте).

    15.Қазақ тіліндегі «жол» сөзі ұйытқы болған  тілдік бірліктердің этномәдени сипаты. V Международная научно-практическая конференция «Инновационный менеджмент и технологии в эпоху глобализации» в Александрии - Шарм-эш-Шейхе (Египет) 08-11 января 2018 г.(А.Өтеуовамен авторлық бірлестікте). ІІ бөлім. 277-282–бб. `(А.Ағмановамен авторлық бірлестікте)

   • Жарияланымдар:

    1. Қазақ тіліндегі грамматикалық септіктердің функционалды табиғаты// Жоғары оқу орындарында оқыту үдерісін білім беру бағдарламаларын жаңартылған мазмұн негізінде ұйымдастыру. Республикалық ғылыми-әдістемелік семинар Материалдары, Алматы, 4-6- сәуір, 2016.-13-18 бб.
    2. Средства изображения понятий «время, период» традиционной культуре казахов//Uluslararası ıpek yolu kültür dıyaloğu. 5-6 mayis 2016 Erzurum Türkiye.-c.54-58
    3. Диалектілік фразеологизмдер мазмұнындағы этномәдени ақпарат/Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршы, филологиялық ғылымдар сериясы, № (55),2016.-3-8 бб.
    4. Когнитивные функции географических наименований// Материалы ХІІ международной научно-практической конференции.Прага,Vol. 4, 07-15 Lipca 2016.-c.3-9
    5. Функциональная классификация падежной формы в казахском языке//Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference “Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions” (September 28-29, 2016 Dubai, UAE.- 31-34)
    6. Двуязычные словари в учебном процессе вузов// Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference “Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions” (September 28-29, 2016 Dubai, UAE.- 34-38)
    7. Географиялық атаулардағы әлемнің тілдік бейнесі (соавтором)//ҚызПУ, 2016 жыл, 29 қараша Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы аясында «Мемлекеттік тіл саясаты қазақстандықтардың бірігуінің факторы» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы материалдары.,2016.-Алматы.-58-62-бб.
    8. Региональная лексика - в преемственности этнолингвистического и лингвокультуроведческого направленй//Международный журнал экспериментального образования.Iternational Journal of experimental education.Materials of conferences. №12, 2016.- С.464-466 (с сооавтором) РИНЦ -0.446
    9. Региональная лексика - в преемственности этнолингвистического и лингвокультуроведческого направленй//Международный журнал экспериментального образования.Iternational Journal of experimental education.Materials of conferences. №12, 2016.- С.464-466 (с сооавтором) РИНЦ -0.446
    10. Жер-су атауларының кірме қабаты жайында// «Көптілділікті дамыту жағдайында тұлғаны қалыптастыру» атты Республикалық оқу-әдістемелік семинар Материалдары. 3-16 сәуір 2017, Алматы: Ұлағат.- 9-13-бб.
    11. А.Байтұрсынұлы септік жалғауларының емлесі жайында// «А. Байтұрсынұлының ғылыми мұрасы: зерттеу, жүйелеу, насихаттау» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.-Алматы: Елтаным, 2017.-65-70-бб.
    12. Этномәдени бірліктер мазмұнындағы ұлттық дүниетаным сабақтары//Cambridge Scholar Publishing журналы A1st Eurasian Conference on Language and Social Sciences, ECLSS 2017) 2017 Аntalıya.May, 22-24 2017.- с.340-346 (қосалқы автор)
    13. Reflection of Kazakh Traditional Culture in the Linguistic Sphere// CBRRENT SCIENCE, VOL. 112, NO.8.25 April 2017.- 1868-1877.
    14. Падежные формы в казахском языке (функциональная классификация) //"International Journal of Innovative Technologies in Social Science», 1(3) June 2017. – ROSTranse Trade FZC company, Scientific and Educational Consulting Group “WORLD Science”, Ajman, United Arab Emirates (Google Scholar, RSCI, RCID).-С.39-43
    15. Функции географических наименований//"International Journal of Innovative Technologies in Social Science", 2(4) November, 2017. Founder – RS Global Sp. z O.O., Scientific Educational Center Warsaw, Poland (Google Scholar, RSCI, ORCID. - С.3-7.
    16. Понятие обычаев и традиций//"International Journal of Innovative Technologies in Social Science", 2(4) November, 2017. Founder – RS Global Sp. z O.O., Scientific Educational Center Warsaw, Poland (Google Scholar, RSCI, ORCID).-с.13-19.
    17. Жер-су атауларындағы ақпараттық қызметтің маңызы//Абай атындағы ҚазҰПУ-дің 90 жылдық мерейтойына арналған «Алаш зиялыларының ғылыми-әдістемелік мұралары: дәстүр мен жаңашылдық» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция (28 ақпан 2018) материалдары.-Алматы:Абай атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат», 2018.-230-233-бб.
    18. Жер-су атауларының көнетүркілік қабаты жайында//ALTAY ALTAY СОMMUNITIES. Language and Literature Issues. Istanbul 2017.- 127-137-бб.
    19. Қазақ тіліндегі септік жалғауларының жұмсалымдық табиғаты жайында//Абай атындағы ҚазҰПУ. Хабаршы, «Филология ғылымдары» сериясы,№ 4, 2017.-16-23-бб.
    20. Жер-су атауларындағы ақпараттық қызметтің маңызы// «Алаш зиялыларының ғылыми-әдістемелік мұралары: дәстүр мен жаңашылдық» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.-Алматы: Ұлағат,2018.-230-233-бб.
    21. Сұраулы сөйлемдердегі дискурстық қызметтің ерекшеліктері// «Қазақ тілінде сөйлеу дағдыларын қалыптастыру және кәсіби тілді меңгертудің ұтымды тәжірибелері» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары.20-сәуір,2018.-100-103-бб.(қосалқы автор.)
    22. Сөйленістер жүйесіндегі киім-кешек атауларының этномәдени мәні //«Қазақ тілінде сөйлеу дағдыларын қалыптастыру және кәсіби тілді меңгертудің ұтымды тәжірибелері» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. 20-сәуір, 2018.-100-103-бб.(қосалқы автор.)
    23. The role of terms in training professional lexis//Applied and Fundamental Studies. Volume 2. February 28, 2018, 28, St. Louis, Missouri, USA.-78-84. (қосавтор)
    24. Historikally-cognitive startum of ethnocultural lexis// Journal of the Social Sciences,Mays 2018,1 (22): 123-131. JSS@KUCO1.KUNIV.EDU.KW
    25. Ахмет Байтұрсынұлының  «Тілді қолдану»жайындағы тұжырымдары//V Халықаралық Түркі әлемі зерттеулері (Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университеті), Симпозиумы материалдары 11-13 қазан 2018. 1-том. Алматы.-27-32-бб.
    26. Ғ. Қалиұлының 90 жылдық төріндегі дара жолы// Абай атындағы ҚазҰПУ. Хабаршы, «Филология ғылымдары» сериясы,№ 3(65), 2018.-44-48-бб.
    27. Жер-су атауларының танымдық қызметі//Профессор Б. Қалиұлы Қалиевтің 80 жылдығына арналған  «Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. 25 қаңтар, 2019 жыл.- 67-72-бб.
    28. Этномәдени лексиканың тарихи-танымдық қабаттары//Historically-cognitive stratum of ethnocultural Lexis (on example of the Kazakh language) OPCION (Venezuela) ANO 34, 2018 Especial № 15: 375-397 ISSN 1012-1587/ISSNe:2477-9385. Skopus
    29. Жер-су атауларының тарихи-әлеуметтік қабаттарындағы ұлттық дүниетаным көрінісі//Абай атындағы ҚазҰПУ. Хабаршы, «Филология ғылымдары» сериясы, №2 (68)-2019-23бб. (Егембай Ж.)
    30. Қазақтың дәстүрлі мәдениетінің тілдегі көрінісі//Reflejo De La Cultura Tradicional Kazaj En El Lenguaje// Opción, Año 35, No. 88 (2019): 977-994ISSN 1012-1587 / ISSNe: 2477-9385. Skopus
    31. Қазақтың көшпелі мал шаруашылығы кезеңіндегі жер-су атауларының қызметі//ЭЛ АРАЛЫК АЛТАЙ ЭЛДЕРИ СИМПОЗИУМУ - VIII МАЛ ЧАРБАЧЫЛЫК ЦИВИЛИЗАЦИЯСЫ. 19-23-август 2019, Бишкек//Ысык-Көл, Кыргызстан (Тезис, қосалқы автормен)
    32. Алматы облысы жер-су атауларының төл тілдік қабаты жайында// Абай атындағы ҚазҰПУ.Хабаршы, «Филология ғылымдары» сериясы, №4 (70)-2019-24-29-бб (Асанбаева С.)

     Ғалым-ұстаз Гүлдархан Смағұлованың дара жолы Филология ғылымдарының докторы, професср Г.Н. Смағұлованың 70 жылдық мерейтойына арналған «Қазіргі заман кеңістігіндегі қазақ тіл білімі: таным, мәдениет, коммуникация» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конф. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 15-16 мамыр, 2020.-23-25-бб.

   • Жарияланымдар:

    1. Қазіргі қазақ әліпбиінің әлеуметтік лингвистикалық өзекті мәселелері.«Қазақстандағы жазу тарихы және жаңа латын әліпбиіне өтудің ғылыми-практикалық негіздері» атты конференция материалдары. Алматы,2018ж. ISBN 978-601-332-179-0.

    2. Сөзжасамдық ұяның құрамындағы туындылардың омонимдік мағыналық ерекшеліктері. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ. №4(60) 2018.

    3. Қазақ жарнама мәтіндерінің прагматикалық аспектісі. V Халықаралық  түркі әлемі зерттеулері симпозиумы. 11-13 қазан, 2018, Алматы. ISBN 978-601-224-964-4.

    4. Қазақ тіл білімінде антропоөзектік парадигма аясындағы «тілдік тұлғаның» зерттелуі. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ . № 7 (72) 2018 спецвыпуск.

    5. Рухани жаңғыру жағдайында философия ілімі – қазақ тілін жобалай оқыту технологиясының бастау көзі. Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана №1 (қаңтар-ақпан), 2019 жыл №1 (январь-февраль), 2019 год.

    6. Қазақ сөз мәдениетін зерттеу мен оқытудың антропоөзектік үрдісі. Қазақстанның ғылымы мен өмірі №1, 2020 ж.

    7. Педагог мамандардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастыруда сөз этикетінің  маңыздылығы. Абай ат. ҰПУ Хабаршысы. «Педагогика ғылымдары» сериясы. №1 (65) 2020ж.

    8. Қазіргі халықаралық қатынастардағы мәдениетаралық коммуникацияның өзекті мәселелері.«Ұлы дала тұлғалары: академик Шора Сарыбаев және ұлттық тілтаным тағылымы» Халықаралық ғылыми-теориялық конференция мат. Алматы: «Қазақ кітабы» баспасы, 2020ж.

    9. Алматы облысы жер-су атауларының төл тілдік қабаты жайында. Абай ат. ҰПУ Хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы  №4(70).

    10. Жобалау тіл білімі: жоба,жобалау және қазақ  тілін жобалай оқыту технологиясы. Абай ат. ҰПУ Хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы  №4(70)

    Шетел басылымдарында:

    1.Methodology of project technology and education from a philosophical of view // http://www.lifesciencesite.com «Life Science Journal. -2014. –V. 11. –Iss. 4s. P. -301-304. Introduction. ISSN: 097-8135. Impact Factor_2012:0,165» (Journal Citiation Reports, Thomson Reuters).

    2.Социолингвистические исследования в Казахстане: новые возможности и проблемы. Журнал «Международный журнал экспериментального образования» №3 (часть 2), 2015 год.

    3. Проектные технологий в процессе обучения казахскому языку как основа формирования профессиональной личности учителя. Сборник научных  статей по итогам международной научно-практической конференции «Инновационный вектор развития в условиях риска и неопределенности: новые задачи и пути их решения в экономике, проектном менеджементе, образовании, юриспруденции, языкознании, искусствоведении, культурологии, экологии, зоологии, химии, биологии, медицине, психологии, политологии, филологии, философии, социологии, градостроительстве, информатике, технике, математике, физике, истории, растениеводстве»

    (30-31 марта, 2015г.)г.Санкт-Петербург

    4.«Теория взаймодействия языков: определение, определение, термин»/Материалы научно-практичесой конференции «Мировая туркология и Казаньский Университет» Казань, 26-28 апреля 2018 г.

    5. Қазақстанның тілдік жағдаяты: өткені мен болашақ даму мүмкіндіктері. Материалы международной научно-практической конференции «Литература и художественная культура тюркских народов в контексте восток-запад», посвященной 70-летнему юбилею народного поэта Республики Татарстан Роберта Миннуллина. Казанский (приволжский) федеральный университет Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого  11-13 октября 2018 года. ISBN 978-5-9222-1192-5.

    6. Жоба,жобалау тіл білімі және қазақ тілін жобалай оқыту технологиясы. Ү Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері симпозиумы жинағы(15-16 қазан, 2019ж)  Әзербайжан мемлекеті,Баку қаласы.

    7. Қазақтың көшпелі мал шаруашылығы кезеңіндегі жер-су атауларының қызметі. Kyrgyz Republic in Kyrgyzstan’s capital Bishkek and at the sacred site of Isyk Köl, Kyrgyzstan, on 19 – 23 August 2019.

    • Шойбекова Ғазиза Бейсенбекқызы

     Позиция: доценттың м.а.

     E-mail:shoibekova_gaziza@mail.ru

    • Жарияланымдар

    Жарияланымдар:

    1. Тіл біліміндегі энантиосемия құбылысы / Қазақстанның ғылымы мен өмірі №1 (54) 2018. 65-68 - б., ISSN 2073 – 333Х;
    2. Word-formation in turcology theory of motivation and nominations // European Journal of natural History. 42-47 –s.
    3. Қазақ тіліндегі деривативтік қосымшалардың функциялық сипаты жайында // Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің хабаршысы. Филология сериясы. № 1. 2018. 122-127-б. (Ж.К. Отарбековамен авторлық бірлестікте).

    2017

    1. Қазақ тілі. Дидактикалық материалдар. // Жалпы білім беретін мектептің 5-сыныбына арналған. Алматы: «Арман ПВ» баспасы, 2017. (авторлық бірлестік: Т.Н. Ермекова., С.А. Оданова).
    2. Көне түркі сөздігіндегі соматикалық фразеологизмдердің жасалуы мен уәждемесі // Л.Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті. Хабаршы. №5 (120).  2017. 622-626 бб. (Ж.К. Отарбековамен авторлық бірлестікте).
    3. Атаужасам теориясындағы семантикалық тәсілдің рөлі (сөзжасам және үнем заңының байланыстары) // Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті №1 (59) 2017. 135-140 бб. (С.А. Оданова авторлық бірлестікте).
    4. Eski türk devletçiliğinin bağimsiz devlet kurma felsefesinin günümüz Kazakistan politikasina yansimalari // Milli Külür Araştimalari Dergisi. №1 2017yıl
    5. Қазақ тілі мен әдебиеті курсы бойынша бейіндік пән бағдарламалары // «Мерей» баспасы, А., 2017. 2,5 б.т.

    2016

    1. Vowel Harmony is a Basic Phonetic Rule of the Turkic Languages // Article Number: ijese. 2016.337  Published Online: August 06, 2016 http://www.ijese.net/makale/646
    2. Тілдік құзіретке ие тұлғаның сөз үнемдеу, жасау мүмкіндіктері // Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы.  № 5, 2016.
    3. Түркі тілдеріндегі дыбыстари сәйкестігінің сөз жасаудағы қызметі // Al-Farabi uluslararasi sosyal bilimler dergisi. International journal on social scienses. 2016 9-16 sayfa.
    4. Тарихи сөздік жасау мәселелері // «Мемлекеттік тіл саясаты – қазақстандықтардың бірігуінің факторы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. А., 2016, 29 қараша (Р. Құрманғалимен бірге).
    5. Ұстаз. Ғалым. Тәлімгер. // Мерейтойлық биобиблиографиялық көрсеткіш. А., 2016.
    6. Уәждеме теориясының сөзжасамдағы орны // http://group-global.org/en/node/30554 2015 ж.

    2015

    1. Phenomenen of Changing Adjectives to Verb Additional Ingredients in Ahmad Yassavi's Proverbs // Шыңжаң қоғамдық журналы, Үрімші, 2015. №4.

    Әбжан Құрышжанұлы еңбегінің бағалануы // Профессор Ә. Құрышжанұлы және түркі дүниесі: тіл. Тарих. Руханият // халықаралық  ғылыми-теориялық және әдістемелік конференция

    1. материалдары. Алматы, 2015.
    2. Ортақ түркі тілі: жеке тілдердің жіктелуі // ІІ Халықаралық түркі әлемі симпозиумы. Алматы, 2015.
    3. Тілді тарихи-типологиялық жіктеудің алғышарттары // Л. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы, филология сериясы, 2015.  №1 (105).
    4. Дыбыстар сәйкестігінің лексикалық құрамды толықтырудағы рөлі // ҚР ҰҒА Хабарлары №1 (299).
    5. Тілді тарихи-типологиялық тұрғыдан зерттеу // Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хабаршысы, «Филология ғылымдары» сериясы №1 (51) 2015.
    6. Семантикалық сөзжасам. Оқу құралы. А., 2015.
    7. Қазақ тілінің семасиологиясы. Оқу құралы. А., 2015.
   • Жарияланымдар:

     1. Үнем заңының жалғаулардағы көрінісі. Абай атындағы ҚазҰПУ-дың  «Хабаршысы»: Филология сериясы, 2017 жыл, №2(60), 86-92 бб.

    2. Ұят ұғымын беретін вербалды және бейвербалды амалдардың гендерлік сипаты. Гумилев атындағы  ЕНУ-дың  «Хабаршысы»: Гуманитарлық ғылымдар сериясы, 2017 жыл, №5(120) 617-622 бб.

    3. «Атаужасам теориясындағы семантикалық тәсілдің рөлі». Абай атындағы ҚазҰПУ-дың  «Хабаршысы»: Филология сериясы, 2017 жыл, №1(59), 135-140 бб.

    4. «Ұлттық тілдік тұлға және оның негізгі белгілері», С. Торайғыров атындағы  ПМУ-дың «Хабаршысы» Филология сериясы,  2017 жыл, №3, 284-290 бб.

    5. Байырғы түбірлердің үнемделуі. «Наука и жизнь казахстана/Қазақстанның ғылымы мен өмірі»  өнертану — филология — педагогика. 2017ж.  №6 (47), 111-116 бб

    6. «Жарнама дискурсының стилистикалық аспектісі». Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ  «Хабаршысы»: Филология сериясы. 2017 жыл, №2, Мақала. 208-214 бб.

    7. Түркі тілдеріндегі дыбыс алмасулары мен сәйкестіктері. Абай атындағы ҚазҰПУ-дың  «Хабаршысы»: Филология сериясы, 2017 жыл, №4, 97-102 бб.

    8. «Грамматикалық жүйенің құрылымдық және функционалды аспектіде зерттелуі», С. Торайғыров атындағы  ПМУ-дың «Хабаршысы» Филология сериясы,  2017 жыл, №3, 291-298 бб.

    9. Қазақ тіліндегі энантиосема құбылысы. «Наука и жизнь казахстана/Қазақстанның ғылымы мен өмірі»  өнертану — филология — педагогика. 2018ж.  №1(4), 65-68 бб.

    10. Н. Уәли зерттеулеріндегі адам ұғымының тілдік бейнеленуі. «Наука и жизнь казахстана/Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми-көпшілік журнал,   филология - журналистика. №3  2018ж. 392-398 бб

    В зарубежных изданиях:

    1. Formation of professional culture of future specialists// Man in India VOL.98 February (2018) ISSN: 0025-1569 www.serialspublications.com. 581-586

    2. Methods of teaching derived words of the Kazakh language by interactive technologies. OPCION, ISSN: 1012-1557. Cuatrim

    Estral Sociologia, Venezuela, 2018, 34 (85), P.273-289

    3. Case study of teaching meta communicative competence issues in learners with ID. Journal of intellectual Disability – diagnosis and Treatment, 7 (3), 2019. DOI: https://doi.org/10.6000/2292- 98.2019.07.03. 8.);

    4. Latin borrowings as a linguistic problem: approaches, reasons, typology. XLinguae. European Scientific Language Journal, (ISSN 2453-711X online, ISSN 1337-8384 print), DOI: 10.18355/XL.2020.13.02.12 Quartiles 1

    5. Cognitive linguistic analyses of the phraseological units in modern linguistics. XLinguae. European Scientific Language Journal, (ISSN 2453-711X online, ISSN 1337-8384 print),
    DOI: 10.18355/XL.2020.13.02.18, Quartiles 1

    6. Evolutionary Process of the Turkic Word Formation: Phonetic and Morphonological Structures of the Turkic Root. Talent Development & Excellence. Vol.12, No. 1, 2020, Quartiles 2

    7. Word formation in turcology: theory of motivation and nominations

    • Қанабекова Менгүл Көшпанқызы

     Позиция: аға оқытушы

     E-mail: kanabekova.mengul@gmail.com

    • Жарияланымдар

    Жарияланымдар:

    1. Neologisms as a research subject in common Kazakh and Russian linguistics // WALIA journal SEARCH 31(57) Special Issue 7. Addis Ababa, Ethiopia, 2015. THOMSON REUTERS (ISI 2,265) B.Ismagulova, ete.
    2. Стилистиканың қазіргі даму аспектілері // «Научный прогресс на рубеже тысячелетий – 2015». Publishing House «Education and Science», 2015.
    3. Активизация словообразовательного механизма языка как отражение социальных реформ // Основные проблемы гуманитарных наук РИНЦ. – Волгоград, 2015. (в соавт.)
    4. Динамика казахской лексики в первые годы независимости  (1991-1996) // «Научные перспективы ХХI века. Достижения и перспективы нового столетия».   Международный научный институт «Educatio», ежемесячный  научный журнал. – Россия, № 8 (15), 2015. часть 3 . – С.13-15. (в соавт.)
    5. Жаңа ғылыми парадигмалар аясындағы лингвостилистиканы зерттеу аспектілері. // Congress Science Committee  of «Al Farabi 1 st International Congress on Social Sciences» For May 11-14, 2017 in Gaziantep,TURKEY S.114-119.
    6. Медиадискурс как зеркало окказиональных образований: на материале казахской лексики нового времени // Крымскотатарская филология: проблемы изучения и преподавания. Симферополь, 2017. № 1. (в соавт.)
    7. Антропологиялық тіл біліміндегі «Тілдік тұлға» теориясына қатысты таным-түсініктер // IY. ULUSLARARASI TURK DUNYASIARASTIRMALARI SEMPOZYUMU 26-28 NISAN 2017, NIGDE S.519-524
    8. Қазақ лексикасының жаңа дәуірдегі инновациялары: неологиясы мен неографиясындағы көрінісі // IY. ULUSLARARASI TURK DUNYASIARASTIRMALARI SEMPOZYUMU 26-28 NISAN 2017, NIGDE. S.495-504. (в соавт.)
    9. М. Әуезов тұлғасын танудың тілдік бейнесі // Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD) Haziran -Түркия, Volume 2 - Issue 2  2018.  Pages 121 - 126 
    10. Function of national cosmonyms in abay kunanbayev's aphorisms //Ежеквартальный международный журнал общ.наук AN International Quarterly JORNAL of  SOCIAL SCIENCE Анкара, 2020 ж. (M.Atabaeva)
    11. Қазіргі қазақ көркем шығармаларындағы тарихи стилизация проблемасы //Монография. –Астана: Елорда, 2002 ж.
    12. Тіл мәдениеті // Оқу құралы. –Алматы: «Prints», 2005.  (авт. бірл.)
    13. Қазақ тілі стилистикасының  негіздері // Оқу құралы. – Алматы: ҚазМемҚызПУ, 20 16,13 б.т.
    14. Cтилистика және сөз мәдениеті // Оқу құралы. – Алматы: Қыздар университеті, 2015. 11,6 б.т.
    15. Сакральный Казахстан (Қасиетті Қазақстан) // Энциклопедия.Том 1. -Алматы: Арыс, 14.12.2017. - 480 с.  (авт. бірл.)
    16. Cтилистика және тіл мәдениеті // Оқулық. – Алматы: Қыздар университеті, 2017 (З.Бейсембаева) 18,8 б.т.
    17. Қазақ тілінің тәуелсіздік кезеңіндегі жаңа сөздер мен қолданыстар сөздігі (1991-2017 жж.) // «Мемлекеттік тілді дамыту институты» ЖШС баспасы. -Алматы, 2018. - 272 бет.
   • Жарияланымдар:

    1.Аймақтық фразеологизмдер құрамындағы сан категориясы // Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Филология ғылымдарының» сериясы, №4 (70), –Алматы, 2019. -181-184 беттер

    2. Болашақ мамандарға жобалай оқыту технологиясы негізінде акмеологиялық білім беру// ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ. Халықаралық ғылыми журнал. №2/2. –Алматы, 2020.-275-281 беттер.

    3. Жобалай оқыту технологиясы нақты прагматикалық бағытталған нәтиже ретінде// ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ. Халықаралық ғылыми журнал. №4/1. –Алматы, 2020.-213-218 беттер.       

     Сын тұрғысынан ойлау әдіс-тәсілдері арқылы студенттердің тілдерін дамыту // II Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития современной науки». Г.Пусан Ю Корея. 19-20 апрель, 2017 г. 289-293 беттер.

    1.  «Қазақ тілі» пәнінің деңгейлік оқулықтары мен оқу-әдістемелік кешендеріндегі жаңашылдық // «Мемлекеттік тілді оқытудың ұлттық моделі: әлемдік тәжірибе және заманауи әдістер» атты Республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы, 27 қаңтар, 2017 жыл.   8-11 б.

    2.Қазақ тілін жобалай оқыту технологиясы арқылы меңгертудің ғылыми негізі // «Көптілділікті дамыту жағдайында тұлғаны қалыптастыру» атты Республикалық оқу-әдістемелік семинар материалдары. –Алматы, 3 -16 сәуір      2017 жыл. 143-147 б.

    3. «Оқу мен жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлауды дамыту» технологиясын оқыту тәжірибемнен // «Көптілділікті дамыту жағдайында тұлғаны қалыптастыру» атты Республикалық оқу-әдістемелік семинар материалдары. –Алматы, 3 -16 сәуір      2017 жыл. 147-152 б.

    4. Жақсы қыз – жағадағы құндыз // G-global халықаралық интернет порталы. 30 қаңтар, 2017 ж. 2 б.

    5. Қазақ тілін жобалай оқыту технологиясы-студенттерге жаңа сапалық деңгейде білім берудің тиімді жолы // Профессор Асқар Құдайбергенұлы Жұбановтың 80 жылдық мерейтойына арналған «Тіл біліміндегі цифрлық технологиялар: қазақ тілінің ұлттық корпусын құру» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 17 қараша 2017ж. -357-363б.

    6. KAZAK DILI PROJE ÖNCESI EĞITIM TEKNOLOJISI-ÖĞRENCILERE KALITELI BIR SEVIYEDE ÖĞRENMENIN ETKILI BIR YOLUDUR. // V Халықаралық  түркі әлемі зерттеулері симпозиумы. – Алматы, 11 – 13 қазан, 2018. 14-18 беттер.  

    7. Рухани жаңғыру жағдайында студенттердің  ойлау интеллектісін  дамыту  (қазақ тілін жобалай оқыту технологиясы негізінде) // ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық  университеті бірлесе  ұйымдастырылған белгілі түркітанушы ғалым, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, филология ғылымының докторы, профессор, Түркия «Dil korumu» лингвистикалық қоғамының корреспондент мүшесі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ғылым қайраткері, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының, Шоқан Уәлиханов атындағы сыйлықтың, I дәрежелі «Барыс» орденінің  иегері Рәбиға Сәтіғалиқызы Сыздықтың туғанына 95 жыл толуына орай «Ұлы дала тұлғалары: академик Рәбиға Сыздық және қазақ сөзінің құдіреті» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдар жинағы. 1 қараша 2019 жыл, 350-354 беттер.

    . European Journal Of Natural History. РИНЦ, №1 2018. Ст.42-47.

    8. Actual problems of the kazakh language during the transition to the latin script. European Journal Of Natural History. РИНЦ, № 4, 2018. Ст.98-102

    9. Қазақ тілі мен әдебиеті курсы бойынша бейіндік пән бағдарламалары. Оқу-әдістемелік құралы. «RISO» полиграфиялық баспасы – Алматы. 2017. - 38 бет. 2.8 б.т

    10. Нормативті қазақ тілі. Оқу құралы, Абылай хан ат. ҚХҚжӘТУ-ң жанындағы Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің мақұлдауымен ұсынылған,  «Darhan» баспасы – Алматы. 2020. - 242 бет.

    Монография, учебное пособие:

    1. The law of conservation in the kazakh language. Monograph. - Almaty, 2017. Қазмемқызпу-ң Ғылыми кеңесімен мақұлданып, ұсынылған. Монография. «Роза» баспасы. 11 б.т.

    2. Қазақ тілі. Жалпы білім беретін мектептің 7-сыныбына арналған «Дидактикалық материалдар», ҚР БжҒМ-нің тапсырысымен орындалған Оқу-әдістемелік құрал, «Арман ПВ» баспасы, 2017ж.,( Ермекова Т.Н., Абдрасилова, Мунасаева Р.)

    3. Қазақ тілі. Жалпы білім беретін мектептің 7-сыныбына арналған «Диктанттар мен мазмұндамалар, ҚР БжҒМ-нің тапсырысымен орындалған Оқу-әдістемелік құрал, «Арман ПВ» баспасы, 2017ж.,( Ермекова Т.,Бертлеуова К.)

    4. Қазақ тілі. Жалпы білім беретін мектептің              5-сыныбына арналған «Дидактикалық материалдар», ҚР БжҒМ-нің тапсырысымен орындалған Оқу-әдістемелік құрал, «Арман ПВ» баспасы, 2017ж.,( Ермекова Т.,Шойбекова Ғ.)

    5. Қазақ тілі. Жалпы білім беретін мектептің 7-сыныбына арналған «Диктанттар мен мазмұндамалар жинағы», ҚР БжҒМ-нің тапсырысымен орындалған Оқу-әдістемелік құрал, «Арман ПВ» баспасы, 2017ж.,( Ермекова Т., Бертлеуова К.)

    6. Қазақ тіліндегі үнем заңы. Монография. ҚазмемқызПУ  Ғылыми кеңесімен мақұлданып, ұсынылған. «Darkhan» баспалық полиграф. орталық,  - Алматы, 2018. 10,8 б.т.

    7. Қазіргі қазақ тілі негіздері. Оқу құралы. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің мақұлдауымен ұсынылған,  «Роза» баспасы – Алматы. 2017. - 288 бет. 18 б.т. (Бейсенбайқызы З.Б.)

    8. Қазақ тілі(грамматикалық анықтағыш). Оқу-әдістемелік құралы. «Роза» полиграфиялық баспасы – Алматы. 2017. - 192 бет. 12 б.т

    9. Нормативті қазақ тілі., Оқу құралы, Абылай хан ат. ҚХҚжӘТУ-ң жанындағы Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің мақұлдауымен ұсынылған,  «Darhan» баспасы – Алматы. 2020. - 242 бет. 15,1 баспа табақ, Шойбекова Ғ.Б., Нұрмухамбетова Қ.Т.

   • Жарияланымдар:

    1.Қазақ тілі морфологиясын жоғары мектепте оқыту. Монография. А. Жания-Полиграф. 2005. -250 б.

    2.Жоғары мектепте қазақ тілін оқыту әдістемесі. Монография. А. 2015. -220 б.

    3.Қазақ тілін оқытудың кейбір мәселелері. Монография. А. Білім., 2001. -115 б. ISBN 9965-493-43-X

    4.Қазақ грамматикасы.  Фонетика, сөзжасам, морфология, синтаксис. Ұжымдық монография. /ред. Е. Жанпейісов. – Астана : Астана полиграфия, 2002. – 784 б.  – ISBN 9965-571-09-0 (Авт. бірі)

    5.12 жылдық мектептің негізгі орта буынының білім мазмұны.  Ұжымдық монография. Республикалық 12 жылдық білім беру проблемаларығылыми  орталығы,Астана,  2005. -224 б. (Авт.бірі)

    6.Қазіргі қазақ тілі морфологиясы. Электронды оқулық. (Исаев С.М. Отарбекова Ж.К.). А.,2010. -107 б.

    7.Іскерлік  қазақ тілі. Электронды оқулық. (Салагаев В.Г., Жаксылыкова К.). А., 2011.

    8.Қазақ тілін оқыту әдістемесінен қысқаша анықтағыш-сөздік. Алматы, Эверо,. -2009, -248 б. (Орынбаев А., Абитжанова Ж.). ISBN 9965-525-46-3

    9.Қазіргі қазақ тілі морфологиясынан өздік жұмыс тапсырмалары: (Ж. Отарбекова). Оқу құралы,А., Қыздар университеті, 2005. ISВN 9965-680-93-0

    10.Қазақ тілі. Оқулық. Ж. Түймебаев, Ж. Отарбекова ./12 жылдық мектептің 5-сыныбына арналған). – Алматы: «Мектеп» баспасы, 2007. ISBN 9965-36-319-6.

    11.Қазақ тілі. Оқулық. З.Бейсембаева. /12 жылдық мектептің 5-сыныбына арналған). – Алматы: «Мектеп» баспасы, 2009. ISBN 9965-36-300 6.

    12.Әдебиет әлемінде. Оқу құралы. А. Елтаным баспасы. 2018. -104 б. ISBN 978-601-224-910-1 (Құрманәлиева А.)

    13.Kazakça-Türkçe, Türkçe-Kazakça El Sözlüğü. А., 2014. -200 б. ISBN 978-601-224-600-1 (Ж.Балтабаева)

    14. Kazakça-Rusça-Englizce-Türkçe Konuşma Kılavuzu. А., 2014. -180 б. ISBN 978-601-224-500-4 (Г.Осман Гечер)

    15.Қазақша-орысша-ағылшынша-қытайша тілашар. Пекин.Ұлттар баспасы, 2016. (Авт. бірі). -115 б. ISBN 978-7-105-14552-2

    16.Сабақ-оқытудың негізгі формасы. Әдістемелік құрал.А., 2020. (Көпеева Б.)

    17.E-learning for ungraded schools of Kazakhstan: Experience, implementation, andinnovation. Kerimbayev N., Akramova, A. (2- Edication and Information Tehnologies  Springer Science. Media New York. 2014. dol.10.1007/s10639-014-9331-y

    • Эскермесова Гүлнар Амангелдіқызы

     Позиция: аға оқытушы

     E-mail gulnar_9.12.81 @mail.ru

    • Жарияланымдар

    Жарияланымдар:

    1. Сөйлем соңына қойылатын тыныс белгілердің қосымша қызметтері // Павлодар мемлекеттік университетінің ХАБАРШЫСЫ, Филология сериясы. №2, 2017.

    2. Лингвистикалық білімдер жүйесіндегі пунктуация // Қазақ педагогикалық ұлттық университеті ХАБАРШЫСЫ, Филология сериясы. №3, 2017.

    3. Communicative and Pragmatic Function of Punctuation Man in India 97(07):265-284    (ISSN00251569 India-Scopus) 2017ж.

    4. Пунктуацияның коммуникативті-прагматикалық қызметі пәнін оқытудың эксперименттік жүйесі // Al Farabi 1st  international congress  on social sciences  Gazentep, Turkey 2017.

    5. Интернет дискурсындағы қосымша бірліктер // Eurasian conferens on Language and Social Sciences YI Samarkand Uzbekistan, 1 мау, 2019.

    6. Қазіргі қазақ тіл біліміндегі логикалық бастауыштық функционалды-семантикалық қызметі // Этномәдени бірлестіктердегі тілдерді оқыту курстарында қазақ тілі мен ұлттық (ана) тілдерді жеделдете оқытудағы топ құру маңыздылығы мен құндылығы атты республикалық семинар-тренинг жинағы Алматы, 2019. 

    7. Құрмалас сөйлем синтаксисі // Электронды оқулық. Нөмірі: 1507 21. 06.2017 жыл.

    8. Қазақ пунктуациясының мемлекеттік тілдің қолданыс аясына байланысты даму үдерісі // А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, ұжымдық монография, Алматы, 2017 ҚР БжҒМ ұсынған: ISBN 978-601-7293-48-2

   • Жарияланымдар:

    1. Жазушы шығармалары тілі сөздігіндегі әдеби норма мәселесі. «Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы». –Астана, маусым, 2015. –299-304 бб.

    2. «Жазушы тілі сөздігіндегі жеке қолданыстар»: Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы, «Филология ғылымдары» сериясы №1 (59) (Алматы, 2017); 87-90 бб., ISSN 1728-7804.

    3. «Жазушы (ақын) тілінің тезаурус-сөздігін жасаудың қажеттігі туралы»: М.Малбақов/ Қазақстанның ғылымы мен өмірі. (Наука и жизнь Казахстана) Халықаралық ғылыми-танымдық  журнал. №4 (48) 2017. 275-277бб. ISSN 2073-333X.

    4. ««Абай тілі сөздігі» хақында бірер сөз»: М.Малбақов/ Қазақстанның ғылымы мен өмірі. (Наука и жизнь Казахстана) Халықаралық ғылыми-танымдық  журнал. №6 (50)  2017. 21-23 бб. ISSN 2073-333X.

    5. Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы мен фразеологиясы бойынша өздік жұмыс тапсырмалары. (Ж.К.Отарбекова, Байтимбетова П.Дәуітқұлова А.). Оқу құралы. –Алматы, 2016. 9 б.т. –144 бет.

    6. Нормативті қазақ тілі. Электрондық оқулық. –Алматы: ҚазМемҚызПУ, 2016. 9,6 б.т. (Отарбекова Ж., Байтимбетова П.).

    7. Ақын-жазушы шығармалары тілі сөздігінің теориялық және практикалық мәселелері. Әл-Фараби атындағы Қазақ ҰУ-дің Хабаршысы (Филология сериясы) журналы. 2016 ж. №2.  –141-144 бб. ISSN 1563-0223.

    8. «Жазушы тілі сөздігіндегі жеке қолданыстар». «Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. –Алматы, 2017. №1 (59). –87-90 бб. 

    9. «Жазушы (ақын) тілінің тезаурус-сөздігін жасаудың қажеттігі туралы». Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми-танымдық  журнал. –Астана, 2017. №4 (48). –275-277 бб.

    10. ««Абай тілі сөздігі» хақында бірер сөз». Қазақстанның ғылымы мен өмірі. (Наука и жизнь Казахстана) Халықаралық ғылыми-танымдық  журнал. №6 (50)  2017. ISSN 2073-333X.

   • Сөз мағыналарының коммуникативтік-танымдық сипаты  // Хабаршы Ш.Уәлиханов ат. КМУ №1 наурыз, 2016 108-114

    2. Қазақ теңеулерінің гендерлік ерекшеліктері   // Хабаршы Ш.Уәлиханов ат. КМУ №1. Наурыз- 2016 114-119

    3. Мемлекеттік тіл мәселесі Мақала                        

    4. Қазақ тіліндегі өсімдік атауларының зерттелуі. //    Dil, kulturvetarihuzerineNigde-2016          

    5. Қазақ-ағылшын тілдеріндегі жүрек концептісінің символдық сипаты // II международная научно-практическая конференция «Менеджмент качества: поиск и решения» в Шанхае (Китай) 23-25 ноября 2016 г.

     6. Тілдік таңбалардың танымдық сипаты // Мемлекеттік тіл саясаты –қазақстандықтардың бірігуінің факторы        

    7. Бала тіліндегі тілдік бірліктердің ассоциативтік сипаты  // Мемлекеттік тіл саясаты –қазақстандықтардың бірігуінің факторы(29 қараша 2016)  49-52 Акишева Л.Б.-магистрант

    8.Сөйлеу әрекетінің нейролингвистикалық ерекшеліктері // Мемлекеттік тілді оқытудың ұлттық моделі: әлемдік тәжірибе және заманауи әдістер// Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (27 қаңтар-2017)  

    9. Ассоциатитвік ойлау жүйесінің ұлттық сананы қалыптастырудағы рөлі  // «Көптілділікті дамыту жағдайында тұлғаны қалыптастыр»у. атты республикалық оқу-әдістемелік семинар материалдары.

    10.Қазақ тіліндегі тілдесім мәдениетінің лингвомәдени ерекшеліктері    Мақала «Құрышжанов оқулары» халықаралық ғылыми-теорялық конференция   80-83 б. Бердиева А.

    11.Латын  әліпбиіне өтудің ғылыми негіздері//«Исаев оқулары» ғылыми-практикалық конференция материалдары. 2018ж 73-78         

    12.Көптілділік жағдайындағы аударманың мәденитанымдық сипаты     Мақала «Инновационный менеджмент и технологии в эпоху глобализации» //V халықаралық ғылыми-практикалық онлайн конференция. (Египет) 2018. қаңтар 307-313 б         

    13.    Слово в сознании человека  Мақала      «Инновационный менеджмент и технологии в эпоху глобализации» //V халықаралық ғылыми-практикалық онлайн конференция материалдары.

    14.    Тілдесу энергетикасының нейролингвистикалық қырлары        // Қазақстанның ғылымы мен өмірі журналының (ЖАК басылымы) № 2 ақпанконференция. (Египет) 2018. қаңтар        13-17          Айтжанова Д.

    15.Нейролингвистикалық бағдарлаудың коммуникативтік маңызы        мақала       V халықаралық «Түркі әлемі зерттеулері» сипозиумының материалдары     96-101 Джанабекова Ж.

    16.Кино аудармасының стильдік прагматикалық ерекшеліктері//  Профессор,  Берікбай Сағындықұлының 80 жылдығына арналған«Тарих және таным: көне мұралар тілін зерттеудің парадигмасы» аттыхалықаралық ғылыми-теориялық конференцияматериалдары.   24 мамыр 2019 ж.    

    17.    Мақал-мәтелдердің нейролинвгистикалық қырлары //Профессор Б.Қалиұлының 80 жылдығына арналған «Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми конференция материалдары. 25 қаңтар 2019жж.    

    18.    Сөз мағыналарының метафоралануының ассоциативтік сипаты        мақала       ХІ Құрышжанов оқулары: Ұлы дала құнджылықтары – Түркі әлемі жастарының біріктіруші фактор» атты  халықаралық ғылыми –практикалық конференция материалдары        36-38бб.

    19. Lingua-cultural approach to Kazakh numeral with national code мақала       AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research" ... Импакт-фактор JCR-V9. 2019        P 62-76 Kurmanbaeva Z,   Yessenova K., Baltabaeva Z,  .Kdirshaev A,

    20. Қазақ тіліндегі «бауыр» концептісінің лингвомәдени ерекшеліктері мақала Профессор Р.Сыздықтың 95 жылдығына орай өткен «Ұлы дала тұлғалары: Академик Р.Сыздық және қазақ сөзінің құдыреті» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдарының жинағы        

    21. Дербес мағыналы омонимдікқатарлардың пайда болуы //«Ұлы дала тұлғалары:академик Шора Сарыбаев жәнеұлттық тілтаным тағылымы» халықаралық ғылыми-теориялықконференция материалдары  2020 г.

    22.Сөйлеу әрекетінің нейролингвистикалықерекшеліктері "Integration of the Scientific CommunityTo the Global Challenges of Our Time"February 12-14, 2020 .Tokyo, Japan  324-239  

    23.Сөйлем құрылымына нейролингвистикалық талдау жасау  «Ұлы дала тұлғалары: академик Ш. Сарыбаев және ұлттық тілтаным тағылымы» халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. (наурыз -2020) 

    24. Поэтикалық тілдің нейролингвистикалық бағдарламалық сипаты //Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы-2021г.

    1. Коммуникативно-познавательный характер значений слов. // Вестник им.Ш. Уалиханова. КМУ № 1 март, 2016 108-114 -

    2.Гендерные особенности сравнений в казахском языке//  Вестник им.Ш. Уалиханова. КМУ №1. Март-2016 114-119 -

    3. Прроблемы государственного языка статья //

    4. Изучение названий растения на казахском языке. Артикул Dil, kulturvetarihuzerine Nigde-2016

    5. Символистический аспект концепта «сердца» на казахско-английском языкеах // II международная научно-практическая конференция " Менеджмент качества: поиск и решение» в Шанхае (Китай) 23-25 ноября 2016 г.

    6. Когнитивный характер языковых знаков// Материалы международной конференций «Государственная языковая политика-фактор консолидации казахстанцев» 29-31 – 2017 г.

    7. Ассоциативный характер языковых единиц в детском языке государственная языковая политика-фактор консолидации казахстанцев (29 ноября 2016)

    8. Нейролингвистические особенности речевой деятельности // Национальная модель обучения государственному языку: мировой опыт и современные методы / / материалы Республиканской научно-практической конференции (27 января-2017) 29-31 -

    9. Роль ассоциатитвической системы мышления в формировании национального сознания// Формирование личности в условиях развития полиязычия. Материалы республиканского учебно-методического семинара 53-56

    10. Лингвокультурные особенности культуры общения на казахском языке статья международная научно-теоретическая конференция "Курышжановские чтения" 80-83

    11. Научные основы перехода на латиницу// Материалы научно-практической конференции «Исаевские чтения". 2018г. 73-78

    12. Культурологический характер перевода в условиях полиязычия" Инновационный менеджмент и технологии в эпоху глобализации» //V Международная научно-практическая онлайн конференция. (Египет) 2018. Январь 307-313 с

    13. Слово в языке человека//"Инновационный менеджмент и технологии в эпоху глобализации"  V Международный научно-практический онлайн С. 302-307

    14. Нейролингвистические аспекты речевой энергетики статья журнал науки и жизни Казахстана (издание ВАК) № 2 февр. (Египет) 2018 г.

    15. Коммуникативное значение нейролингвистического программирования // V Международного сипозиума «исследования тюркского мира»  2018 г.

    16. Стилевые прагматические особенности перевода// Материалы международной научно-теоретической конференции «История и познание: парадигма изучения языка древнего наследия», посвященной 80-летию профессора Берикбая Сагындыкулы. 24 мая 2019 г.

    18. Ассоциативный характер метафоризации значений слов //«Курышжановские чтения: ценности Великой степи – объединяющий фактор молодежи тюркского мира» материалы ХІ международной научно –практической конференции с. 36-38.

    19. Lingua-cultural approach to Kazakh numeral with national code статья AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research"... Импакт-фактор JCR-V9. 2019 P 62-76 Kurmanbaeva Z, Yessenova K., Baltabaeva Z, .Kdirshaev A,

    20. Лингвокультурные особенности концепта «бауыр» на казахском языке //Сборник материалов международной научно-теоретической конференции  посвященной 95-летию профессора Р. Сыздыка 2019 г.

    21. Возникновение омонимических рядов самостоятельного значения / /

    материалы международной научно-теоретической конференции 244-248

    22. Нейролингвистические особенности речевой деятельности" Integration of the Scientific Community To the Global Challenges of Our Time " February 12-14, 2020 .Tokyo, Japan 324-239

    23. Нейролингвистический анализ структуры предложения//Материалы международной научно-теоретической конференции "Ұлы дала тұлғалары: академик Ш. Сарыбаев и ұлттаным тағылымы". (март -2020) с. 240-243 .

    24. Нейролингвистический особенности  поэтического языка //Им.Абая Ве